přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 5

§ 5
(1) Fyzické kontroly se provádějí takovým způsobem, aby dovozce nemohl předem odhadnout, která zásilka bude této kontrole podrobena.
(2) Četnost fyzických kontrol, jimž jsou podrobeny zásilky produktů z třetích zemí, je pro jednotlivé skupiny produktů stanovena v příloze č. 5 k této vyhlášce; tím však nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu5) o fyzických kontrolách.
(3) V souladu s § 48 odst. 1 zákona může Státní veterinární správa požádat Komisi řádně odůvodněnou žádostí, zejména s přihlédnutím k výsledkům předchozích veterinárních kontrol, o snížení četnosti fyzických kontrol produktů, pro něž již byly dovozní podmínky harmonizovány na úrovni Evropské unie, jestliže
a) tyto produkty pocházejí z třetí země nebo její části, které poskytují dostatečné veterinární záruky, pokud jde o kontroly produktů určených k vývozu na území Unie prováděné v místě původu, a které jsou uvedeny v seznamu schválených třetích zemí, z nichž je povoleno dovážet produkty na území Unie,
b) tyto produkty pocházejí z podniků, které jsou uvedeny v seznamu schválených podniků z třetích zemí,
c) byla pro dané produkty vystavena dovozní veterinární osvědčení.
5) Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.