přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 4

§ 4
(1) Kontrolou dokladů se ověřuje, zda údaje obsažené ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty,
a) odpovídají informacím uvedeným dovozcem ve vstupním dokladu,
b) potvrzují, že jsou splněny v těchto dokladech uvedené veterinární záruky.
(2) Kontrola shody se provádí za účelem ověření, že produkty odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty. Nehledě na zásilky volně ložených produktů, jichž se týká zvláštní právní předpis,5) kontrola shody zahrnuje
a) v případě, že jsou produkty živočišného původu přepravovány v kontejnerech, ověření, zda jsou pečetě, pokud jsou vyžadovány, připevněné úředním veterinárním lékařem (nebo jiným správním úřadem) a neporušené a zda údaje na nich uvedené odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty,
b) v ostatních případech kontrolu, zda jsou produkty řádně opatřeny razítky, označeními zdravotní nezávadnosti, popřípadě jinými požadovanými značkami, zda z nich jsou patrné země a podnik původu produktů a zda odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty, a jsou-li produkty baleny v prvních nebo druhých obalech, zda jsou řádně opatřeny požadovanou etiketou.
(3) Při fyzické kontrole se postupuje způsobem uvedeným v příloze č. 4 k této vyhlášce.
5) Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.