přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 3

§ 3
(1) Každá zásilka produktů, přicházejících ze třetí země a určených pro dovoz na území Unie,
a) musí splňovat veterinární požadavky na výrobu, zpracování, skladování, přepravu a uvádění produktů do oběhu, uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie2a), anebo veterinární požadavky, které jsou těmto požadavkům rovnocenné,
b) musí být provázena prvopisy veterinárních osvědčení nebo jiných požadovaných průvodních dokladů, které potvrzují splnění veterinárních požadavků uvedených pod písmenem a), jakož i zvláštních dovozních podmínek, pokud byly stanoveny rozhodnutím orgánů Evropské unie,
c) je bez ohledu na celně schválené určení zboží3) podrobena pohraniční veterinární kontrole, a to kontrole dokladů, kontrole shody a fyzické kontrole, jde-li o zásilku zvířat a produktů uvedených v předpise Evropské unie stanovujícím seznamy zvířat a produktů, na které se vztahují kontroly na pohraničních veterinárních stanicích1b).
(2) Dovozce oznamuje pohraniční veterinární stanici příchod zásilky produktů způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie3a). Tímto předpisem se řídí i při vyplňování Společného veterinárního vstupního dokladu (dále jen "vstupní doklad") a při nakládání s tímto dokladem.
(3) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice postupuje po oznámení příchodu zásilky produktů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3a). Kontroly dokladů a shody, uvedené v odstavci 1 písm. c), se provádějí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3a) přílohy I, laboratorní zkoušky a vyšetření úředních vzorků se provádějí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3a) přílohy II.
(4) Mají-li být dovezeny produkty, pro které nebyly dosud dovozní podmínky harmonizovány na úrovni Evropské unie, požádá dovozce Státní veterinární správu nejméně 15 dnů přede dnem předpokládaného dovozu těchto produktů o sdělení stanovených dovozních podmínek, za nichž lze tyto produkty z příslušné třetí země dovážet.
1b) Příloha I rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES.
2a) Například § 3a vyhlášky č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, § 3a vyhlášky č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, a § 3a vyhlášky č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.
2a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.
3) Čl. 4 bod 15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.
3a) Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.
4) Rozhodnutí Komise 2004/292/ES o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS, v platném znění.