přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2003
Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích § 2

§ 2
(1) Osoba, která žádá Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen "Ústav") o schválení veterinárního přípravku, který se zapisuje do Seznamu schválených veterinárních přípravků, (dále jen "žadatel o schválení") uvede v žádosti
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu (místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu) a identifikační číslo, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu,
b) obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby v České republice nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby v České republice, pokud tato osoba podává žádost na základě zmocnění žadatelem o schválení,
c) identifikační údaje o výrobci veterinárního přípravku,
d) název veterinárního přípravku, velikost balení a druh obalu,
e) kvalitativní a kvantitativní složení veterinárního přípravku včetně pomocných látek,
f) popis vzhledu veterinárního přípravku,
g) kontrolní metody používané ke kontrole stanovených fyzikálních a chemických požadavků a vlastností veterinárního přípravku,
h) způsob použití veterinárního přípravku,
i) návrh na údaje uváděné na obalu veterinárního přípravku a návrh návodu k použití veterinárního přípravku, pokud tento návod není součástí údajů uváděných na obalu,
j) dobu použitelnosti a způsob uchovávání veterinárního přípravku,
k) údaje, které mohou být důležité pro správné a bezpečné používání veterinárního přípravku,
l) způsob nakládání s nepoužitým veterinárním přípravkem.
(2) Žadatel o schválení přiloží k žádosti doklady prokazující, že
a) při výrobě veterinárního přípravku byly dodrženy podmínky správné výrobní praxe,
b) veterinární přípravek má odpovídající jakost, je bezpečný a navrhovaný způsob jeho používání není v rozporu s doloženým nebo známým působením látky, která je v něm obsažena (látek, které jsou v něm obsaženy),
c) další doklady potřebné ke schválení přípravku.
(3) Žadatel o schválení přiloží k žádosti vzorky
a) veterinárního přípravku včetně analytického certifikátu k předloženým vzorkům,
b) obalů pro všechna balení veterinárního přípravku, o jejichž schválení žadatel o schválení žádá, včetně údajů uváděných na obalu veterinárního přípravku, popřípadě v návodu k použití veterinárního přípravku.
(4) Žádost se podává na formuláři odpovídajícím vzoru, uveřejněnému Ústavem ve Věstníku Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen "Věstník"). Ústav uveřejní ve Věstníku také podrobnější informace k obsahu a členění příloh, které se přikládají k žádosti.