přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 448/2006
Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona § 18

§ 18
Požadavky na obsah potvrzení o původu plemenných zvířat
(K § 11 odst. 5 zákona)
(1) Potvrzení o původu skotu a buvolů obsahuje údaje stanovené předpisem Evropských společenství7).
(2) Potvrzení o původu ovcí a koz obsahuje údaje stanovené předpisem Evropských společenství8).
(3) Potvrzení o původu prasat a doklad o původu prasat obsahuje údaje stanovené předpisem Evropských společenství9).
(4) Potvrzení o původu koní, oslů a ryb obsahuje
a) název a sídlo osoby, která vede plemennou knihu nebo plemenářskou evidenci příslušného plemene,
b) registrační číslo plemenného zvířete v plemenné knize nebo v plemenářské evidenci,
c) způsob identifikace,
d) identifikační číslo plemenného zvířete,
e) datum narození plemenného zvířete, u ryb datum vykulení, datum výtěru a diagnostické znaky,
f) plemeno, popřípadě linii nebo populaci,
g) pohlaví plemenného zvířete,
h) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, v jehož chovu se plemenné zvíře narodilo,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele; to neplatí pro koně s výjimkou anglického plnokrevníka a klusáka,
j) oboustranný původ nejméně do 2 generací předků, není-li řádem plemenné knihy stanoveno jinak,
k) datum vystavení potvrzení o původu,
l) podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského sdružení, které potvrzení o původu vydalo, popřípadě jeho razítko.
(5) U anglického plnokrevníka se za potvrzení o původu považuje průkaz koně, pokud splňuje požadavky na obsah potvrzení o původu uvedené v odstavci 4.
(6) Potvrzení o původu plemenné drůbeže obsahuje a) druh plemenné drůbeže,
b) evidenční číslo plemenného zvířete v plemenářské evidenci,
c) datum vylíhnutí,
d) pohlaví zvířete,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele,
f) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele,
g) původ ze strany otce do 3 generací předků, ze strany matky do 2 generací po linii otců,
h) datum vystavení potvrzení o původu,
i) podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského sdružení, které potvrzení o původu vydalo, popřípadě jeho razítko.
(7) Potvrzení o původu matky včel obsahuje
a) úplné evidenční číslo matky,
b) název chovu,
c) stupeň chovu,
d) datum vylíhnutí matky,
e) datum expedice,
f) identifikační označení matky, kterými je barva a číslo značky.
7) Rozhodnutí Komise (ES) č. 2005/379 ze dne 17. května 2005 o potvrzení o původu zvířete a údajích o původu čistokrevného plemenného skotu, jeho spermatu, vajíček a embryí.
8) Rozhodnutí Komise (EHS) č. 90/258 ze dne 10. května 1990 o zootechnických osvědčeních pro čistokrevné plemenné ovce a kozy, jejich sperma, vajíčka a embrya.
9) Rozhodnutí Komise (EHS) č. 89/503 ze dne 18. července 1989, kterým se stanoví osvědčení pro čistokrevná plemenná prasata, jejich sperma, vajíčka a embrya.
Rozhodnutí Komise (EHS) č. 89/506 ze dne 18. července 1989, kterým se stanoví osvědčení pro hybridy chovných prasat, jejich sperma, vajíčka a embrya.