přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 154/2000
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) § 23b

§ 23b
Informační systém ústřední evidence
(1) Informační systém ústřední evidence je informační systém veřejné správy7d) zajišťující shromažďování, zpracovávání, používání, poskytování, zpřístupňování a uchovávání údajů ústřední evidence.
(2) Správcem a provozovatelem informačního systému ústřední evidence je ministerstvo.
(3) Ministerstvo eviduje v informačním systému ústřední evidence v rozsahu stanoveném vyhláškou údaje o
a) hospodářstvích,
b) chovatelích uvedených v § 23 odst. 1 a 2,
c) evidovaných zvířatech,
d) provozovatelích jatek,
e) provozovatelích líhní,
f) provozovatelích shromažďovacích středisek,
g) obchodnících,
h) registrovaných dopravcích,
i) uživatelských zařízeních,
j) asanačních podnicích.
(4) Údaje evidované v informačním systému ústřední evidence se uchovávají na technických nosičích dat a v písemné podobě; ve stejné formě se mohou i přenášet.
(5) Pověřená osoba poskytuje z informačního systému ústřední evidence způsobem stanoveným ve vyhlášce
a) chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2 údaje o jejich evidovaných zvířatech,
b) uznaným chovatelským sdružením údaje evidované a zpracovávané pro potřeby šlechtění a plemenitby zvířat, které evidují v plemenné knize,
c) oprávněným osobám údaje o zvířatech chovatelů, pro které vykonávají odbornou činnost, k níž jim ministerstvo udělilo souhlas.
(6) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence České plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a Českému statistickému úřadu veškeré údaje potřebné ke kontrolním a statistickým účelům. Ministerstvo, inspekce a orgány veterinárního dozoru jsou oprávněny získávat z informačních systémů veřejné správy údaje nezbytně nutné pro potřeby spravování a provozování informačního systému ústřední evidence nebo pro kontrolu údajů v něm evidovaných.
(7) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence údaje také příslušným orgánům Evropské unie, zejména Komisi.
(8) Vyhláška stanoví
a) lhůty pro zapracovávání údajů do informačního systému ústřední evidence,
b) způsob poskytování údajů z informačního systému ústřední evidence podle odstavce 5.
(9) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu, České plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a pověřené osobě podle § 23c pro výkon působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(10) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(11) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
g) rodné číslo,
h) datum, místo a okres úmrtí,
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.
(12) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) druh a adresa místa pobytu,
f) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i) rodné číslo,
j) datum, místo a okres úmrtí,
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.
(13) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(14) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
7d) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.