přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 154/2000
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) § 17

§ 17
Provádění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou
(1) Inseminaci nebo vpravování embryí inseminační technikou (dále jen "inseminace") může provádět oprávněná osoba, pokud je odborně způsobilá podle § 30.
(2) Osoba oprávněná k provádění inseminace je povinna
a) používat pouze sperma plemeníků zapsaných v ústředním registru plemeníků,
b) vést záznamy o inseminaci v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup a předávat je chovateli a pověřené osobě v listinné podobě, popřípadě s využitím dálkového přístupu,
c) dodržovat připařovací plán a testovací připařování v rozsahu stanoveném chovatelem.
(3) Chovatelé jsou povinni zabezpečit pro řádné a bezpečné provádění inseminace pro osobu oprávněnou k provádění inseminace oddělené prostory, zejména pro uložení pomůcek a oděvu, zdroj teplé vody, doklady potřebné pro záznamy o inseminaci, oddělení plemenic při volném nebo skupinovém ustájení, fixaci plemenic při inseminaci a další technickou pomoc.
(4) U vlastních plemenic mohou chovatelé provádět inseminaci sami, pokud jsou k tomu odborně způsobilí podle § 30 odst. 5. Souhlas ministerstva k provádění inseminace podle § 3 se v těchto případech nevyžaduje. Pro tyto chovatele platí odstavec 2 obdobně.
(5) Vyhláška stanoví podrobnosti vedení záznamů o inseminaci, podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a pověřené osobě a podrobnosti technické pomoci pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění inseminace.