přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 8. 2016

25.7.2016

Ve Sbírce zákonů jsou aktuálně publikované nové právní předpisy Ministerstva zemědělství, které jsou účinné od 1. 8. 2016.

Nová vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, která nabývá účinnosti od 1. 8. 2016.

Cílem nové vyhlášky je nahrazení stávající vyhlášky č. 211/2004 Sb.,
o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění pozdějších předpisů, která je nepřehledná a neodpovídá současnému stavu, kdy je velká část do vyhlášky transponovaných směrnic Evropské unie nahrazena přímo použitelnými předpisy EU (nařízení a rozhodnutí EU).

Nová vyhláška č. 231/2016 Sb. zejména upravuje podrobné požadavky na: 

 • odběr vzorků potravin a tabákových výrobků, kde pro postupy při odebírání vzorku odkazuje na české technické normy,

 • obsah záznamu o odběru vzorku,

 • balení, označování a přepravu vzorku,

 • přípravu laboratorního vzorku,

 • metody zkoušení, kde pro hodnocení vzorku odkazuje na české státní normy, a

 • obsah protokolu o zkoušce.

 

Novela nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu a souvisejících nařízení vlády

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 235/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a také nařízení vlády č. 236/2016 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 235/2016 Sb. bylo přijato na základě směrnice Rady č. 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) a § 33 vodního zákona.

Podle této směrnice EU jsou členské státy povinny vymezit tzv. „zranitelné oblasti“, což jsou území, která jsou odvodňována do vod znečištěných dusičnany ze zemědělských zdrojů. Dále jsou členské státy povinny zpracovat a zavádět opatření pro zemědělce, která povedou k naplnění cílů směrnice. Jde o opatření v rámci území celého státu, ve formě tzv. zásad správné zemědělské praxe, která jsou dobrovolná, a opatření ve zranitelných oblastech, která jsou povinná pro všechny zemědělce v těchto oblastech hospodařící, tzv. akční program. Zranitelné oblasti a akční program jsou vyhlašovány vždy na 4 roky a poté jsou revidovány.

Cílem nařízení vlády č. 235/2016 Sb. je vyhlásit revize zranitelných oblastí a revizi akčního programu. Nařízení vlády je v oblasti revize akčního programu (§ 108 vodního zákona) v kompetenci Ministerstva zemědělství a v oblasti revizí zranitelných oblastí v kompetenci Ministerstva životního prostředí. Nařízení vlády stanoví, v souladu s nitrátovou směrnicí a § 33 vodního zákona, v pořadí již třetí revizi zranitelných oblastí a akčního programu.

Pokud jde o nařízení vlády č. 236/2016 Sb. jeho cílem je, v souvislosti s výše uvedenou změnou nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, která upravuje § 7 a 11, technicky změnit příslušné odkazy uvedené v: 

 • nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,

 • nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům,

 • nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor,

 • nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a

 • nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství.

  Dále jsou v nařízení vlády č. 236/2016 Sb. navržena opatření k naplnění podmínek evidence zvířat pro zasílání hlášení pohybů zvířat do 7 dnů ode dne události a následná kontrola těchto podmínek podle nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor.

 

Novela nařízení vlády č. 197/2012 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 237/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem nařízení vlády je plynule pokračovat v podpoře včelařství v souladu
s Českým včelařským programem schváleným Komisí EU i v novém programovacím období let 2017 – 2019.

Nařízením vlády dochází ke stanovení maximální výše dotace v rámci opatření „Technická pomoc“ na jednotlivá zařízení nebo skupiny zařízení.

Současně dochází k rozšíření seznamu prostředků na prevenci nebo léčbu varroázy, na které lze poskytnout dotaci v rámci opatření „Boj proti varroáze“ a k drobným legislativně technickým úpravám nařízení vlády vyplývajícím z aplikační praxe nebo z požadavků předpisů EU.

Nařízení vlády se týká jak zájmových, tak i profesionálních včelařů v ČR, kterých je zhruba 50 000.

Podpory včelařství poskytované podle tohoto nařízení vlády jsou hrazeny jak ze zdrojů EU, tak z rozpočtu MZe. V plánovaném období 2017 – 2019 se počítá s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR ve výši 37,5 mil. Kč v roce 2017, 38,75 mil. Kč v roce 2018 a 39,75 mil. Kč v roce 2019. Stejné částky budou poskytnuty z prostředků EU. Náklady na administraci pokryje rozpočet MZe prostřednictvím správních výdajů Státního zemědělského intervenčního fondu.

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem