přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 2. 2016

29.1.2016

Novela vyhlášky o opatřeních pro tlumení aviární influenzy

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikována vyhláška č. 13/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 2. 2016.

Jde pouze o technickou úpravu vyhlášky č. 36/2007 Sb. vyplývající z opravy směrnice Rady č. 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS. Tato oprava byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 6. 2015.

Novela vyhlášky tak upravuje v souvislosti s opravou uvedené směrnice požadavky týkající se pohybu jednodenních kuřat z hospodářství nacházejícího se v oblasti očkování do hospodářství nacházejících se mimo oblast očkování uvedené v příloze č. 9 vyhlášky č. 36/2007 Sb.

Nové nařízení vlády o opatřeních lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrany lesů

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikováno nařízení vlády č. 29/2016 Sb.,
o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, s účinností
od 1.2.2016.

Nařízení vlády zajišťuje implementaci reformované Společné zemědělské politiky EU do roku 2020 na národní úrovni v oblasti Programu rozvoje venkova (2014 – 2020), pokud jde o poskytování dotací na lesní porosty v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných území a pro uznané zdroje selektovaného reprodukčního materiálu na lesní půdě.

Opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů se skládá ze dvou podopatření:

  • zachování porostního typu hospodářského souboru,

  • ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.

Lze předpokládat, že prostřednictvím těchto dotačních opatření bude v roce 2016 poskytnuta podpora na zhruba 3,2 tisíc ha v ročním objemu dotací asi 36 mil. Kč formou víceletých závazků (za celé období jde o podporu zhruba 19 tisíc ha s celkem 215 mil. Kč).

Cílem podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru je stanovit podmínky pro poskytování dotací na lesní porosty v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích na zachování druhové skladby lesních stanovišť s bohatou biodiverzitou na místo jejich přeměny na lesní porosty s nižší ekologickou hodnotou, a to v podobě částečné finanční kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů v těchto oblastech.

Podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin má za cíl vymezit bližší podmínky pro poskytování dotací pro uznané zdroje selektovaného reprodukčního materiálu na lesní půdě. Smyslem je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy při sběru reprodukčního materiálu z důvodu zajištění dostatečného množství osiva pro pěstování sazenic požadované kvality a požadovaného původu. Vlastníci lesů tak budou moci využívat k umělé obnově lesa a k zalesňování kvalitní reprodukční materiál.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem