přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy účinné od 15. 4. 2021

8.4.2021

Novela vyhlášky č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby  

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 156/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely vyhlášky je zejména

  • aktualizace postupů odběru vzorků osiv a sadby, které jsou podle nejnovějšího vydání pravidel pro zkoušení osiva vydaných Mezinárodní asociací pro zkoušení osiva (ISTA), a
  • optimalizace některých postupů při zkoušení osiva na základě poznatků z praxe směřující k jejich zjednodušení při zachování jejich efektivity, protože stávající vyhláška obsahuje některé postupy při zkoušení osiva, které jsou z dnešního pohledu již překonané jednoduššími a přitom stejně účinnými postupy.

Změny obsažené v novela vyhlášky se tak týkají:

  • metod a postupů, kterými se při své činnosti řídí pracovníci (inspektoři, vzorkovatelé, pracovníci laboratoří) Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a osoby k těmto činnostem tímto ústavem pověřené, a
  • dokumentů, které musí dodavatelé osiv a sadby předložit vzorkovateli před zahájením vzorkování, přičemž se snižuje jejich množství a nově se umožňuje jejich elektronická forma.

 

Novela vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat 

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 158/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.

Cílem novely vyhlášky je zejména naplnit zákonné zmocnění a promítnout do znění vyhlášky změny, které plynou z novely zákona na ochranu zvířat, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 501/2020 Sb.

V souvislosti se změnou § 15b odst. 1 a § 16a odst. 1 zákona se z vyhlášky vypouštějí vzory:

  • žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat,
  • žádosti o udělení oprávnění k chovu a dodávce pokusných zvířat a
  • žádosti o schválení projektu pokusů.

Tyto vzory budou uveřejněny jako závazné vzory na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

V § 3 vyhlášky dochází k upřesnění seznamu údajů předkládaných posuzovatelům v rámci správního řízení o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, oprávnění k dodávce pokusných zvířat nebo oprávnění k používání pokusných zvířat a k upřesnění obsahu písemného posudku posuzovatelů.

Dále dochází k vypuštění dvou statistických tabulek, které upravovaly počet použitých pokusných zvířat podle druhů a počet použitých pokusných zvířat podle účelu pokusů.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem