přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. a 15. 1. 2016

29.12.2015

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikováno několik prováděcích právních předpisů Ministerstva zemědělství, které jsou účinné od 1. 1. 2016 nebo od 15. 1. 2016.

  • Vyhláška č. 343/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška je účinná od 1. 1. 2016.

Vyhláška reaguje na nutnost úpravy početních stavů zvěře, a  tím i zastavení nebo snížení neustále narůstajících škod na lesních porostech, zemědělských plodinách a pozemcích a dále u prasete divokého ke snížení rizika možného ohrožení občanů České republiky a zabránění majetkových škod na nehonebních pozemcích v intravilánech měst a obcí a případného šíření nebezpečných nákaz.

 

  • Vyhláška č. 344/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Vyhláška je účinná od 1. 1. 2016.

Jde o každoroční aktualizaci seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, u kterých došlo k přecenění na základě aktualizace bonitačního mapování nebo ke změně ve výměře zemědělské půdy jednotlivých bonitovaných půdně ekologických jednotek pro účely výpočtu daně z nemovitostí.

 

  • Vyhláška č. 361/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími

Vyhláška je účinná od 1. 1. 2016.

Vyhláška mění způsob výpočtu nároku na vrácení daně tak, že již není navázán přímo na základní sazbu spotřební daně konkrétního minerálního oleje a pevně stanovené procento vrácené daně, ale navazuje na pevně stanovenou částku vrácené daně stanovené zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Součástí způsobu výpočtu je i matematické vyjádření způsobu, jakým byla dosažena jednotná pevně stanovená částka vrácené daně ve výši 4 380 Kč/1 000 l jednotlivých druhů minerálních olejů uvedených výše.

 

  • Vyhláška č. 362/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška je účinná od 1. 1. 2016.

Vyhláška transponuje nové směrnice EU do právního řádu ČR, pokud jde o minimum znaků, na které se vztahují zkoušky odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny, a to na základě zmocnění v § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin.

 

  • Vyhláška č. 363/2015 Sb., o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017

Vyhláška je účinná od 1. 1. 2016.

Vyhláška upravuje výši paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky a výši paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017, a to podle § 75 odst. 5 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.

 

  • Nařízení vlády č. 366/2015 Sb., o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby

Nařízení vlády je účinné od 15. 1. 2016.

Nařízení vlády umožní včasné zajištění proplacení podpory stanovené Evropskou komisí (nařízení (EU) č. 2015/1853) a doplatku podpory ze strany členského státu, kterým se částečně zajistí nediskriminační postavení českých chovatelů krav s tržní produkcí mléka a chovatelů prasnic na jednotném evropském trhu a zároveň se přispěje k částečné kompenzaci ztrát chovatelů v odvětví živočišné výroby. Mimořádné podpory o celkovém objemu zhruba 604 mil. Kč poskytne Státní zemědělský intervenční fond chovatelům nejméně 3 krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka a chovatelům nejméně 3 prasnic vedených v ústřední evidenci hospodářských zvířat ke dni 31. srpna 2015.

 

  • Vyhláška č. 368/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb.

Vyhláška je účinná od 1. 1. 2016.

Vyhláška transponuje nové směrnice EU do právního řádu ČR, pokud jde o minimální požadavky na kvalitu sadby brambor uváděné do oběhu a o nové požadavky pro jednotlivé třídy sadby brambor včetně označování těchto tříd.

 

  • Vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

Vyhláška je účinná od 1. 1. 2016.

Vyhláška v souladu se zmocněním podle § 53 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie stanovení způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem