přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 8. a 7. 9. 2016

17.6.2016

Ve Sbírce zákonů jsou aktuálně publikované nové právní předpisy Ministerstva zemědělství, které jsou účinné od 1. 8. 2016 nebo od 7. 9. 2016.

Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Účinnosti nabývá od 1. 8. 2016.

Cílem novely zákona je zajistit řádné a hospodárné nakládání se zemědělskou půdou v majetku státu. Za tímto účelem se v zákoně o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ) navrhuje nový způsob vymezení a členění rezervy státní zemědělské půdy a úprava podmínek, za nichž SPÚ tuto rezervu spravuje.

Nově tvoří rezervu státní zemědělské půdy všechny pozemky, s nimiž je SPÚ příslušný hospodařit a jsou potřebné k výkonu jeho působnosti, přičemž celková minimální výměra těchto pozemků nesmí klesnout pod 50 000 ha.

V rámci výkonu své působnosti SPÚ provádí zejména pozemkové úpravy, které jsou nutné v návaznosti na uskutečněné změny v právních vztazích k pozemkům po restituci a privatizaci. Za tímto účelem bude SPÚ rezervu státní zemědělské půdy doplňovat nákupem, směnou a využíváním předkupního práva státu.

Rezerva státní zemědělské půdy zahrnuje rovněž pozemky potřebné pro uskutečňování rozvojových programů státu, které jsou podle dosavadní úpravy vymezeny nařízením vlády č. 218/2014 Sb. Tato část rezervy by nově měla být průběžně upravována podle budoucích potřeb státu, resp. ministerstev v rámci správního řízení, na jehož základě pak budou u dotčených pozemků prováděny zápisy v katastru nemovitostí.

V zákoně č. 229/1991 Sb., o půdě, je nově s ohledem na aktuální výměru státní zemědělské půdy, se kterou je SPÚ příslušný hospodařit, a na omezenou možnost nabízet do veřejných nabídek pozemky k uspokojení zbývajících restitučních nároků formou poskytnutí náhradních pozemků, omezení možné formy náhrad pouze na peněžitou náhradu.

Tato změna v příslušných ustanoveních zákona č. 229/1991 Sb. má odloženou účinnost o dva roky. Důvodem odložené účinnosti je potřeba vyčerpat veškeré možnosti, které stát má k uspokojení nároků oprávněných osob formou poskytnutí náhradních pozemků.

K uplatnění zbývajících nároků na peněžitou náhradu je zároveň stanovena lhůta 10 let.

 

Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 180/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který nabývá účinností od 7. 9. 2016 a v některých jeho dalších částech i později.

Hlavním cílem novely zákona je zvýšení ochrany zdraví spotřebitele a zlepšení jeho informovanosti. V případě tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky, je tohoto cíle dosaženo transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků
a o zrušení směrnice 2001/37/ES (dále jen „tabáková směrnice“).

Transpozice tabákové směrnice je největší změnou v oblasti tabákových výrobků a elektronických cigaret od vstupu ČR do EU. Její hlavní principy jsou následující:

 • rozšíření předmětu úpravy zákona kromě tabákových výrobků také na elektronické cigarety, náhradní náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření,
 • povinnost označit cigarety určené ke kouření, tabák určený k ručnímu balení cigaret
  a tabák určený do vodní dýmky kombinovaným zdravotním varováním (je tvořeno kombinací textového varování a odpovídající fotografie nebo vyobrazení a je k němu připojena informace týkající se odvykání kouření),
 • zákaz uvádět na trh cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret s příchutí; tabákový výrobek dále nesmí obsahovat například vitaminy, kofein, přísady usnadňující vdechování nikotinu nebo zakázané prvky a rysy,
 • stanovení podmínek pro přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret a náhradních náplní do nich na dálku včetně povinnosti registrace,
 • povinnost výrobců, dovozců a distributorů tabákových výrobků zaznamenávat za účelem sledovatelnosti těchto výrobků převzetí všech jednotkových balení do svého držení, jakož i veškeré přesuny v rámci jejich držení a konečný výstup jednotkových balení z jejich držení,
 • stanovení podmínek pro uvádění na trh elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, bylinných výrobků určených ke kouření a tzv. „nových tabákových výrobků“ (nespadají pod žádnou ze stávajících kategorií tabákových výrobků a byly uvedeny na trh po 19. květnu 2014).

Kromě transpozice tabákové směrnice novela zákona také upravuje některá ustanovení týkající se potravin. Jde zejména o:

 • upřesnění požadavků na uvádění informací u nebalených potravin (označení země původu musí být umístěno v těsné blízkosti nabízené potraviny),
 • zákaz používání potravin s prošlým datem použitelnosti nebo minimální trvanlivosti k další výrobě,
 • stanovení regulatorního rámce pro označování potravin slovy „česká potravina“
  a „vyrobeno v České republice“ a grafického znázornění formou loga uvedeného v prováděcím právním předpise, a to i při jakémkoli jiném poskytování informací
  se stejným významem zejména slovních, obrazových nebo grafických (prostřednictvím vlajky, mapy, grafického symbolu apod.) naznačujících, že potravina byla vyrobena
  v České republice nebo že země původu potraviny je Česká republika,
 • vytvoření zvláštního režimu umožňujícího distribuovat bezplatně charitativním
  a humanitárním organizacím potraviny, které zcela nenaplňují některé požadavky potravinového práva, avšak jsou stále bezpečné,
 • určení malého množství potravin, které bude na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 osvobozené od požadavku na povinné deklarování některých výživových údajů.

Součástí nové právní úpravy je související změna zákona o Státní zemědělské
a potravinářské inspekci a v návaznosti na transpozici tabákové směrnice se také částečně mění:

 • zákon o regulaci reklamy,
 • zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a
 • zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem