přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 7. 2016

4.7.2016

Ve Sbírce zákonů jsou aktuálně publikované nové právní předpisy Ministerstva zemědělství, které jsou účinné od 1. 7. 2016.

Novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Hlavním cílem novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. je návrat k poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z jednoho zdroje, a to z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Za tímto účelem se mění poskytovatelé u 2 dotačních titulů „Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku“ a „Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese“. V současné době uvedené finanční příspěvky na tyto dotační tituly poskytují jednotlivé kraje ze svých rozpočtů na základě vlastních pravidel.

Důvodem změny poskytovatele je dlouhodobý pokles poskytovaných peněz. Objem finančních příspěvků poskytovaných z krajských rozpočtů se totiž snížil z 263,2 mil. Kč (v roce 2004) na 157,5 mil. Kč (v roce 2014), tedy o 40 %. To má negativní dopad na intenzitu poskytování mimoprodukčních funkcí lesů, zvyšování biologické rozmanitosti lesů a posilování jejich adaptace na klimatickou změnu. V roce 2015 došlo k dalšímu poklesu na 135,7 mil. Kč.

Tato opatření předpokládají výdaje ve výši 107 mil. Kč hrazené v roce 2016 z nespotřebovaných neprofilujících výdajů MZe a počínaje rokem 2017 výdaje 350 mil. Kč ročně hrazené z kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství.

Další změny novely jsou motivovány snahou o cílení podpory na aktuálně definované potřeby v oblasti myslivosti, jako je požadavek na časově i prostorově pestřejší skladbu plodin na políčcích pro zvěř (prevence škod na lesních porostech i zemědělských plodinách) nebo zrušení finanční podpory použití dravců v ochraně rostlin, kterým se v místech použití zvyšoval predační tlak dravců na drobnou zvěř.

Dále se na základě požadavku Ministerstva obrany zavádí nový finanční příspěvek na ztížené hospodaření ve vojenských lesích. Na lesních pozemcích, které jsou objekty důležitým pro obranu státu, nelze dostatečně realizovat hospodářské zájmy vlastníka s ohledem na specifické požadavky Armády ČR. Tento finanční příspěvek bude poskytovat Ministerstvo obrany.

 

 

Novela vyhlášky č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Ustanovení § 30 zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby blíže vymezuje podmínky zkoušek nezbytných pro registraci odrůd druhů vymezených v druhovém seznamu, který je stanoven vyhláškou č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin. Metodiky pro provádění polních a laboratorních zkoušek odrůd zemědělských druhů, odrůd zeleninových druhů a odrůd révy pak stanovuje vyhláška č. 449/2006 Sb., která implementuje do právního řádu ČR příslušné směrnice EU specifikující požadavky na provádění těchto zkoušek.

V České republice odrůdy registruje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který v rámci registračního procesu uvedené zkoušky provádí.

EU přijala směrnici Komise 2003/90/ES a směrnici Komise 2003/91/ES s cílem zajistit, aby odrůdy druhů, které členské státy zahrnou do svých národních katalogů, vyhovovaly protokolům pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti vydaným Odrůdovým úřadem Společenství. Na odrůdy ostatních druhů se podle uvedené směrnice vztahují zásady pro zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin.

S ohledem na skutečnost, že Odrůdový úřad Společenství vydal pro více zemědělských druhů nové protokoly nebo jejich revizi, uvádí prováděcí směrnice Komise 2015/1168/EU aktualizované seznamy těchto druhů. Tyto aktualizované seznamy jsou touto novelou zařazeny do přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 449/2006 Sb.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem