přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 381/2001
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) Příl.2

Příl.2
SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů
01 04 07* Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky
01 05 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady
01 05 05* Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
03 02 Odpady z impregnace dřeva
03 02 01* Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva
03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva
03 02 03* Organokovová činidla k impregnaci dřeva
03 02 04* Anorganická činidla k impregnaci dřeva
03 02 05* Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky
04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
04 01 03* Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze
05 01 Odpady ze zpracování ropy
05 01 02* Kaly z odsolovacích zařízení
05 01 03* Kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 04* Kyselé alkylové kaly
05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky
05 01 06* Ropné kaly z údržby zařízení
05 01 07* Kyselé dehty
05 01 08* Jiné dehty
05 01 11* Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
05 01 12* Ropa obsahující kyseliny
05 01 15* Upotřebené filtrační hlinky
05 06 Odpady z pyrolytického zpracování uhlí
05 06 01* Kyselé dehty
05 06 03* Jiné dehty
05 07 Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu
05 07 01* Odpady obsahující rtuť
06 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin
06 01 01* Kyselina sírová a kyselina siřičitá
06 01 02* Kyselina chlorovodíková
06 01 03* Kyselina fluorovodíková
06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá
06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá
06 01 06* Jiné kyseliny
06 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií
06 02 01* Hydroxid vápenatý
06 02 03* Hydroxid amonný
06 02 04* Hydroxid sodný a hydroxid draselný
06 02 05* Jiné alkálie
06 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů
06 03 11* Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy
06 03 13* Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy
06 03 15* Oxidy kovů obsahující těžké kovy
06 04 Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03
06 04 03* Odpady obsahující arsen
06 04 04* Odpady obsahující rtuť
06 04 05* Odpady obsahující jiné těžké kovy
06 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů
06 07 01* Odpady obsahující azbest z elektrolýzy
06 07 02* Aktivní uhlí z výroby chlóru
06 07 03* Kaly síranu barnatého obsahující rtuť
06 07 04* ROztoky a kyseliny
06 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů
06 08 02* Odpady obsahující nebezpečné silikony
06 13 Odpady z jiných anorganických chemických procesů
06 13 01* Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy
06 13 02* Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)
06 13 04* Odpady ze zpracování azbestu
06 13 05* Odpadní saze ze spalování
07 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin
07 01 01* Promývací vody a matečné louhy
07 01 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 01 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 01 07* Halogenované destilační a reakční zbytky
07 01 08* Jiné destilační a reakční zbytky
07 01 09* Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
07 01 10* Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
07 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken
07 02 01* Promývací vody a matečné louhy
07 02 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 07* Halogenované destilační a reakční zbytky
07 02 08* Jiné destilační a reakční zbytky
07 02 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 02 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)
07 03 01* Promývací vody a matečné louhy
07 03 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 03 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 03 07* Halogenované destilační a reakční zbytky
07 03 08* Jiné destilační a reakční zbytky
07 03 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 03 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů
07 04 01* Promývací vody a matečné louhy
07 04 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 04 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 04 07* Halogenované destilační a reakční zbytky
07 04 08* Jiné destilační a reakční zbytky
07 04 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 04 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 05 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků
07 05 01* Promývací vody a matečné louhy
07 05 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 05 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 05 07* Halogenované destilační a reakční zbytky
07 05 08* Jiné destilační a reakční zbytky
07 05 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 05 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 06 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky
07 06 01* Promývací vody a matečné louhy
07 06 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 06 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 06 07* Halogenované destilační a reakční zbytky
07 06 08* Ostatní destilační a reakční zbytky
07 06 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 06 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků
07 07 01* Promývací vody a matečné louhy
07 07 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 07 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 07 07* Halogenované destilační a reakční zbytky
07 07 08* Jiné destilační a reakční zbytky
07 07 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 07 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
08 01 21* Odpadní odstraňovače barev nebo laků
08 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev
08 03 16* Odpadní leptací roztoky
08 03 19* Disperzní olej
08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)
08 04 17* Kalafunový olej
08 05 Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08
08 05 01* Odpadní isokyanáty
09 01 Odpady z fotografického průmyslu
09 01 01* Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
09 01 02* Vodné roztoky vývojek ofsetových desek
09 01 03* Roztoky vývojek v rozpouštědlech
09 01 04* Roztoky ustalovačů
09 01 05* Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů
09 01 06* Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku
09 01 11* Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03
09 01 13* Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedený pod číslem 09 01 06
10 01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)
10 01 04* Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
10 01 09* Kyselina sírová
10 01 13* Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu
10 03 Odpady z pyrometalurgie hliníku
10 03 04* Strusky z prvního tavení
10 03 08* Solné strusky z druhého tavení
10 03 09* Černé stěry z druhého tavení
10 03 15* Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
10 03 17* Odpady obsahující dehet z výroby anod
10 04 Odpady z pyrometalurgie olova
10 04 01* Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 04 02* Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
10 04 03* Arzeničnan vápenatý
10 04 04* Prach z čištění spalin
10 04 05* Jiný úlet a prach
10 04 06* Pevný odpad z čištění plynu
10 04 07* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 05 Odpady z pyrometalurgie zinku
10 05 03* Prach z čištění spalin
10 05 05* Pevné odpady z čištění plynu
10 05 06* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 05 10* Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
10 06 Odpady z pyrometalurgie mědi
10 06 03* Prach z čištění spalin
10 06 06* Pevný odpad z čištění plynu
10 06 07* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 08 Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů
10 08 08* Solné strusky z prvního a druhého tavení
10 08 10* Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
10 08 12* Odpady obsahující dehet z výroby anod
10 11 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
10 11 11* Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)
10 12 Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv
10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných
10 13 09* Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest
10 14 Odpady z krematorií
10 14 01* Odpad z čištění plynu obsahující rtuť
11 01 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)
11 01 05* Kyselé mořicí roztoky
11 01 06* Kyseliny blíže nespecifikované
11 01 07* Alkalické mořicí roztoky
11 08 08* Kaly z fosfátování
11 01 15* Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky
11 01 16* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
11 02 Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů
11 02 02* Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)
11 03 Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů
11 03 01* Odpady obsahující kyanidy
11 03 02* Jiné odpady
11 05 Odpady ze žárového zinkování
11 05 03* Pevné odpady z čištění plynu
11 05 04* Upotřebené tavidlo
12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
12 01 06* Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
12 01 07* Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
12 01 08* Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
12 01 09* Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
12 01 10* Syntetické řezné oleje
12 01 12* Upotřebené vosky a tuky
12 01 18* Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
12 01 19* Snadno biologicky rozložitelný řezný olej
12 03 Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů uvedených ve skupině 11)
12 03 01* Prací vody
12 03 02* Odpady z odmašťování vodní parou
13 01 Odpadní hydraulické oleje
13 01 01* Hydraulické oleje obsahující PCB
13 01 04* Chlorované emulze
13 01 05* Nechlorované emulze
13 01 09* Chlorované hydraulické minerální oleje
13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 01 11* Syntetické hydraulické oleje
13 01 12* Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
13 01 13* Jiné hydraulické oleje
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
13 02 04* Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 07* Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 03 Odpadní izolační a teplonosné oleje
13 03 01* Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB
13 03 06* Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01
13 03 07* Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
13 03 08* Syntetické izolační a teplonosné oleje
13 03 09* Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
13 03 10* Jiné izolační a teplonosné oleje
13 04 Oleje z lodního dna
13 04 01* Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby
13 04 02* Oleje z kanalizace přístavních mol
13 04 03* Oleje ze dna jiných lodí
13 05 Odpady z odlučovačů oleje
13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03* Kaly z lapáků nečistot
13 05 06* Olej z odlučovačů oleje
13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
13 05 08* Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
13 07 Odpady kapalných paliv
13 07 01* Topný olej a motorová nafta
13 07 02* Motorový benzín
13 07 03* Jiná paliva (včetně směsí)
13 08 Odpadní oleje blíže nespecifikované
13 08 01* Odsolené kaly nebo emulze
13 08 02* Jiné emulze
13 08 99* Odpady jinak blíže neurčené
14 06 Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů
14 06 01* Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC)
14 06 02* Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
14 06 04* Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla
14 06 05* Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
16 01 04* Autovraky
16 01 07* Olejové filtry
16 01 08* Součástky obsahující rtuť
16 01 09* Součástky obsahující PCB
16 01 10* Výbušné součásti (např. airbagy)
16 01 11* Brzdové destičky obsahující azbest
16 01 13* Brzdové kapaliny
16 01 14* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 02 21* Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
16 02 Odpady z elektrického a elektronického zařízení1)
16 02 09* Transformátory a kondenzátory obsahující PCB
16 02 10* Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09
16 02 11* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)
16 02 12* Vyřazená zařízení obsahující volný azbest
16 02 13* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 122)
16 02 15* Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
16 04 Odpadní výbušniny
16 04 01* Odpadní munice
16 04 02* Odpad ze zábavní pyrotechniky
16 04 03* Jiné odpadní výbušniny
16 05 Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie
16 05 04* Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky
16 05 06* Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 08* Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebzepečné látky
16 06 Baterie a akumulátory
16 06 01* Olověné akumulátory
16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
16 06 03* Baterie obsahující rtuť
16 06 06* Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
16 07 Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
16 07 08* Odpady obsahující ropné látky
16 07 09* Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
16 08 Upotřebené katalyzátory
16 08 02* Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy3) nebo jejich sloučeniny
16 08 05* Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou
16 08 06* Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory
16 08 07* Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
16 09 Oxidační činidla
16 09 01* Manganistany, např. manganistan draselný
16 09 02* Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný
16 09 03* Peroxidy, např. peroxid vodíku
16 09 04* Oxidační činidla jinak blíže neurčená
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)
18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí
18 01 08* Nepoužitelná cytostatika
18 01 10* Odpadní amalgám ze stomatologické péče
18 02 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat
18 02 05* Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
18 02 07* Nepoužitelná cytostatika
19 01 Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů
19 01 05* Filtrační koláče z čištění odpadních plynů
19 01 06* Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody
19 01 07* Pevné odpady z čištění odpadních plynů
19 01 10* Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin
19 02 Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či kyanidů, neutralizace)
19 02 04* Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný
19 02 07* Olej a koncentráty ze separace
19 04 Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace
19 04 02* Popílek a jiný odpad z čištění spalin
19 04 03* Nevitrifikovaná pevná fáze
19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 06* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
19 08 07* Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
19 08 08* Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy
19 08 10* Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
19 11 Odpady z regenerace olejů
19 11 01* Upotřebené filtrační hlinky
19 11 02* Kyselé dehty
19 11 03* Odpadní voda z regenerace olejů
19 11 04* Odpady z čištění paliv pomocí zásad
19 11 07* Odpady z čištění spalin
20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 13* Rozpouštědla
20 01 14* Kyseliny
20 01 15* Zásady
20 01 17* Fotochemikálie
20 01 19* Pesticidy
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 31* Nepoužitelná cytostatika
20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 236)
1) Podrobnější zařazování podle jednotlivých typů elektrozařízení pouze pro účely evidence a ohlašování elektrozařízení a elektroodpadu je stanoveno vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
2) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.
3) Pro účely tohoto údaje jsou přechodné kovy: skandium, vanadium, mangan, kobalt, měď, ytrium, niob, hafnium, wolfram, titan, chróm, železo, nikl, zinek, zirkon, molybden a tantal. Tyto kovy nebo jejich sloučeniny jsou nebezpečné, jestliže jsou klasifikován jako nebezpečné látky. Klasifikace nebezpečných látek stanoví, které z těchto přechodných kovů a které sloučeniny přechodných kovů jsou nebezpečné.
4) Stabilizační procesy mění nebezpečnost složek odpadu a tím transformují nebezpečný odpad na odpad, který není nebezpečný. Procesy solidifikace mění pouze fyzikální skupenství odpadu (např. kapalinu na pevnou látku) pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu.
5) Viz příloha č. 11 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
6) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického příslušenství mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.