přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 448/2009
Vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky § 3

§ 3
Označování kosmetických prostředků a vybavení návodem k použití
(1) Na obalu kosmetického prostředku, do kterého je kosmetický prostředek naplněn, jakož i na případném vnějším obalu kosmetického prostředku, musí být ve srozumitelném, čitelném a nesmazatelném provedení uvedeny tyto údaje:
a) obchodní firma nebo název výrobce nebo dovozce5) a adresa jejího sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení výrobce nebo dovozce, adresa místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, jinak jméno, příjmení a bydliště, a pokud byl vyroben mimo Evropská společenství i země původu kosmetického prostředku. Tyto údaje mohou být uvedeny ve zkratce, pokud umožňují identifikaci výrobce nebo dovozce,
b) nominální obsah výrobku v době balení, udaný hmotností (g) nebo objemem (ml), s výjimkou kosmetických prostředků s obsahem menším než 5 g nebo 5 ml, neprodejných vzorků a balení k jednorázovému použití. U výrobků předbalených a prodávaných jako několik balení, u nichž údaje o hmotnosti nebo objemu nejsou zásadního významu, nemusí být obsah uveden za předpokladu, že je počet balení uveden na obalu. Tento údaj se nemusí uvádět, je-li počet balení snadno viditelný z vnějšku, nebo je-li výrobek za normálních podmínek prodáván pouze jednotlivě,
c) datum minimální trvanlivosti vymezující minimální dobu, po kterou si kosmetický prostředek při dodržování stanovených skladovacích podmínek zachovává svoji původní funkci a je bezpečný. Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy „spotřebujte nejlépe do ...“, za kterými následuje vyznačení data nebo údaj, kde je datum uvedeno na obalu. Datum musí být zřetelně uvedeno a musí obsahovat buď měsíc a rok, nebo den, měsíc a rok, a to v tomto pořadí. Je-li to třeba, musí se informace o trvanlivosti doplnit údajem o podmínkách, které je třeba dodržet, aby byla uvedená trvanlivost zachována. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu kosmetického prostředku, jehož minimální trvanlivost přesahuje třicet měsíců. U těchto výrobků se uvede údaj o době, po kterou lze prostředek po otevření používat, aniž by došlo k poškození spotřebitele. Tato informace se vyznačí symbolem otevřené nádobky na krém, uvedeným v příloze č. 8 k této vyhlášce, a údajem o době (v měsících nebo rocích),
d) zvláštní opatření, která je nutno dodržovat při použití kosmetického prostředku nebo jeho uchovávání, zejména ta, která jsou uvedena ve sloupci „Podmínky použití a varování, které musí být vytištěno na obalu“ v přílohách č. 3, 4, 6 a 7 k této vyhlášce, a dále speciální bezpečnostní informace o kosmetických prostředcích pro profesionální použití, zejména v kadeřnictví. Tyto údaje musí být uvedeny v českém jazyce. Pokud z praktických důvodů nelze tyto údaje uvést na příslušném obalu, lze je uvést na samolepce, pásce nebo příbalovém listu, který je vložen nebo připevněn ke kosmetickému prostředku. Na tento způsob uvedení údajů musí být spotřebitel upozorněn buď zkrácenou slovní informací nebo symbolem na příslušném obalu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
e) identifikace výrobní šarže. Pokud z praktických důvodů, protože je výrobek příliš malý, nelze tento údaj uvést na příslušném obalu, lze ho uvést pouze na vnějším obalu,
f) funkce výrobku, pokud není zřejmá z prezentace výrobku spotřebiteli v českém jazyce,
g) seznam ingrediencí (přísad) v sestupném pořadí podle hmotnosti v době jejich přidání. Seznamu musí předcházet slovo „Ingredients“. Seznam ingrediencí může být uveden jen na vnějším obalu. Pokud z praktických důvodů nelze seznam ingrediencí uvést na obalu, lze jej uvést na samolepce, pásce nebo příbalovém listu, který je vložen nebo připevněn ke kosmetickému prostředku. Na tento způsob uvedení údajů musí být spotřebitel upozorněn buď zkrácenou slovní informací nebo symbolem umístěným na obalu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce. Přítomnost parfémů se označuje slovem „parfum“ a přítomnost aromat slovem „aroma“. Látky, jejichž přítomnost musí být vyznačena v souladu s požadavky přílohy č. 3, se uvádějí v seznamu ingrediencí bez ohledu na jejich funkci ve výrobku. Ingredience v koncentracích nižších než 1 % mohou být uvedeny v jakémkoliv pořadí po ingrediencích, jejichž koncentrace překračuje 1 %. Barvicí činidla mohou být uvedena v jakémkoliv pořadí po ostatních ingrediencích; uvádějí se indexovým číslem barviv nebo názvem podle přílohy č. 4. U dekorativních kosmetických prostředků uváděných na trh v několika barevných odstínech mohou být uvedena všechna barvicí činidla použitá ve škále pod podmínkou, že jsou připojena slova „může obsahovat“ nebo symbol „+/-“. Název ingredience musí být uveden podle společného názvosloví INCI přijatého jako společná nomenklatura Komisí Evropských společenství6) (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients) nebo, není-li to možné, chemickým názvem, názvem podle CTFA (Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association), názvem podle Evropského lékopisu, názvem INN (International Non-proprietary Names) doporučeným Světovou zdravotnickou organizací, číslem EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), číslem IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), číslem CAS (Chemical Abstracts Service) nebo číslem CI (Colour Index). Není-li z důvodu velikosti nebo tvaru možné uvést podrobné údaje stanovené v písmenech d) a g) na přiloženém letáku, musí se tyto podrobné údaje nacházet na etiketě, pásce nebo kartičce, které jsou přiloženy nebo připevněny ke kosmetickému prostředku. Není-li v případě mýdla, koupelových kuliček nebo jiných malých výrobků z důvodu velikosti nebo tvaru možné uvést podrobné údaje stanovené v písmeni g) na etiketě, visačce, pásce nebo kartičce nebo na přiloženém letáku, musí se tyto podrobné údaje nacházet na upozornění v bezprostřední blízkosti nádoby, v níž je kosmetický prostředek vystaven k prodeji. V případě označení podle § 29 odst. 5 zákona lze uvést použitou validovanou alternativní metodu nahrazující zkoušení na zvířatech uvedenou v příloze č. 10 k této vyhlášce.
(2) Vyžaduje-li to povaha kosmetického prostředku, uvede výrobce nebo dovozce v návodu k použití způsob použití kosmetického prostředku. Návod k použití kosmetického prostředku musí být v českém jazyce a musí být přiložen ke kosmetickému prostředku.
(3) Za ingredience podle odstavce 1 písm. g) se nepovažují
a) nečistoty v použitých surovinách,
b) pomocné technické materiály užívané při výrobě, ale nepřítomné v hotovém výrobku,
c) materiály užívané jen v nezbytných množstvích jako rozpouštědla nebo nosiče pro parfémy a aromatické směsi.
5) § 2 odst. 11 a 13 zákona č. 258/2000 Sb.
6) Rozhodnutí Komise (ES) 96/335/EHS ze dne 8. května 1996, kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředích.
Rozhodnutí Komise (ES) 2006/257/ES ze dne 9. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 95/335/ES, kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích.