přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 447/2004
Vyhláška č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu § 5

§ 5
Označování aromat, která nejsou určena k prodeji spotřebiteli, údaji důležitými z hlediska zdravotní nezávadnosti potravin
(1) Slovo "přírodní" nebo jakékoliv jiné slovo s podobným významem může být použito pouze pro látky určené k aromatizaci, jejichž aromatická složka obsahuje výhradně látky určené k aromatizaci uvedené v § 1 písm. c) nebo aromatické přípravky uvedené v § 1 písm. f).
(2) Pokud označení látky určené k aromatizaci5) obsahuje odkaz na potravinu nebo zdroj aromatu, nesmí být použito slovo "přírodní" nebo jiné slovo s podobným významem, pokud nebyla aromatická složka izolovaná vhodnými postupy nebo tradičními způsoby přípravy potravin výhradně nebo téměř výhradně z dané potraviny nebo daného zdroje aromatu.
(3) Aromata musí být na obalu čitelně, zřetelně a nesmazatelně označena těmito údaji:
a) obchodní firmou nebo názvem právnické osoby nebo jménem a příjmením fyzické osoby, která je výrobcem, balírnou nebo dovozcem, a její adresou,
b) názvem látky určené k aromatizaci zahrnujícím slovo "aroma", případně spojené s dalšími slovy charakterizujícími aroma podle § 2 nebo uvádějícími jeho specifický název,
c) označením "pro potraviny" nebo bližším určením skupiny potravin či jednotlivé potraviny, pro které je aroma určeno,
d) označením šarže nebo data výroby,
e) označením kategorií látek určených k aromatizaci uvedených v sestupném pořadí podle jejich hmotnosti a pro tyto účely se rozlišují následující kategorie
1. přírodní aromatické látky,
2. aromatické látky přírodně identické,
3. umělé aromatické látky,
4. aromatické přípravky,
5. reakční aromatické přípravky,
6. kouřové aromatické přípravky,
f) údajem o množství6) v hmotnostních nebo objemových jednotkách,
g) údaji o nejvyšším množství každé složky nebo skupiny složek, pro které je stanovena zvláštním právním předpisem4) hodnota nejvyššího přípustného množství v potravině (skupině potravin), pro kterou (které) je aroma určeno. Tyto údaje je možno nahradit prohlášením uvedeným na obalu, že při určeném dávkování výrobce garantuje dodržení požadavků zvláštního právního předpisu4).
(4) V případě směsí látek určených k aromatizaci nebo směsí těchto látek s jinými látkami podle § 2 musí být označeny v sestupném pořadí podle hmotnosti ve směsi:
a) látkou určenou k aromatizaci podle § 1 písm. b) až h),
b) názvy každé z ostatních látek nebo surovin, popřípadě jejich mezinárodního číselného kódu (E číslo).
(5) Údaje uvedené v odstavci 3 písm. e), g) a odstavci 5 je také možno uvést pouze v dokumentaci příslušející k dodávce aromatu, je-li dodána současně nebo před uskutečněním dodávky, jestliže je na viditelném místě na obalu nebo kontejneru příslušného výrobku uvedeno "určeno pro výrobu potravin, není určeno pro maloobchodní prodej".
(6) Údaje musí být uvedeny v českém jazyce, pokud nebyla k zajištění informovanosti odběratele učiněna jiná opatření. Toto ustanovení nebrání uvádět tyto údaje ve více jazycích.
4) Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy přídatných látek a extrakčních rozpouštědel a podmínky jejich použití při výrobě potravin.
5) § 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 306/2000 Sb.
6) § 2 písm. b) vyhlášky č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb. a vyhlášky č. 259/2003 Sb.