přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Jednotná registrace a evidence osob, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

Jednotná registrace a evidence osob, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

Jednotná registrace osob je společným projektem Ústředního kontrolního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a Ministerstva zemědělství (MZe) a má sjednotit proces registrace osob, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v ČR.

Jednotné podací místo pro formuláře

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor osiv a sadby - registrace osob
Za Opravnou 4
150 06 Praha 5

Kontaktní osoby:

Registrace dle zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

Ing. Natálie Králíková
tel. 257 294 298
mob. 605 411 936
nataliekralikova@ukzuzcz 

Registrace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

Ing. Markéta Kaupe
tel. 257 294 254
mob. 720 993 408
marketakaupe@ukzuzcz

Udělení licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin dle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Ing. Vlasta Knorová
tel. 221812351
vlastaknorova@mzecz

Formulář Jednotná registrace a evidence osob“ . Potřebné přílohy k registraci naleznete níže v zápatí článku v sekci "Formuláře".

 

Specifikace registrace osob podle zákona o oběhu osiva a sadby

Podle § 16 odst. 1 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, podléhají registraci dodavatelé, kteří uvádí do oběhu, vyrábí nebo dováží ze třetích zemí rozmnožovací materiál révy, chmele, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů a sazenic zeleniny, a oznamovací povinnosti podle § 16 odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb. podléhají dodavatelé rozmnožovacího materiálu ostatních zemědělských druhů a osiva zeleniny.

Každému dodavateli je přiděleno registrační nebo evidenční číslo.
Všechna čísla přidělená před platností zákona č. 219/2003 Sb. zůstávají v platnosti.

ÚKZÚZ vede evidenci všech registrovaných a evidovaných dodavatelů.

Seznam zaevidovaných a registrovaných dodavatelů je online k dispozici na Portálu farmáře. Seznam je členěn podle zaměření:

  • sazenice zeleniny,
  • osivo zeleniny a zemědělských druhů,
  • ostatní (ovocné druhy, okrasné druhy, réva, chmel).

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů, ukládá v § 19b povinnost zpracovatelům, kteří hodlají provádět úpravu farmářského osiva, popřípadě sadby, ohlásit předem tuto činnost Ústavu, odboru osiv a sadby, a to i v případě, že již mají splněnu oznamovací povinnost podle § 16 odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb.

PDF Postup pro registraci dle zákona č. 219/2003 Sb. Otevírá se do nového okna. (112 KB)

 

Specifikace registrace osob pro rostlinolékařské účely

Důvodem pro registraci osob pro rostlinolékařské účely je vytvoření zdroje údajů o kategoriích pěstitelů a dalších profesionálních provozovatelů, jejichž pěstované rostliny nebo jakékoliv jiné jejich činnosti představují riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů do České republiky. 

Registrace osob (zápis údajů a prohlášení o osobách a subjektech do úředního registru profesionálních provozovatelů, včetně změn a zrušení) pro rostlinolékařské účely je nově (od 14. 12. 2019) legislativně upravena v čl. 65-68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016, o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (dále jen „nařízení (EU) 2016/2031“).

 

Zápisu do tohoto registru podléhají profesionální provozovatelé, kteří se profesionálně zabývají činnostmi týkajícími se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, a to „uváděním do oběhu, dovozem do EU, vývozem z EU, ošetřováním a výrobou dřevěných obalů“. První dvě zmíněné činnosti mají následně návaznost na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, souhrnně pojmenované názvem „komodity“, k nimž se váže povinnost připojit rostlinolékařský pas. K vydávání rostlinolékařských pasů je nezbytné mít oprávnění od ÚKZÚZ.

Předmětem zápisu do registru jsou následující skupiny komodit: ovocné druhy včetně jahodníku, vinná réva, chmel (rostliny určené k pěstování), okrasné druhy, lesní dřeviny, zelenina, léčivé rostliny, aromatické a kořeninové rostliny (LAKR), brambory, zemědělské druhy, dřevo, kůra a výrobky ze dřeva kromě dřevěného obalového materiálu  - dřevo získané zcela nebo z části určitých dřevin, samostatná kůra jehličnanů (Pinales) a kaštanovníku (Castanea) dovážená do chráněné zóny, dřevěný obalový materiál a jiné předměty (např. trávníkové koberce, akvarijní rostliny, tkáňové kultury, pyl apod.).

 

Osoby, zapsané před 14. 12. 2019 v úředním registru ÚKZÚZ pod registračním číslem podle § 12 zákona č. 326/2004 Sb., nebo podle § 16 zákona č. 219/2003 Sb., se považují za osoby registrované v souladu s čl. 66 odst. 4 nařízení (EU) 2016/2031 i po tomto datu.

Registrační číslo těchto osob se nově uvádí ve tvaru „CZ-stávající registrační číslo osoby“.

Tyto osoby jsou povinny předložit ÚKZÚZ do 14. března 2020 případné změny identifikačních či ostatní údajů vztahujících se k registrované činnosti.

 

Registrace není vyžadována v těchto případech (podle čl. 65 odst. 3 písm. a) až d) nařízení (EU) 2016/2031) uvedených níže:

a) Profesionální provozovatel dodává výhradně a přímo konečným uživatelům malá množství určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů. To neplatí u internetového prodeje (smlouvy uzavírané na dálku), kde je registrace vždy povinná.

b) Profesionální provozovatel dodává výhradně a přímo konečným uživatelům malá množství určitých semen, na které se nesmí vztahovat čl. 72 nařízení (EU) 2016/2031, týkající se rostlin, rostlinných produktů, jiných předmětů, pro něž jsou při dovozu do EU vyžadována rostlinolékařská osvědčení.

Za malá množství semen podle čl. 65 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2016/2031 se považují malá balení osiv stanovená v souladu s § 19a odst. 1 a 6 zákona o oběhu osiva a sadby.

c) Subjekt v rámci podnikání rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pouze přepravuje profesionálnímu provozovateli.

d) Subjekt v rámci podnikání výhradně přepravuje předměty všeho druhu za použití dřevěného obalového materiálu.      

 

Registrace není pro ošetřování a výrobu dřevěného obalového materiálu nutná, pokud je žadatel již zapsán v obchodním nebo živnostenském rejstříku nebo v registru vedeném ÚKZÚZ podle § 12 zákona č. 326/2004 Sb.

PDF Postup pro registraci dle Nařízení (EU) 2016/2031 Otevírá se do nového okna. (94 KB)

 

Přílohy

Formuláře

Související legislativa