přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontroly podmíněnosti 2014: Požadavky evidence zvířat

12.2.2014

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

S požadavky na evidenci a označování hospodářských zvířat jsou chovatelé již dlouhodobě dobře seznámeni a kontrola jejich dodržování je prováděna v rámci národních kontrol dozorovou organizací Česká plemenářská inspekce.

Požadavky na evidenci a označování hospodářských zvířat – prasat, skotu, ovcí a koz ukládá zejména zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a související vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem v jejich platné úpravě.

Od roku 2009, kdy byly v České republice zavedeny podmínky podmíněnosti (Cross Compliance), jejichž plněním je pro české zemědělce podmíněno poskytnutí požadované částky dotace v její plné výši, je z výše uvedeného zákona zařazeno jen několik ustanovení na základě evropské legislativy tj. přílohy II nařízení Rady (ES) č. 73/2009 mezi povinné požadavky na hospodaření v rámci kontrol podmíněnosti pod označením SMR (Statutory management reguirements) 6, 7 a 8.

Za požadavky, jejichž dodržením jsou splněny podmínky podmíněnosti na evidenci a označování zvířat, jsou vybrány tyto nejdůležitější:

  • registrace hospodářství v ústřední evidenci,
  • vedení aktualizované evidence (stájový registr, registr prasat na hospodářství),
  • evidence zvířat v ústřední evidenci (ÚE) včetně hlášení narození, úhynu a přemístění zvířat na hospodářství v zákonné stanovené lhůtě,
  • existence průvodního listu skotu,
  • označení zvířat ušními známkami.

Požadavkem na evidenci chovaných zvířat v ÚE stanoveném § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb., který zní: „Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění a hlášení o přemístění na dočasné hospodářství zasílají chovatelé pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo, vždy hromadně za celé hospodářství. Při narození turů, ovcí nebo koz se hlášení o narození zasílá do 7 dnů ode dne označení zvířete.“ bylo do letošního roku v rámci kontrol podmíněnosti jen ověřováno, zda je zvíře evidováno v ÚE, a omezeno na kontrolu ohlášení narození zvířete. Zjištění, že hlášení nebylo zaslané ve stanovené lhůtě (do 7 dnů) bylo posuzováno pouze jako porušení národní legislativy.

Na základě výsledků z auditů Evropských orgánů se Ministerstvo zemědělství rozhodlo od letošního roku doplnit obsah požadavku evidence zvířat v rámci kontrol podmíněnosti také o kontrolu hlášení přemístění zvířat na hospodářství a hodnocení opožděných hlášení.

Inspektor dozorové organizace bude při kontrole na místě hodnotit soulad výpisu z ÚE a opožděná hlášení u fyzicky přítomných zvířat na hospodářství v okamžiku kontroly za období kalendářního roku, ve kterém podal zemědělec žádost o dotace do data provádění kontroly, přičemž hlášení opožděná nad 40 dnů budou posuzována jako závažnější porušení.

Hlášení přemístění zvířat se považuje za pozdní, pokud rozdíl mezi doručením hlášení do ústřední evidence (v případě hlášení zasílaných mailem je to datum zpracování hlášení) a datem, kdy ke změně došlo, je větší v případě chovů skotu, ovcí a koz než 15 dní. Tento postup ponechává určitý prostor pro zpoždění, k nimž může dojít při zasílání nebo zpracování údajů. (V textu tohoto odstavce došlo k opravě v údaji o lhůtě pro doručení hlášení do ústřední evidence. Lhůta 15 dní (nikoli 22 dní v případě chovu ovcí) je nejdelší možnou pro všechny uvedené chovy hospodářských zvířat. Za tuto dodatečnou opravu se omlouváme.)

Pro bezproblémové plnění požadavků podmíněnosti v rámci evidence zvířat chovatelům doporučujeme vedení stájových registrů elektronickou formou (se schváleným softwarem) popř. přes Portál farmáře. Tento způsob zajistí jediným zápisem záznam události ve stájovém registru a jeho současné odeslání do ÚE, což může omezit výskyt chyb a zároveň vede ke zkrácení prodlevy zápisu události do ÚE.

V příkladech uvádíme případnou procentní míru snížení požadované dotace při zjištění nedodržení požadavku na evidenci zvířat v ÚE v rámci kontrol podmíněnosti a opožděného hlášení narození, úhynu nebo přemístění zvířat na hospodářství od stanovené lhůty. 

Pro ověření konkrétní míry snížení požadované dotace při případném nedodržení požadavku na včasné hlášení narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění zvířat na hospodářství je pro zemědělce zaregistrované na Portálu farmáře, který je součástí webových stránek Ministerstva zemědělství eAGRI, připravena aplikace tzv. Simulátor kontrol podmíněnosti, která je dostupná v záložce Kontroly podmíněnosti tohoto Portálu.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem