přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Změny v oblasti poskytování dotací

1.3.2013

Od 1.1.2013 došlo ke změnám v oblasti Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC), konkrétně ve standardu GAEC 2. V souvislosti s těmito změnami došlo i k úpravám v aplikaci LPIS. Více informací naleznete po prokliku této novinky.

Přehled změn:

  1. Seznam širokořádkových plodin byl rozšířen o čirok. Tato informace je nově prezentována na tiskových výstupech z registru LPIS.
  2. Možnost pěstování obilnin na SEO půdách bez použití půdoochranných technologií byla rozšířena o pěstování s podsevem jetelotravních směsí.
  3. Standard nově obsahuje výjimku pro pěstování širokořádkových plodin na malých plochách do 0,4 ha.
  4. Seznam specifických půdoochranných technologií byl rozšířen o technologii podrývání (pro porosty cukrové řepy).

Dodatečné informace k bodu 3 - malé plochy.

Tyto podmínky nemusí být dodrženy na souvislé ploše s výměrou nižší než 0,4 ha, jejíž delší strana je orientována ve směru vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice do 30° a pod níž se nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři 24 m, jež přerušuje odtokové linie procházející plochou širokořádkové plodiny a na kterém je žadatelem pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než širokořádková plodina, s tím, že žadatel může tento postup uplatnit pouze na jedné takto vymezené ploše nebo součet takových ploch nepřesáhne výměru 0,4 ha zemědělské půdy.

Dodatečné informace k bodu 4 - podrývání u cukrové řepy

Zemědělec zajistí v případě této specifické půdoochranné technologie následující kroky:

  • prokypří půdní profil do hloubky min. 35 cm,
  • prokáže vlastnictví/pronájem kypřiče.

Kontrolu na místě této SPT provádí SZIF. Dle své interní metodiky SZIF na místě zkontroluje, zda žadatel vlastní nebo si při realizaci SPT pronajal kypřič. Z faktury musí být zřejmé, že bylo provedeno nakypření. Dále SZIF v terénu prověří stanovenou hloubku prokypření.

Podrobnosti kontroly a hodnocení nově nastaveného standardu GAEC 2 naleznou zemědělci v aktualizovaném Průvodci zemědělce Kontrolou podmíněnosti pro rok 2013, který bude k dispozici do termínu podávání jednotné žádosti.

 

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem