přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Změny v nitrátové směrnici promítnuty v LPIS

10.11.2014

Od 1. 10. 2014 jsou v registru LPIS promítnuty změny nitrátové směrnice zavedené nařízením vlády č. 117/2014 Sb. Změny požadavků a jejich uplatnění v LPIS je uvedeno po kliknutí na nadpis novinky.

Základní změny jsou následující:

1. Základní omezení pro používání hnojiv

Nově ve zranitelné oblasti nelze používat dusíkaté hnojivé látky (s výjimkou skliditelných rostlinných zbytků a pastvy zvířat), pokud je půda zaplavená, přesycená vodou, promrzlá nebo pokrytá sněhem. Jedná se o zpřísněnou podmínku, která již vyplývá ze zákona o hnojivech.

Tuto informaci o zákazu hnojení lze nalézt:

 • v pravém informačním okně každého dílu půdního bloku, pod záložkou NS, v části NS 2012 – od 1. 10. 2014, opatření Zákaz hnojení
 • v tisku Nitrátová směrnice podrobně – od 1. 10. 2014

2. Upřesnění způsobu výpočtu limitu 170 kg/ha v průměru zemědělského podniku organického dusíku živočišného původu

K možnosti výpočtu stanoveného limitu v případě použití údajů o produkci dusíku ve výkalech a moči, či trusu zvířat, po odpočtu ztrát dusíku ve stájích a při skladování statkových hnojiv, je uveden odkaz na příslušnou tabulku ve vyhlášce č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv (Příloha č. 3, tabulka C), kde jsou tyto údaje uvedeny.

3. Úprava požadavků na skladování statkových hnojiv

Nově byly upraveny požadavky na kapacitu skladovacích prostor pro skladování hnojůvky. Došlo ke zvýšení požadovaných kapacit z 3měsíční produkce na produkci 5měsíční. Výpočet produkce hnojůvky je nadále prováděn na základě ČSN 756190 pro stavbu zpevněného hnojiště nebo je zjišťován prokazatelným způsobem v zemědělském podniku. Dále došlo k provázání požadavků na technický stav skladovacích zařízení z hlediska ochrany vod s § 39 vodního zákona.

4. Úprava požadavků na používání hnojiv na svažitých pozemcích

Nově nelze používat dusíkaté hnojivé látky na zemědělských pozemcích s kulturou travní porost se sklonitostí nad 10°. Do této doby se podmínka vztahovala pouze na zemědělský pozemek s kulturou orná půda. Stále platí výjimka pro pastvu zvířat a pro tuhá statková a organická hnojiva.

Tuto informaci o zákazu hnojení lze nalézt:

 • v pravém informačním okně dílu půdního bloku se sklonitostí nad 10°, pod záložkou NS, v části NS 2012 – od 1. 10. 2014, opatření Zákaz hnojení
 • v tisku Nitrátová směrnice podrobně – od 1. 10. 2014

Informaci o sklonitosti dílu půdního bloku lze nalézt:

 • v pravém informačním okně každého dílu půdního bloku, pod záložkou Podrobné, v části Geografické informace
 • v tisku Nitrátová směrnice souhrn – od 1. 10. 2014
 • v tisku Nitrátová směrnice podrobně – od 1. 10. 2014

5. Úprava období zákazu hnojení

Nově bylo prodlouženo období zákazu hnojení v předjarním období pro jarní plodiny. Požadavky platí nově od hospodářského roku 2014-2015. Avizované prodloužení období na podzim pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem od roku 2014 nebylo uplatněno.

Tuto informaci o délce období zákazu hnojení lze nalézt:

 • v pravém informačním okně každého dílu půdního bloku, pod záložkou NS, v části NS 2012 – od 1. 10. 2014, opatření Zákaz hnojení
 • v tisku Nitrátová směrnice podrobně – od 1. 10. 2014

6. Úprava limitů hnojení k plodinám

V tabulce limitů hnojení k jednotlivým plodinám došlo k doplnění výnosu hlavního produktu a úpravám v limitech hnojení u polní zeleniny. Dále byl nově stanoven limit hnojení a odpovídající výnos hlavního produktu k hořčici bílé. Pro účely výpočtu limitu se nově započítává u hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravených kalů 30 % přívodu celkového dusíku. Požadavky platí nově od hospodářského roku 2014-2015. Do hospodářského roku 2013-2014 se počítalo 40 %.

Informaci o limitech k jednotlivým plodinám lze nalézt:

 • v aplikaci EPH, v levém menu, části Kontrolní sestavy, Limity pro plodiny v ZOD

Limity hnojení jednotlivých plodin (založených po 1.7.2014)

Plodina Limit hnojení
v kg N/ha
Odpovídající výnos hlavního produktu (t) Plodina Limit hnojení
v kg N/ha
Odpovídající výnos hlavního produktu (t)
pšenice ozimá 190 7,7 mrkev 200 50,0
pšenice jarní 120 5,5 brokolice 200 13,0
žito ozimé 120 6,0 kapusta hlávková 180 28,0
ječmen ozimý 140 6,7 kapusta růžičková 180 6,0
ječmen jarní 110 6,0 celer bulvový 180 35,0
oves 120 4,8 kedluben 150 30,0
triticale 140 6,1 zelí pekingské 150 55,0
kukuřice na zrno 230 11,0 rajčata 150 55,0
luskoviny 30 5,0 cibule kuchyňská 135 45,0
brambory sadbové 140 30,0 pór pravý, 120 43,0
brambory ostatní 180 40,0 pažitka pravá 120 30,0
brambory rané 120 25,0 petržel zahradní naťová 120 17,0
cukrovka 210 70,0 okurky salátové 120 70,0
krmná řepa 150 70,0 okurky nakládačky 100 60,0
řepka ozimá 230 4,5 špenát setý 100 20,0
slunečnice 140 2,9 salát 100 43,0
mák 85 1,2 pastiňák setý 100 30,0
len 80 2,0 paprika zeleninová 100 37,0
hořčice bílá 80 1,2 kukuřice cukrová 100 9,0
kukuřice na siláž 230 60,0 řepa salátová 95 30,0
jetel*) 40 10,0 ředkvička 80 32,0
vojtěška*) 40 10,0 petržel zahradní kořenová 80 37,0
trávy na orné půdě 200 10,0 kopr vonný 60 12,0
trvalé travní porosty 160 8,0 hrách zahradní 60 7,0
zelí 250 70,0 fazol obecný 60 6,0
květák 220 27,0 česnek 30 11,0

Vysvětlivky:

*) Limit se vztahuje k celkové dávce za všechny roky pěstování. Do uvedeného

limitu se nezapočítává případné hnojení krycí plodiny do doby její sklizně.

 

 • Dusík použitý k podpoře rozkladu slámy nebo k meziplodině se nezapočítává do limitu přívodu dusíku pro následně pěstovanou plodinu.
 • Pro účely hodnocení limitu hnojení se u hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravených kalů započítává 30 % přívodu celkového dusíku a pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem 60 % přívodu celkového dusíku, s výjimkou kejdy prasat a digestátu z bioplynové stanice (příp. jejich tekutých podílů po mechanické separaci), kde se započítává 70 %.
 • Pro účely hodnocení limitu hnojení se zohledňuje pouze přímé působení dusíku v prvním roce po použití uvedených statkových, organických a organominerálních hnojiv, popřípadě upravených kalů.
 • Pro určení přívodu dusíku do půdy ve statkových hnojivech živočišného původu se použijí údaje zjištěné vlastními rozbory nebo údaje z přílohy č. 3 vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.
 • Limity uvedené v tabulce je nutné dodržet na jednotlivých zemědělských pozemcích.
 • Při pěstování plodin ve směsích je limit určen nejvyšším limitem plodiny ve směsi.
 • Plodiny v tabulce neuvedené limit nemají, hnojí se podle jejich potřeby na konkrétních stanovištích a podle pěstitelských podmínek.
 • Výnosy víceletých pícnin na orné půdě a trvalých travních porostů jsou uvedeny v přepočtu na seno.
 • Limity hnojení pro pěstování zeleniny se nevztahují na její pěstování ve sklenících a fóliovnících.
 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem