přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nová nitrátová směrnice v LPIS

14.8.2012

Schválením nařízení vlády č. 262/2012 Sb. (účinné od 1.8.2012) došlo k druhé revizi vymezení zranitelných oblastí a zároveň k vyhlášení třetího akčního programu nitrátové směrnice na období 2012 - 2015. Změny, které nové nařízení vlády přináší, jsou promítnuty i do příslušných částí LPIS. Více informací naleznete po prokliku této novinky.

Vzhledem k přelomovému roku 2012 bude v LPIS nitrátová směrnice zobrazena v rozlišení na „starou vrstvu“ platnou od 4.4.2008 do 31.7.2012 a „novou vrstvu“ platnou do 1.8.2012. Toto rozlišení je viditelné, jak v tiskových výstupech, tak v ovládacím stromečku a rovněž na půdním bloku či zemědělské parcele.

Vrstva zranitelných oblastí dusičnany od 1.8.2012 obsahuje nově přidaná katastrální území (234 katastrálních území – viz seznam nově zařazených KÚ v ZOD v příloze této novinky). Čtyři katastrální území ze ZOD naopak vypadla (okr. České Budějovice - Buková u Nových Hradů, Byňov, Těšínov a Údolí u Nových Hradů).  Přehlednou mapku se zařazením k.ú. do zranitelných oblastí naleznete zde.

Hlavní změny v podmínkách hospodaření v ZOD lze shrnout následovně:

  • Rozšíření období zákazu pro minerální hnojiva o 14 dní na začátku vymezeného období pro plodiny na orné půdě (s výjimkou pro oz. řepku a oz. pšenici) a trvalé kultury.
  • Ve vztahu k omezení letního a podzimního hnojení je nově umožněna kombinace mezi minerálními hnojivy a hnojivy s rychle uvolnitelným dusíkem do výše příslušného limitu hnojení.
  • Došlo ke snížení limitů hnojení pro jednotlivé plodiny v průměru o cca 15 % a nastavení limitů hnojení pro polní zeleninu a travní porosty.
  • Byl upraven mechanismus zápočtu dusíku do limitu přívodu N k plodině - u kejdy prasat a digestátu ze 60 % na 70 % celkového dusíku. U ostatních hnojiv zůstává způsob zápočtu na shodné úrovni jako doposud.

Pro lepší orientaci v podmínkách hospodaření došlo k rozšíření tiskových výstupů z LPIS. Ze souhrnných i podrobných tisků si lze udělat přehled o požadavcích kladených na zemědělce v ZOD a také na žadatele v rámci AEO, kterých se týká tzv. „malá nitrátovka“. Přibyl také zvláštní tisk shrnující možnosti uložení tuhých statkových/organických hnojiv na zemědělské půdě. Struktura ovládacího stromečku je takřka stejná, až na podstatnou změnu v přístupu k erozi. Více informací o pojetí eroze v LPIS přináší následující novinka. Úpravy podmínek hospodaření v ZOD měly také dopad do Evidence přípravků a hnojiv. Více informací o změnách v EPH přináší tato novinka.

V průběhu týdne bude nasazena na provozní prostředí ještě další úprava umožňující nápočet opatření nitrátové směrnice na dílčí pozemky (zemědělské parcely) v rámci půdních bloků. Účelem této úpravy je umožnit zemědělci, aby si dokázal zjistit, zda se na části bloku může z hlediska hnojení chovat odlišně od opatření, které je stanoveno na základě principu majorizace pro celý půdní blok. Této funkce bude vhodné využít  zpravidla u velkých bloků nacházejících se na pomezí více aplikačních pásem nebo na území více katastrálních území.

V příloze k této novince naleznete příručku „LPIS – Nitrátová směrnice“, která byla aktualizována.

Přílohy

Související odkazy

Související legislativa

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem