přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dopady novely zákona o zemědělství - registr LPIS

20.12.2014

1. 1.2015 vejde v účinnost novela zákona o zemědělství. MZe touto cestou informuje veřejnost o dopadech této novely na funkčnost základního zemědělského registru LPIS. Přehled změn je uveden po kliknutí na nadpis článku.

Změna terminologie - půdní bloky, díly půdních bloků

Od 1. 1. 2015 se mění význam dílů půdních bloků (DPB) a půdních bloků (PB). Půdní bloky určují souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně oddělenou od jiných terénních prvků. PB nemá vlastníka a informace o PB budou poskytovány ve veřejném LPIS a LPISu pro farmáře.

Změna identifikace dílů půdních bloků (DPB)

K 1. lednu 2015 dojde na přibližně 1/4 všech dílů půdních bloků ke změně zkráceného kódů DPB. U malého množství DPB může nastat změna i ve čtverci, kterým je DPB identifikován.

Pro zajištění informovanosti veřejnosti o provedených změnách identifikace DPB bude v iLPIS upraven tisk č. 1 kde bude doplněn sloupec, který bude určovat původní identifikaci DPB k 31. 12. 2014. V případě další změny na DPB v roce 2015 již nebude tento identifikátor relevantní a sloupec bude prázdný.

U webových služby bude rozšířena odpověď služby LPI_HPB01F, E, D o nový nepovinný element, který bude obsahovat identifikaci DPB k 31. 12. 2014. Podrobnější informace ke službě je zde.

Evidence parcel a areálů

Změna identifikace dílů půdních bloků nebude mít dopad na založené parcely a areály. Totožné zůstanou i názvy parcel a areálů.

Převod agendy LPIS na Státní zemědělský intervenční fond

Od počátku roku 2015 přechází agenda související s evidencí půdy z Ministerstva zemědělství na Státní zemědělský intervenční fond. K žádné změně v dislokaci pracovišť nedochází a služby jsou poskytovány na stejných pracovištích jako nyní.

Elektronické podání

Během ledna 2015 bude spuštěna možnost elektronického podání žádostí. O spuštění této funkcionality budete dodatečně informováni.

Rozšíření typů plodin

V souvislosti s novelou zákona vznikají nové kultury. Kompletní přehled nového číselníku je:

Název kultury Zkratka kultury ID kultury 
(pro webové služby)
orná půda                   R 2            
chmelnice                   C 3            
vinice                      V 4            
jiná trvalá kultura         J 5            
ovocný sad                  S 6            
travní porost               T 7            
jiná kultura                O 9            
úhor                         U 10          
tráva na orné                G 11          
mimoprodukční plocha    M 12          
školka                       K 91          
rybník                       B 97          
porost RRD                   D 98          
zalesněná půda               L 99          
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem