přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Popis funkčnosti nových sestav DŽPZ 2018 v IZR

21.9.2018

V roce 2018 došlo k zásadní změně chování DŽPZ, již nejsou deklarována konkrétní zvířata, čímž se zrušilo nahrazování a vyřazování zvířat. Relevantní je pouze deklarace zásahu vyšší moci v případě úmrtí dojnic nacházejících se na hospodářství zapojených do opatření zvětšení lehacího prostoru anebo zlepšení stájového prostředí. V případě opatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy je ohlášení vyšší moci relevantní, pokud došlo ke zkrácení délky březosti pod běžnou dobu a v důsledku toho nebyl dodržen nepřetržitý třicetidenní pobyt na hospodářství s výběhem v období 60 dnů před porodem.

Registr zvířat pro rok 2018 nabízí tyto sestavy pro účely kontroly stavu plnění opatření DŽPZ:

Cílem uvedených sestav je zjistit jednak stav způsobilých zvířat k datu anebo celkový přehled všech zvířat, které byly alespoň jeden den způsobilé a na základě toho pak případně opravit chybu v ústřední evidenci anebo uplatnit zásah VM u relevantních zvířat.

Ad Celkový přehled způsobilých zvířat DŽPZ 2018

Sestava obsahuje veškeré dojnice, které se vyskytovaly alespoň 1 den na deklarovaném hospodářství. Pro každou dojnici se sledují tzv. dílčí polohy a dílčí nezpůsobilosti. Dílčí nezpůsobilosti jsou klíčové, přičemž se jedná o opravitelné a neopravitelné nezpůsobilosti:

Kód chyby Dílčí nezpůsobilost Popis
801 Zvíře se nenachází na žádném CZ žadatele Z povahy věci neopravitelná nezpůsobilost, konstatuje, od kdy se dané zvíře vyskytuje na hospodářství jiného chovatele (anebo na jatkách, kafilérii nebo v zahraničí).
802 Zvíře se nachází na nedeklarovaném CZ žadatele Tato nezpůsobilost konstatuje, že zvíře se v daném období nachází sice u chovatele, ale již na nedeklarovaném hospodářství.
803 Zvíře není matkou dle ÚE Zvíře v uvedeném období není matkou (krávou).
804 Zvíře není matkou dle pravidel DŽPZ Zvíře v uvedeném období není matkou (krávou) dle  pravidel DŽPZ (uznává se pouze včasné nahlášení porodu prvního telete, jinak se zvíře považuje za matku ode dne doručení hlášení narození prvního telete)
805 Zvíře není v dojeném systému dle ÚE Zvíře v uvedeném období není v dojeném systému. Je-li to chybou, lze napravit hlášením o zařazení dojnice do dojeného systému, ale událost zařazení do dojeného systému nesmí být starší než 30 dní, jinak se za datum zařazení považuje datum doručení hlášení do systému ÚE.
806 Zvíře není v dojeném systému dle pravidel DŽPZ Zvíře v uvedeném období není v dojeném systému dle pravidel DŽPZ (je-li hlášení o zařazení do dojeného systému doručeno po 30 dnech ode dne data zahájení dojení, bere se za datum zahájení dojení den doručení hlášení).

807

a

702

Nejistá poloha Zvíře v uvedeném období má nejistou polohu, prověřte správnost hlášení. Jedná-li se o nejistou polohu v důsledku Vašeho chybějícího hlášení, pak jej doplňte.
701 Existence pozdního hlášení Zvíře má evidováno pozdní hlášení způsobené žadatelem vztahující se k události předcházející konci retenčního období, přičemž toto hlášení bylo doručeno po začátku retenčního období. Zvíře je nezpůsobilé po celé retenční období

Jestliže máte na seznamu některé zvířata odsunutá na jatka nebo kafilérii, můžete u nich uplatit vyšší moc tím, že je zaškrtnete příslušná zvířata a následně stisknete tlačítko UPLATNIT VYŠŠÍ MOC. Další kroky jsou zcela shodné jako v předchozích letech. Doporučujeme si vyfiltrovat všechna zvířata s kódem 801 a u nich případně prověřit, zda je relevantní uplatnění zásahu vyšší moci.

Ad Počty způsobilých zvířat DŽPZ 2018

Sestava ukazuje počty způsobilých zvířat k danému dni. Dotace se bude vyplácet na minimální počet zvýšený o počet dojnic nezpůsobilých, u kterých byla uznána VM.

Sestava je určena k nalezení minima způsobilých zvířat a případně ověření seznamu nezpůsobilých k danému dni. Konkrétní seznam nezpůsobilých k danému dni se spustí ikonkou na příslušném řádku.

Ikona na otevření sestavy:

Ad Seznam dojnic prošlých deklarovaným suchostojným hospodářstvím

Sestava specificky pro opatření zajištění výběhu pro suchostojné krávy zahrnuje seznam dojnic, které splnily podmínku porodu po 1. 7. a vyskytovaly se před porodem na deklarovaném hospodářství s výběhem. Počet dojnic přitom kumulativně roste v průběhu retenčního období. Konečný počet bude znám v prosinci.

Ad Seznam dojnic u chovatele od 1. 6.

Jedná se o prostý seznam všech dojnic vyskytujících se u chovatele od 1.6. s případným datem odsunu, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou způsobilé. Seznam je optimální pro vyhledání dojnic odsunutých na kafilérii nebo jatka a následné uplatnění zásahu VM.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem