přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Portál farmáře

Hlavním účelem Portálu farmáře je zpřístupnění aplikací registrů Ministerstva zemědělství a podřízených organizačních složek státu (ÚKZÚZ, SVS, ÚHUL), a to jak pro přihlášené, tak pro nepřihlášené uživatele.

 

 

  1. Jak se přihlásím na Portál farmáře?
  2. Co mi Portál farmáře nabízí?
  3. Jaký je rozdíl mezi portálem farmáře MZe a SZIF?

 

Při přihlášení do Portálu farmáře si, prosím, překontrolujte Vámi zadanou e-mailovou adresu. Na tuto adresu jsou zasílány sestavy a stavové informace z Registru zvířat (IZR). V případě, že Vámi zadaná e-mailová adresa není platná, není Vám možné tyto informace doručit.

Pro nastavení e-mailových adres můžete použít funkcionalitu „Editace kontaktů".


zobrazit po
16.5.2012

Sada drobných úprav v EPH

V rámci aplikace Evidence přípravků a hnojiv byla v poslední době doplněna řada dílčích funkcionalit, které odráží připomínky uživatelů. Jedná se např. o rychlý náhled na zadané aplikace na konkrétním pozemku, zjednodušený tisk v rámci evidence krmiv, doplnění nového typu ustájení "separace kejdy skotu" nebo úprava celkového přehledu stavu skladu. Detailní přehled novinek neleznete po prokliku nadpisu novinky.


16.5.2012

Návod k použití hromadné editace aplikací POR v EPH PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 454 KB)

Na základě četných požadavků uživatelů byla zjednodušena možnost úprav aplikací chem. přípravků v EPH. Na skladovou kartu byl doplněn nástroj hromadné editace, který umožňuje hromadnou úpravu celkového aplikovaného množství s následným rozpočtením na vybrané aplikace nebo úpravu vybraných aplikací na jedné obrazovce, aniž by se musely opakovaně otevírat jednotlivé aplikace. Příručka popisuje správné použití této funkcionality


16.5.2012

Jak zadat hnojivo do EPH nenalezené v číselníku hnojiv

Na základě četných dotazů uživatelů aplikace EPH uvádíme v detailu novinky postup, jak zadat hnojivo do číselníku EPH, které nenaleznete v centrálním číselníku hnojiv. Jedná se zejména o hnojiva dovážená označovaná jako "hnojiva ES" nebo vlastní organická hnojiva např. digestát z bioplynové stanice. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.


14.5.2012

Upozornění pro uživatele Internet explorer verze 6

K 1. červnu 2012 bude provedena úprava zabezpečení systému eAGRI v části pro registrované uživatele. Po tomto datu nebude možné přihlásit se do Portálu farmáře z prohlížeče Internet explorer verze 6. Více informací získáte po kliknutí na nadpis novinky.


3.5.2012

Příručka "Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2012"

V sekci Dotace - Kontroly podmíněnosti Cross Compliance - Dokumenty ke stažení - Rok 2012 je uveřejněna příručka s aktualizovanými informacemi o podmínkách kontrol podmíněnosti platnými pro rok 2012.


4.4.2012

Aktuální přehled účtů subjektu

V aplikaci Editace kontaktů (dostupná po přihlášení) na PF je nově k dispozici aktuální přehled účtů, které mají vazbu na subjekt. Přehled Vám umožní provést kontrolu účtů, které mají přístup do privátní zóny portálu za Váš subjekt. U fyzických osob je seznam k dispozici na PF u právnických osob je seznam zasílán do datové schránky subjektu kde je k dispozici oprávněným osobám. Další informace jsou k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.


30.3.2012

Informace z jednání MV CC k hodnocení standardu GAEC 2

Schválené znění hodnocení případného porušení standardu GAEC 2, který ošetřuje problematiku protierozní ochrany půdy.


29.3.2012

Termín pro zaslání připomínek k zakreslení vrstvy erozně ohrožených půd v LPIS

Termín pro podávání připomínek je letos do 30. 4. 2012. Připomínky lze podávat prostřednictvím Agentur pro zemědělství a venkov (AZV), nebo přímo na Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP), či na Ministerstvo zemědělství (odbor přímých plateb 14140).


26.3.2012

Evidenční kniha pro obchodní zprostředkovatele na Portálu farmáře

V Registru vinic byla nasazena aplikace Evidenční knihy pro obchodní zprostředkovatele. Povinnost vést evidenční knihu vychází z § 28 a § 30 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů. Aplikace je přístupná pro přihlášené uživatele do Registru vinic na Portálu farmáře. Zahájit vedení evidence je možné po počáteční registraci v levém podmenu odkazem Správa registrace. Manuál pro vedení evidence je k dispozici v Uživatelských příručkách Registru vinic.


2.3.2012

Informace SZPI pro žadatele o zatřídění vína - předkládání vzorků

Upozorňujeme všechny výrobce vín, kteří budou předkládat k zatřídění vzorky jakostních vín a jakostních vín s přívlastkem, že od 5.3.2012 budou přijímány pouze vzorky doprovázené kompletní dokumentací , tedy:


14.2.2012

Aktualizace OPVZ v LPIS

V Registru půdy byla opětovně aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO), kterou naleznete v mapě pod žárovkou OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011). Vrstva byla aktualizována z údajů Výzkumného ústavu vodohospodářského s platností dat k 1. února 2012. V rámci této aktualizace došlo ke zohlednění některých reklamací zaslaných v průběhu 1. čtvrtletí 2012. Pokud po zobrazení vrstvy OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011) narazíte na nesoulad týkající se stupně ochrany nebo hranice ochranného pásma s informacemi uvedenými v rozhodnutí vodoprávního úřadu a nereklamovali jste dosud údaje, prosím kontaktujte helpdesk@mzecz. Informaci optimálně doplňte o naskenované rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu, které potvrzuje chybné informace LPIS. Podnět předáme správci vrstvy k nápravě. Termín další aktualizace bude zřejmě v dubnu nebo květnu.


8.2.2012

Tipy pro zpracování výstupů z Portálu farmáře v tabulkovém procesoru (MS excel)

Příručka pro efektivní práci s exporty z aplikací Portálu farmáře v MS Excel. Doporučené postupy jsou použitelné i pro ostatní sestavy z aplikací Portálu farmáře, ať již z Registru zvířat, Registru půdy nebo EPH. Příručku si stáhnete po prokliku nadpisu novinky.


8.2.2012

Data ke stažení - překryvy parcel KN a půdních bloků lze stáhnout hromadně

Na základě požadavků uživatelů byla rozšířena aplikace Data ke stažení o to, aby překryvy parcel KN s půdními bloky bylo možné snazším způsobem vyexportovat do MS Excel.


1.2.2012

Snadnější podávání žádostí o uznání porostu - online kontrola chyb

Příjem elektronických žádostí o uznání porostu byl rozšířen o online kontrolu chyb. Nově v případě zaslání žádosti o uznání porostu z Portálu farmáře je žadateli k dispozici seznam chyb, které žádost obsahuje. Pro osivářské SW byla vytvořena nová webová služba OOS_ZUP01B, která v response vrací seznam chyb. Původní služba OOS_ZUP01A je stále k dispozici, ale všem dodavatelům osivářských SW navrhujeme zakomponovat do svých programů novou verzi. Ostré spuštění služby je plánováno na konec tohoto týdne. Další informace jsou k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.


1.2.2012

Registr množitelských porostů v novém

Upozorňujeme uživatele, kteří využívali Registr množitelských porostů na Portálu farmáře, že dochází ke změně technologie elektronického příjmu žádostí/oznámení a ke změně grafického rozhraní aplikace. Registr je nyní v designu portálu eAGRI. Elektronický příjem žádosti již není realizovaný prostřednictvím elektronického podpisu a aplikace vOKO, ale přes Datové schránky. Více informací získáte po kliknutí na nadpis novinky.


31.1.2012

Osivo a sadba elektronicky

Portál farmáře zavádí nové datové služby pro tzv. pověřené osoby. Tyto datové služby slouží pro pověřené laboratoře a žadatele k elektronické komunikaci s Odborem osiv a sadby ÚKZÚZ. Prostřednictvím nových služeb lze zadávat nové žádosti, zasílat výsledky zkoušek a vyhledávat žádosti z informačního systému odboru osiv ÚKZÚZ. Více informací po kliknutí na nadpis novinky.


16.1.2012

V registru zvířat spuštěno elektronické hlášení pro chovatele drůbeže

V rámci registru zvířat byla spuštěna funkcionalita elektronického hlášení pro chovatele drůbeže, jedná se o hlášení o stavech, hlášení o přemístění, hlášení o líhních a hlášení o halách. Elektronické hlášení naleznete po spuštění registru zvířat v levém menu pod odkazem Drůbež, kde následně vyberete příslušný typ hlášení. Po prokliku nadpisu novinky je k dispozici ke stažení uživatelská příručka. Veškeré připomínky či technické problémy s hlášením hlaste na helpdesk@mzecz a zanechte přitom na sebe telefonický kontakt.


9.1.2012

Aktualizace OPVZ v LPIS k 31.12.2011

V Registru půdy byla opětovně aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO), kterou naleznete v mapě pod žárovkou OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011). Vrstva byla aktualizována z údajů Výzkumného ústavu vodohospodářského s platností dat k 31. prosinci 2011. V rámci této aktualizace došlo ke zohlednění některých reklamací zaslaných v průběhu 4. čtvrtletí. Pokud po zobrazení vrstvy OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011) narazíte na nesoulad týkající se stupně ochrany nebo hranice ochranného pásma s informacemi uvedenými v rozhodnutí vodoprávního úřadu a nereklamovali jste dosud údaje, prosím kontaktujte helpdesk@mzecz. Informaci optimálně doplňte o naskenované rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu, které potvrzuje chybné informace LPIS. Podnět předáme správci vrstvy k nápravě. Termín další aktualizace není zatím určen.


7.1.2012

Do registru zvířat doplněna možnost hlášení domácí porážky skotu

Farmáři mají v registru zvířat nově možnost hlásit domácí porážku skotu, a to jak v manuálním elektronickém hlášení (kód 63), tak ve stájovém registru (tlačítko Domácí porážka). Hlásit domácí porážku je samozřejmě možné i dalšími prostředky (papírově, mailem, webovými službami), pro všechny varianty přitom platí, že chovatel musí mít k provádění domácí porážky povolení od místně příslušné veterinární správy a samotný úkon domácí porážky musí být veterinární správě ohlášen nejméně 7 dní předem. Dále byla doplněna možnost hlásit doplnění původu u ovcí a koz z portálu farmáře nejen pro chovatele, kteří vedou na portále stájový registr, ale i pro chovatele používající manuální elektronické hlášení (menu Elektronické hlášení a objednávky/Individuální zvířata/Hlášení ovce– doplnění původu).


27.12.2011

Nové funkcionality veřejného registru POR

Veřejný registr přípravků na ochranu rostlin a dalších prostředků na ochranu rostlin (POR) byl rozšířen o nové možnosti vyhledávání a dále bylo rozšířeno množství zveřejňovaných dat. Změny jsou: informace o MRO na určitou šarži, anglický název účinné látky, možnost použití přípravku v integrované produkci, vyhledávání přípravků vyloučených z použití v ochranném pásmu. Více informací získáte po prokliknutí nadpisu novinky.


12.12.2011

Elektronické předání statistiky použití POR Státní rostlinolékařské správě

Z aplikace EPH je možné předávat statistiky použití přípravků na ochranu rostlin za rok 2011, které mají přednastavený formát dle požadavků Státní rostlinolékařské správy. Elektronické zaslání statistických dat použití POR je možné taktéž z některých SW programů (např. Agronom, GCÚpravy). Předání dat doporučujeme konzultovat s příslušnou pobočkou SRS, neboť povinně předávají data pouze subjekty vybrané statistickým výběrem. Příručku pro předání dat z EPH stáhnete po prokliku nadpisu novinky.


Vodítko k povinnosti podávat prohlášení - o sklizni, produkci, zásobách

Pomůcka při vyplňování prohlášení pro vinohradníky, vinaře, obchodníky s hrozny, rmutem, moštem a vínem, obchodní zprostředkovatele a příjemce nebaleného vína.


7.11.2011

Aktualizace OPVZ v LPIS k 6. listopadu 2011

V Registru půdy byla opětovně aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO), kterou naleznete v mapě pod žárovkou OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011). Vrstva byla aktualizována z údajů Výzkumného ústavu vodohospodářského s platností dat k 31. říjnu 2011. V rámci této aktualizace došlo ke zohlednění některých reklamací zaslaných v průběhu srpna až října. Pokud po zobrazení vrstvy OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011) narazíte na nesoulad týkající se stupně ochrany nebo hranice ochranného pásma s informacemi uvedenými v rozhodnutí vodoprávního úřadu a nereklamovali jste dosud údaje, prosím kontaktujte helpdesk@mzecz. Informaci optimálně doplňte o naskenované rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu, které potvrzuje chybné informace LPIS. Podnět předáme správci vrstvy k nápravě. Další aktualizace dat se očekává na konci prosinci 2011.


25.10.2011

Návrh změn zařazení k.ú. do ZOD

Na základě četných dotazů uživatelů uvádíme návrh změn zařazení katastrálních území do zranitelných oblastí dusičnanů. Návrh změn realizovaný v rámci novely nařízení vlády č. 103/2003 Sb.,. se nachází v současné době ve schvalovacím procesu. Seznam dotčených katastrálních území je k dispozici ke stažení po prokliku nadpisu novinky.


8.10.2011

Registr hnojiv – elektronické podávání žádostí

V aplikace Registru hnojiv na Portálu farmáře byla vytvořena funkčnost umožňující pořízení elektronické žádosti o nové hnojivo ohlášené, vzájemně uznané a ES HNOJIVO. Do aplikace má přístup registrovaný uživatel. Po zadání přihlašovacích údajů je v menu Evidence přípravků a hnojiv zaktivněn odkaz do Registru hnojiv. Po kliknutí na něj se otevře aplikace. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.


8.10.2011

Registr vinic elektronicky podporuje podávání hlášení změn na vinici

V Registru vinic došlo ke změně způsobu podávání hlášení o změnách na vinici. Registr nyní umožňuje elektronickou podporu podávání hlášení. Přihlášenému uživateli bude při volbě žádosti o změnu na vinici nabídnut přehled jeho vinic, na kterých může tuto změnu provádět. Samotná podpora spočívá v tom, že přihlášený uživatel si může žádost připravit z aktuálních dat, kde má předvyplněnou hlavičku žádosti, a zároveň jsou prováděny kontroly na správnost vyplnění žádosti. Výstupem je možnost tisku z vygenerovaného PDF souboru. Elektronická podpora tímto ale nezbavuje žadatele povinnosti žádost zaslat na ÚKZÚZ papírově, datovou schránkou, případně elektronicky podepsaným e-mailem. V rámci těchto úprav byl Registr vinic převeden do designu eAgri. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.


30.9.2011

Úpravy evidence zelené nafty v rámci EPH

V modulu EPH byly doplněny některé možnosti v rámci evidence tzv. zelené nafty. V souvislosti s provedenými úpravami je nyní možné ve formuláři aplikací zadávat rovněž činnosti nevázané ke konkrétní kultuře, byl také doplněn číselník vlastních strojů a zadávací formulář je schopen si pamatovat a předvyplňovat spotřebu nafty na hektar ve vazbě na konkrétní činnost, plodinu a zadaný stroj. Bližší informace naleznete po proklik nadpisu novinky.


29.9.2011

Zjednodušení evidence výroby sena a senáže v rámci EPH

Na základě četných připomínek uživatelů došlo ke sjednocení evidence výroby sena a senáže v EPH. Nově není rozlišováno, zda seno vzniklo na pastvě nebo louce, popřípadě na trvalém travním porostu. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.


22.9.2011

Přepočet erozních opatření na blocích nad 35 ha

V důsledku zpřesněného algoritmu nápočtu protierozních opatření na mírně erozně ohrožených půdách (MEO) došlo u některých bloků nad 35 ha k přepočtení doporučených půdoochranných technologií. Změny se týkají výhradně bloků o výměře přes 35 ha, u kterých byla původně brána v potaz pro stanovení příslušných půdoochranných technologií celková maximální délka odtokové linie procházející plochou MEO půdy od okraje půdního bloku, a nově je vzata v potaz jen délka linie od okraje bloku po horní hranici plochy MEO půdy. Vzhledem k tomu, že se tedy délky odtokových linií pro účely použitého algoritmu zkrátily, opatření se zmírnila. Například u PB/DPB kde byla doporučována půdoochranná technologie S1, tj. souvrať a přerušovací pás, je po přepočtu v mnoha případech už nastaven kód S0, tj. postačí souvrať na okraji pozemku. Doporučujeme zemědělcům hospodařícím na PB/DPB větších než 35 ha prověřit tisk č. 11 - Erozní ohroženost PB/DPB, zda nedošlo ke změně v nastavených protierozních opatřeních.


20.9.2011

Možnost delegování práv pro přístup do IZR

V Integrovaném zemědělském registru (IZR) byla spuštěna funkcionalita, která uživateli umožňuje delegovat na jiný subjekt (tzv. delegáta) práva pro přístup do jeho dat IZR. Funkcionalita je určena uživatelům (chovatelům), kteří chtějí jinému uživateli umožnit přístup do určité přesně stanovené části jejich dat v IZR, aniž by museli jinému subjektu sdělovat své heslo na Portál farmáře. Typickým příkladem je možnost vedení evidence léčení, evidence přirozené plemenitby či vedení stájového registru pověřeným pracovníkem místo vlastního chovatele (poradcem,veterinářem, či jiným chovatelem). Předpokladem je, že pověřená osoba bude mít vlastní přístup do portálu eAGRI, který přiděluje místně příslušná Agentura pro zemědělství a venkov. Další informace je možné zobrazit po prokliknutí nadpisu této novinky.


18.9.2011

Úpravy evidence výroby a spotřeby krmiv

Na základě četných připomínek a zkušeností uživatelů byla v předchozích týdnech provedena a doplněna řada úprav v rámci evidence výroby a spotřeby krmiv. Hlavním cílem bylo zjednodušit práci uživatele s celým modulem krmiv a doplnit lepší nástroje pro kontrolu zadaných dat. Shrnutí úprav a jejich stručný popis je k dispozici po prokliku nadpisu této novinky.


16.9.2011

Problematika pokryvnosti půdy v rámci půdoochranných technologií - GAEC 2

Na základě výsledků jednání byly stanoveny limity pokryvnosti půdy pro splnění podmínky půdoochranné technologie na erozně ohrožených půdách.


10.9.2011

Sada menších úprav v Evidenci přípravků a hnojiv (EPH)

V aplikaci EPH byly provedeny úpravy chování některých formulářů zohledňující nárůst dat v jednotlivých evidencích a vylepšení práce se skladovými kartami. Změny se konkrétně týkají zobrazení naposledy změněných záznamů, vyhledání založených skladových karet a zadávání vlastních hnojiv. Dále byla rovněž přidána možnost hromadně změnit či sloučit použitá hnojiva či přípravky na ochranu rostlin. Podrobnější informace jsou k dispozici po prokliknutí nadpisu této novinky.


26.8.2011

Prohlášení o zásobách vinaře

Přes Registr vinic je umožněno elektronicky podávat povinné prohlášení o zásobách vedených k 31. červenci 2011. Posledním termínem podání je sobota 10. září 2011, respektive pondělí 12. září 2011. Bližší informace o funkcionalitě naleznete prokliku nadpisu novinky.


21.8.2011

Čárové kódy na prohlášení producenta chmelu

V Registru chmelnic byl upraven tisk prohlášení producenta. Tento nově obsahuje čárové kódy. Od sklizně v roce 2011 je výstupem tisku prohlášení producenta, které nově obsahuje i čárové kódy s informacemi o producentovi a dalšími informacemi z prohlášení producenta. Čárové kódy umožňují následné automatické načítání údajů u skladovatele či zpracovatele chmele pro následnou evidenci. Funkčnost podání prohlášení producenta je přístupná po přihlášení uživatele na portál eAgri a spuštění aplikace Registr chmelnic. Z levého menu odkazem Prohlášení producenta chmele se zobrazí přehled elektronicky podaných prohlášení s možností vytvoření nového. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit prohlášení a následném výběru štítků se zobrazí formulář, který je zčásti předvyplněný údaji o přihlášeném uživateli. Po vyplnění čísla partie, druhu obalu a následně váhy chmele v jednotlivých obalech, lze prohlášení producenta odeslat na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


7.8.2011

V LPIS spuštěna avizovaná podpora půdoochranných technologií na mírně erozně ohrožených půdách

V evidenci půdy došlo k výrazným úpravám souvisejících s definováním půdoochranných technologií pro mírně erozně ohrožené půdy. Osetí plochy vyjmenovanými širokořádkovými plodinami (bob setý, sója, slunečnice, brambory, řepa, kukuřice), která je v LPIS označená jako mírně erozně ohrožená, je od 1. 7. 2011 svázáno s povinností použít pro pěstování plodin půdoochranné technologie definované Ministerstvem zemědělství. Více informací najdete po prokliku nadpisu této novinky.


5.8.2011

V LPIS aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů

V Registru půdy byla aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO), kterou naleznete v mapě pod žárovkou OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011). Vrstva byla aktualizována z údajů převzatých z rozhodnutí vodoprávních úřadů a podkladů vlastníků vodních zdrojů, na základě kterých došlo k aktualizaci zákresů v mapě. Pokud po zobrazení vrstvy OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011) narazíte na nesoulad týkající se stupně ochrany nebo hranice ochranného pásma s informacemi uvedenými v rozhodnutí vodoprávního úřadu, prosím kontaktujte helpdesk@mzecz. Informaci optimálně doplňte o naskenované rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu, které potvrzuje chybné informace LPIS. Podnět předáme správci vrstvy k nápravě. Další aktualizace dat se očekává v průběhu září na základě podnětů zaslaných do 31.8.2011. Po prokliku nadpisu novinky naleznete bližší informace o vymezení OPVZ/PHO.


3.8.2011

Vymezení erozní ohroženosti půdy v LPIS

Vrstva vymezení erozně ohrožených půd, kterou mohli zemědělci připomínkovat a která byla na základě posouzení Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) aktualizována, bude přístupna ve veřejném registru půdy (LPIS) již koncem tohoto týdne. Pro zemědělce, kteří podávali návrh na změnu vymezení erozní ohroženosti, je však důležité vyjádření VÚMOP, schválené MZe, které již obdrželi a není proto nutné čekat, až bude vrstva v LPIS aktualizována.


2.8.2011

Zjednodušení evidence spotřeby krmiv v EPH

V aplikaci Evidence přípravků a hnojiv (EPH) byla na základě připomínek uživatelů zjednodušena funkcionalita pro evidenci měsíční spotřeby krmiv. Nově uživatel nemusí evidovat spotřebu na stáje, ale může pracovat se souhrnnými údaji za celé hospodářství (oddělené kategorie zvířat jsou v obou variantách zachovány). Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.


24.7.2011

Úpravy evidence přirozené plemenitby a registru koní

V registru zvířat došlo k několika úpravám v evidenci přirozené plemenitby a registru koní. Přehled dílčích úprav naleznete po prokliku nadpisu novinku.


12.7.2011

Novinky v registru zvířat

V registru zvířat došlo k několika dílčím úpravám. Sestava obrat stáda byla upravena tak, aby se do obratů zahrnovala i zvířata, která na danou stáj/hospodářství v rámci zvoleného období přišla a současně odešla. Současně byl doplněn celkový tiskový přehled obratů za chovatele, hospodářství a stáj. Sestava Stavy DJ byla rozšířena o možnost rozlišovat v sumárních počtech krávy na dojené a nedojené. A konečně v rámci stájového registru koní je nově umožněno zadat i koně, kterému nebylo dosud přiděleno životní číslo (ÚELN).


27.6.2011

On-line zpracování skotu spuštěno do pilotního režimu

V týdnu od 27.6.2011 do 1.7.2011 je spuštěn ověřovací provoz on-line zpracování pohybů skotu. On-line zpracování bude zapnuto vždy po dokončení hromadného zpracování skotu (cca 14 hod) a vypnuto druhý den v 6:00. Tj. pro chovatele, kteří používají stájový registr nebo elektronické hlášení skrz portál farmáře se hlášení odeslané v době od 14.00 do 6:00 následujícího dne zpracuje cca do 5 minut a informace o výsledku přijde na email chovatele.


18.6.2011

Půdoochranné technologie na mírně erozně ohrožených pozemcích

Vzhledem k tomu, že půdoochranné technologie na mírně erozně ohrožených pozemcích na základě jednání se zástupci agrárních nevládních organizací vyústily v nutnost do LPIS doplnit odtokové linie povrchové vody a jednosměrné svahy, bude podpora půdoochranných technologií v LPIS zveřejněna v průběhu července. Problematiky půdoochranných technologií na silně erozně ohrožených půdách se toto omezení netýká.


9.6.2011

Nové přehledy aplikací hnojiv a POR v EPH

Do aplikace EPH byla doplněna nová sestava, která ukazuje chronologický přehled aplikovaných hnojiv, POR, popřípadě činností po jednotlivých pozemcích. Sestava je řešena odlišně než ty stávající, a to tak, že v prvním sloupci je uveden název pozemku a v dalších sloupcích jsou vždy příslušné aplikace jednoho druhu hnojiva či POR s cílem, aby uživatel viděl "co bylo aplikováno na pozemku po sobě" a odkontroloval si logiku chronologie zadaných aplikací, popřípadě provedených činností. Věříme, že tato sestava umožní lepší kontrolu zadaných dat. Naleznete jí v levém menu EPH odkaz Sestavy/Sestava po pozemcích.


27.5.2011

Evidence léčení v registru zvířat rozšířena o povinnosti ekologických zemědělců

Evidence léčení v registru zvířat byla rozšířena o náležitosti, které musí respektovat ekologičtí zemědělci z titulu předpisů platných pro EZ. Zejména se jedná o vyplňování farmakologicky účinné látky a dopočítávání ochranných lhůt pro maso/mléko v režimu EZ. Současně byl doplněn tiskový výstup pro evidenci léčení pro ekology, který obsahuje výše uvedené rozšířené informace a jeho podoba byla prodiskutována s certifikačními organizacemi EZ. Bližší informace a aktualizovanou příručku naleznete po prokliku nadpisu novinky.


16.5.2011

Tiskové sestavy v registru zvířat

Registr zvířat umožňuje tisknout různé uživatelské sestavy. Obecně platí princip, že každá obrazovka, která něco vyhledává, lze vytisknout/uložit buď ve formátu excel nebo word (A4). Vzhled výstupu ovlivňuji výběrem řádků (zvířat), sloupců (informací ke zvířatům). V případě některých sestav pochopitelně existují speciální tisky (např. tisk stájového registru, tisk léčení, tisk inventurní sestavy, chybníky apod.). Více informací, jak pracovat s tisky zjistíte v návodu, který naleznete ke stažení v příloze po prokliku nadpisu této novinky.


13.5.2011

Zvýraznění odmítnutých pohybů ve stájovém registru

Do stájového registru vedeného v Portálu farmáře byla vložena nová záložka „Odmítnuté pohyby“. Tato záložka slouží k přehledu pohybů, které byly prováděny ze stájové registru a ústřední evidence jejich zpracování z nějakého důvodu odmítla. Z této záložky má farmář možnost zjistit důvod odmítnutí (odkaz „zobrazit chyby“) a na základě toho provést případnou opravu, je-li to třeba. Odmítnutý pohyb má pouze informativní hodnotu a lze ho ze záložky smazat. V případě, že se odmítnutým pohybem přisouvalo zvíře (např. narození, přísun) jeho označením a následným klikem na tlačítko „smazat“ zároveň zmizí zvíře ze záložky „registr“. Pokud se na záložce „Odmítnuté pohyby“ objeví pohyby, u kterých si nejste jisti, zda jste případnou opravu již provedli nebo nevíte jak s odmítnutým pohybem naložit, kontaktujte helpdesk MZe na adrese helpdesk@mzecz nebo příslušného regionálního pracovníka ČMSCH.


23.4.2011

Rozšíření evidence výroby a spotřeby krmiv v EPH

V rámci aplikace EPH došlo k rozšíření evidence výroby a spotřeby krmiv z důvodu zohlednění požadavků ekologů na náležitosti evidence. Nově je u každé šarže evidován původ (konvence -K, přechodné období - P, ekologie – E), obsah sušiny v krmivu a u kusových krmiv i průměrná hmotnost balíku. Uživatelé, kteří se nechtějí zaobírat rozdílným obsahem sušiny mohou využít přednastavených číselníkových hodnot. Dále byl zaveden formulář detailní měsíční spotřeby fungující na principu nápočtu produkce statkových hnojiv, kdy z registru zvířat jsou napočteny stavy zvířat za daný měsíc v jednotlivých kategoriích a uživatel doplňuje krmné dávky. Spotřeba se automaticky odpočítává ze skladu. Specifickou spotřebou je spasená zelená hmota, která se nově nepovinně zadává z formuláře pastvy. Pro ekology pak byla zavedena souhrnná karta spotřebovaných krmiv, která sleduje podíl původu jednotlivých krmiv (K/P/E) a porovnává i krmnou dávku v sušině vůči tabulkovým hodnotám záchovné dávky. Uživatelskou příručku si stáhnete z detailu novinky po prokliku jejího nadpisu.


23.4.2011

Nové funkce v registru půdy LPIS pro farmáře

V rámci registru půdy byly doplněny některé nové tisky a dílčí funkce na základě připomínek uživatelů. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky. Upozorňujeme, že mezi změnami je i nový informativní tisk č. 21 "PB/DPB aktualizované po 10.02.2011 s nejasným managementem Enviro*, který doporučeme prohlédnout a pokud obsahuje nějaké bloky a hodláte podat žádost o dotace agroenvi, pak je nezbytné kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody a dohodnout adekvátní změny ve vymezení luk nebo dělení bloků.


23.4.2011

Drobné úpravy v registru zvířat pro farmáře

V registru zvířat byly provedeny dílčí úpravy. Především byla doplněna sestava obrat stáda, kteráza libovolné období sumarizuje stav v jednotlivých kategoriích na počátku a na konci zvoleného období a dále přísuny a odsuny v rámci daných kategoriích. Obrat stáda je možné omezovat za celý subjekt, provozovnu nebo stáj. Dále bylo umožněno ve stájovém registru hlásit zmetání a mrtvě rozené tele i pro krávy, které již byly z příslušné stáje odsunuty. Současně byl doplněn filtrovací řádek na záložky nezařazená/nevyřazená zvířata, aby bylo možné lépe řešit hromadné přísuny.

zobrazit po