přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna MZe je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Ministerstvu zemědělství.

 

Možnosti elektronického podání:

Prostřednictvím e-mailu: podatelna@mzecz
Prostřednictvím datové schránky: ID DS: yphaax8
Maximální velikost datové zprávy: 20 MB

Na technickém nosiči dat (CD, DVD): Dokumenty větší než 10MB, které není možné doručit pomocí e-mailu ani pomocí datové schránky, je možné doručit na CD/DVD pouze po předchozí dohodě na adresu:

Název Adresa Adresa WWW Popis Komentář
Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, 11000 Praha 1

Datové zprávy informativní povahy a obecné dotazy neopatřené elektronickým podpisem je možné zaslat na adresu: info@mzecz.

Požadavky na elektronické podání:

Podporované formáty elektronického podání:

 • pdf (Portable Document Format)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • odt (Open Document Text)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)

Podporované formáty příloh elektronického podání:

 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Maximální velikost zprávy pro elektronické podání v podobě datové zprávy (doručené e-mailem či do datové schránky):
10MB včetně příloh. Dokumenty v objemu nad 10 MB je možné po domluvě doručit na technickém nosiči dat.

Přípustné technické nosiče dat:
CD / DVD

Datové zprávy:
Datová zpráva je zaslána v přijímaných datových formátech, neobsahuje škodlivý software, zpráva je doručena na přijímaných technických nosičích dat.

V případě zjištění škodlivého softwaru, chybného formátu, nevyžádaného obchodního sdělení:
Datová zpráva, u které byl zjištěn chybný datový formát nebo obsahuje škodlivý software, který může způsobit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci nebo ji nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, není podatelnou přijata ke zpracování.

Zaměstnanec zajišťující provoz elektronické podatelny

Kamila Břízová, administrativní pracovník, tel. 221 812 313, kamilabrizova2@mzecz {KamilaBrizova2@mzecz}, Ministerstvo zemědělství

 

Doporučující postup pro komunikaci s podatelnou

Pro urychlení komunikace si, prosím, připravte:

Komunikace ve věci Vámi odeslané datové zprávy:

 1. ID datové zprávy v ISDS (informačním systému datových schránek)
 2. Číslo jednací a spisovou značku Vaší zprávy
 3. Datum a čas odeslání zprávy

Komunikace ve věci datové zprávy odeslané z MZe:

 1. ID datové zprávy v ISDS (informačním systému datových schránek)
 2. Jednací číslo a spisovou značku uvedenou v datové zprávě
 3. Datum a čas doručení datové zprávy

Přehled právních předpisů, kterými se řídí činnost podatelny:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů