přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Legislativa EU

Právní předpisy Evropské unie.

  • Článek 107, článek 108 a článek 109 Smlouvy o fungování Evropské unie
Předpis Název předpisu

NR (EU) 2015/1589

Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (kodifikované znění)

NR (ES) č. 659/1999 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
NK (ES) č. 794/2004 Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES

Zemědělství a lesnictví

Předpis Název předpisu

NK (EU) č. 702/2014

 

Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem
Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020

Změnové sdělení Komise k AGRI pokynům na období 2014 až 2020

Sdělení Komise, kterým se mění pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020

NK (EU) č. 1408/2013 Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013
ze dne 18. prosince 2013
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Rybolov a akvakultura

Předpis Název předpisu
Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury

Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (2015/C 217/01)

NK (EU) č. 1388/2014 Nařízení Komise (EU) č. 1388/2014 ze dne 16. prosince 2014, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
NK (EU) č. 717/2014 Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury

Výzkum, vývoj a inovace

Předpis Název předpisu
Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

(2014/C 198/01)

Regionální podpora

Předpis Název předpisu
Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014-2020 Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014-2020 (2013/C 209/01)

Mapa regionální podpory na období 2014–2020

Mapa regionální podpory na období 2014–2020

Blokové výjimky a nařízení de minimis

Předpis Název předpisu
NR (EU) č. 2015/1588

Nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (kodifikované znění)

NK (EU) č. 651/2014 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER)
NK (EU) č. 2017/1084 Nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014, pokud jde o podporu na přístavní a letištní infrastrukturu, prahové hodnoty oznamovací povinnosti pro podporu na kulturu a zachování kulturního dědictví a pro podporu na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu a režimy regionální provozní podpory pro nejvzdálenější regiony, a mění se nařízení (EU) č. 702/2014, pokud jde o výpočet způsobilých nákladů
NK (EU) č. 360/2012 Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis  udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu
NR (ES) č. 994/1998 Nařízení Rady (ES) č. 994/1998 ze dne 7. května 1998 o použití článku 92 a 93 smlouvy o založení  Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory
NK (EU) č. 1407/2013 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
ze dne 18. prosince 2013
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis