přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Legislativa EU

Právní předpisy Evropské unie.

Předpis Název předpisu
Článek 107, 108 a 109 SFEU Smlouva o fungování Evropské unie

NR (EU) 2015/1589

Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (kodifikované znění)

NK (ES) č. 794/2004 Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES

Zemědělství a lesnictví

Předpis Název předpisu

NK (EU) č. 702/2014

 

Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (ABER)
NK (EU) 2019/289 Nařízení Komise (EU) 2019/289 ze dne 19. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem
Pokyny EU ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014-2020 Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2014/C 204/01) (AGRI pokyny)

Změnové sdělení Komise k AGRI pokynům na období 2014 až 2020 (2015/C 390/05)

Sdělení Komise, kterým se mění pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2015/C 390/05)

Změnové sdělení Komise k AGRI pokynům na období 2014 až 2020 (2018/C 139/02) Sdělení Komise, kterým se mění pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2018/C 139/02)
Oznámení Komise o změně AGRI pokynů na období 2014 až 2020 (2018/C 403/06) Oznámení Komise o změně pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2018/C 403/06)
Oznámení Komise o prodloužení AGRI pokynů pro období 2014 až 2020 do roku 2022 (2020/C 424/05)

Oznámení Komise, kterým se mění pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, pokud jde o dobu použitelnosti těchto pokynů, a kterým se tyto pokyny dočasně upravují s cílem zohlednit dopady pandemie COVID-19 (2020/C 424/05)

NK (EU) č. 1408/2013 Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013
ze dne 18. prosince 2013
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství
NK (EU) 2019/316 Nařízení Komise (EU) 2019/316 ze dne 21. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství.
NK (EU) 2020/2008 Nařízení Komise (EU) 2020/2008 ze dne

8. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 702/2014, (EU) č. 717/2014 a (EU) č. 1388/2014, pokud jde o jejich dobu použitelnosti a další potřebné úpravy

Rybolov a akvakultura

Předpis Název předpisu
Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury

Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (2015/C 217/01)

NK (EU) č. 1388/2014 Nařízení Komise (EU) č. 1388/2014 ze dne 16. prosince 2014, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (FBER)
NK (EU) č. 717/2014 Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury

Výzkum, vývoj a inovace

Předpis Název předpisu
Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)

Regionální podpora

Předpis Název předpisu
Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014-2020 Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014-2020 (2013/C 209/01)

Mapa regionální podpory na období 2014–2020

Mapa regionální podpory na období 2014–2020

Blokové výjimky a nařízení de minimis - ostatní odvětví

Předpis Název předpisu
NR (EU) 2015/1588

Nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (kodifikované znění)

NR (EU) 2018/1911 Nařízení Rady (EU) 2018/1911 ze dne 26. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2015/1588 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory
NK (EU) č. 651/2014 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER)
NK (EU) 2017/1084 Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014, pokud jde o podporu na přístavní a letištní infrastrukturu, prahové hodnoty oznamovací povinnosti pro podporu na kulturu a zachování kulturního dědictví a pro podporu na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu a režimy regionální provozní podpory pro nejvzdálenější regiony, a mění se nařízení (EU) č. 702/2014, pokud jde o výpočet způsobilých nákladů
NK (EU) 2020/972

Nařízení Komise (EU) 2020/972 ze dne 2. července 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1407/2013, pokud jde o jeho prodloužení, a nařízení (EU) č. 651/2014, pokud jde o jeho prodloužení a příslušné úpravy

NK (EU) č. 1407/2013 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
ze dne 18. prosince 2013
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
NK (EU) č. 360/2012 Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis  udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu
NK (EU) 2020/1474 Nařízení Komise (EU) 2020/1474 ze dne 13. října 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 360/2012, pokud jde o prodloužení jeho doby použitelnosti a časově vymezené odchylky pro podniky v obtížích s cílem zohlednit dopady pandemie COVID-19