přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Prodloužení předpisů k veřejné podpoře do konce roku 2021

28.1.2020

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem prodloužit platnost stávajících předpisů veřejné podpory v oblasti zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury do konce roku 2021.

Platnost stávajícího legislativního rámce k veřejné podpoře v oblasti zemědělství a rybolovu má vypršet dne 31. 12. 2020 a EK již dříve zahájila přípravu nových předpisů na období 2021 až 2027. Finální podoba budoucích pravidel bude však do značné míry závislá na dokončení doposud probíhající reformy společné zemědělské politiky a na přijetí nového nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu. Z tohoto důvodu tak EK v zájmu zajištění právní kontinuity navrhla prodloužení platnosti níže uvedených předpisů k veřejné podpoře na přechodné období do 31. 12. 2021:

  • pokyny EU ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a venkovských oblastech na období 2014-2020 (tzv. AGRI pokyny),
  • nařízení Komise (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. bloková výjimka ABER),
  • nařízení Komise (EU) č. 1388/2014, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (tzv. bloková výjimka FBER),
  • nařízení Komise (EU) č. 717/2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury.

Do veřejné konzultace se lze zapojit do 20. února 2020. Připomínky veřejných orgánů (jako souhrnné stanovisko ČR) jsou koordinovány prostřednictvím Ministerstva zemědělství. Ostatní subjekty mohou podávat připomínky přímo Evropské komisi přes níže uvedené odkazy.

Podrobnosti k veřejné konzultaci k prodloužení tzv. AGRI pokynů jsou dostupné zde.

Informace k veřejné konzultaci k prodloužení nařízení č. 702/2014, 717/2014 a 1388/2014 pak naleznete zde.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem