přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Příjem žádostí na opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

12.2.2016

Od 15. 2. 2016 bude umožněno na odděleních příjmu žádostí a LPIS SZIF (OPŽL) provést proces tzv. „přiřazení LHP/LHO/PSK uživateli“.

Jde o nezbytně nutný krok pro podání všech žádostí v rámci lesnických závazkových opatření z Programu rozvoje venkova.

Týká se žadatelů z Programu rozvoje venkova 2007-2013:

  • Opatření Natura 2000 v lesích
  • Lesnicko-environmentálního opatření

A žadatelů z Programu rozvoje venkova 2014-2020:

  • Podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru
  • Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Pro úspěšné provedení tohoto procesu žadatel na OPŽL doloží:

1) Vyplněný formulář „Souhlas vlastníka/spoluvlastníků se zařazením“.

Formulář je ke stažení na webových stránkách https://www.szif.cz/ v sekci Program rozvoje venkova 2007-2013 / Osa II. / 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy nebo v sekci Program rozvoje venkova 2014-2020 / Opatření / M15.

Bez doložení tohoto formuláře nebude proces proveden!!

2) Dokumenty prokazující právní důvod užívání (nájemní smlouva, pachtovní smlouva..). Vlastník bude prověřen v katastru nemovitostí.

Po úspěšném provedení přiřazení žadatel obdrží informativní výpis, jejž zkontroluje a uschová.

Od 22. 2. 2016 pak bude umožněn navazující proces přípravy datové sady v aplikaci fLPIS pro podání žádostí o zařazení, popř. žádosti o změnu zařazení (u stávajících závazků). Prvním krokem, který žadatel učiní, bude kontrola přiřazených porostních skupina a jejich zákresů.

V případě, že žadatel nebude provádět změnu zákresu PSK, popř. bude měnit pouze atributy PSK, postačí návštěva SZIF (OPŽL), kde uvedené za asistence pracovníka SZIF provede. Následně si na Portálu SZIF vygeneruje žádost, kterou po kontrole podá přímo elektronickou cestou na SZIF.

V případě, že je třeba zpřesnění zákresu PSK, žadatel se obrátí na vyškoleného pracovníka Ústavu hospodářské úpravy lesa, který zákres dle žadatelových pokynů v aplikaci fLPIS provede. Obdobně pak v aplikaci fLPIS následuje generování datové sady pro podání žádosti o zařazení, popř. žádosti o změnu zařazení, poté generování žádosti na Portálu farmáře SZIF a elektronické odeslání na SZIF.

Příjem žádostí o změnu zařazení stávajících závazků je ukončen 15. 3. 2016.

Příjem žádostí o zařazení do podopatření

  • zachování porostního typu hospodářského souboru
  • ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

je ukončen 15. 3. 2016.

Související legislativa

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem