přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro žadatele z PRV – operace 8.4.1

6.4.2016

Informace pro žadatele z operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, kteří žádají o podporu na obnovu lesních porostů poškozených suchem v rámci 2. kola příjmu.

V návaznosti na požadavky odborné veřejnosti, správců a vlastníků lesů bude v programovém období 2014 - 2020 v rámci operace 8.4.1 umožněno financování obnovy lesních porostů poškozených suchem. V této souvislosti zdůrazňujeme, že podpora je zaměřena na obnovu produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami abiotické povahy, nikoli biotickými škůdci.

Základními podklady, podle kterých je určena výše poškození lesních porostů, a žadatel je povinen je při administraci doložit jsou

  • Podklady pro posouzení kalamitní situace na lesním majetku podle přílohy č. 3 Pravidel operace 8.4.1, a
  • Stanovisko LOS podle přílohy č. 4 Pravidel operace 8.4.1.

V případě požadavku na financování obnovy lesních porostů poškozených suchem existuje podle schválených a platných Pravidel pro operaci 8.4.1 několik odlišností od kalamit způsobených jinými abiotickými faktory.

  • Platí podmínka, podle které musí být na porostní skupině, na které bude realizován projekt, podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy zastoupení smrku ztepilého (Picea abies) minimálně 30 %.
  • Výdajem, na který nemůže být poskytnuta dotace je umělá obnova sadbou a síjí smrku ztepilého (Picea abies).
  • Při vydávání stanoviska LOS bude přihlíženo k faktu, zdali se předmětné porostní skupiny, na které je požadována podpora, nacházejí v oblastech ohrožených suchem. Tuto skutečnost si žadatelé mohou ověřit na odkazu http://geoportal.uhul.cz/OprlMap/. V levém dolním rohu je symbol vrstev (popisek „mapová legenda“). Po kliknutí na tuto položku systém nabídne datové zdroje (ÚHÚL, LČR, VÚLHM atd.). Po kliknutí na položku VÚLHM se nabídne mapová vrstva – Náhrady kalamitního poškození suchem. Oblasti s možností náhrad jsou v mapové vrstvě "Náhrad" podbarveny zelenou barvou.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem