přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění a výklad Pravidel pro žadatele 8.3.1 Zavádění preventivních opatření

1.6.2016

Dne 30. 5. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 pro 2. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Specifických podmínek Pravidel pro operaci 8.3.1 PRV Zavádění preventivních opatření.

Jedná se o podmínku „Pokud žadatel hospodaří na více než 500 ha lesních pozemků, předloží informaci s rozvedením cílů v oblasti prevence.“, u které bylo v platné verzi Pravidel dokládání této podmínky ustanoveno v kap. 8, písm. b), bod 10: Pokud žadatel hospodaří na více než 500 ha lesních pozemků, předloží informaci s rozvedením cílů v oblasti prevence. Bylo schváleno odstranění dokládání přílohy k této podmínce - kap. 8, písm. b), bod 10:

Pokud žadatel hospodaří na více než 500 ha lesních pozemků, předloží informaci s rozvedením cílů v oblasti prevence.

Podmínka opatření: Pokud žadatel hospodaří na více než 500 ha lesních pozemků, předloží informaci s rozvedením cílů v oblasti prevence.

Podmínka opatření: Způsobilé operace musí být v souladu s plánem na ochranu lesů.

Obě tyto podmínky, které stanoví přímo nařízení Evropského parlamentu (EP) a Rady č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, jsou v  České republice naplňovány prostřednictvím zaběhlých nástrojů státní lesnické politiky a hospodářské úpravy lesů. Těmito nástroji jsou především Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) a lesní hospodářské plány (LHP) a osnovy (LHO).

OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky a jako takové slouží pro naplňování principů trvale udržitelného obhospodařování lesů, tak jak je definovala Ministerská konference o ochraně lesů v Evropě v roce 1993.

OPRL mimo jiné přispívají k uskutečnění závěrů, které vyplývají z klíčových akcí Národního lesnického programu.

Dne 29. července 2015 schválila Vláda ČR usnesení k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. V tomto případě jsou výsledky ekosystémových analýz OPRL aplikovány při řešení úkolu Návrh změny doporučených pěstebních opatření pro zadržení a obnovu oběhu vody v krajině zefektivněním dotační podpory hospodaření na lesní půdě a zajištění vyhodnocování jejich efektivnosti.

V neposlední řadě OPRL poskytují odbornou podporu při přípravě Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, jehož zpracování bylo uloženo usnesením vlády č. 861 ze dne 26. října 2015 o Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.

V souladu s vyhláškou MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, obsahují OPRL mimo jiné:

  • rámcové stanovení funkčního potenciálu lesů dané oblasti pro mimoprodukční funkce, zejména vodoochrannou, půdoochrannou, rekreační, reprodukční (zachování a rozvoj genofondu), ochrany přírody apod.,
  • přehled veřejných zájmů deklarovaných zejména prostřednictvím kategorizace lesů a výhled jejich vývoje,
  • rozbor přírodních podmínek, podle potřeby doplnění a upřesnění typologického mapování,
  • rozbor ohrožení lesů imisemi a dalšími škodlivými činiteli,
  • základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory,
  • návrh dlouhodobých opatření ochrany lesa, včetně vymezeného a schváleného územního systému ekologické stability.

Lesní hospodářské plány jsou nástrojem vlastníka lesa, prostřednictvím kterého dochází k přenosu výše zmíněných principů do praxe. Mimo jiné obsahují závazná ustanovení pro hospodaření, např. maximální výši mýtní a předmýtní těžby, minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů a minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku (podle vlastnictví).

Obdobně, lesní hospodářské osnovy představují alternativu pro vlastníky lesů do 50ha.

LHP a LHO jsou, díky svému legislativnímu ukotvení a návaznosti na OPRL, v prostředí České republiky náhradou plánu na ochranu lesů a obsahují i dostatečné rozvedení cílů v oblasti prevence.

Na základě uvedeného žadatelé hospodařící na více než 500 ha lesních pozemků, nepředkládají povinnou přílohu uvedenou v kap. 8, písm. b) Povinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci, bod 10) a je plněna podmínka, že způsobilé operace musí být v souladu s plánem na ochranu lesů.

Podmínka opatření: Podpora je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) na území celé ČR mimo území hl. města Prahy a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.

Pokud je projekt realizován pouze na PUPFL, pak je tato podmínka plněna. Projekt se může částečně nacházet i mimo pozemky PUPFL, ale pouze za předpokladu, že obvod projektu/realizovaného opatření alespoň na 50% délky k PUPFL přímo přiléhá. Stavební úřad může požadovat, aby bylo místo realizace projektu vyjmuto z PUPFL a mělo jiný druh pozemku odpovídající povaze stavby - uvedené nebude považováno za porušení podmínky.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem