přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - operace 4.2.1 – 5. kolo

12.9.2017

Dne 11. 9. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“).

U operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů byly změněny podmínky v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. 6. 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014. Konkrétně v kap. 7 Další podmínky pro záměr c)

  • byla přidána podmínka:

16) Příjemce potvrdí, že během dvou let předcházející Žádosti o dotaci neprovedl přemístění do provozovny, ve které se má podpořená počáteční investice uskutečnit, a zaváže se, že tak neučiní až do doby dvou let po dokončení počáteční investice, na níž se podpora požaduje. „Přemístěním“ se rozumí převedení stejné nebo podobné činnosti tj. činnosti, která se řadí do stejné třídy a čtyřmístného číselného kódu v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE), nebo její části z původní provozovny do provozovny, ve které se podporovaná investice uskutečňuje; C.

  • byly odebrány podmínky:

16) O dotaci nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou letech před podáním Žádosti o dotaci ukončil stejnou nebo podobnou činnost (tj. činnost, která se řadí do stejné třídy a čtyřmístného číselného kódu v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE) v Evropském hospodářském prostoru nebo v době podání Žádosti o dotaci zahájil konkrétní plány na to, že takovou činnost v dotyčné oblasti ukončí během dvou let od realizace projektu, který je předmětem dotace; C.

18) V případě, že je dotace poskytována na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé výdaje vyšší než součet provedených účetních odpisů (v případě, že žadatel vede účetnictví)/daňových odpisů (v případě, že žadatel vede daňovou evidenci) za předcházející tři uzavřená účetní/daňová období před podáním Žádosti o dotaci z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována; C.

Majetkem užívaným při činnosti se rozumí movitý i nemovitý majetek, který bude na základě projektu vyřazen, a movitý i nemovitý majetek, který bude i nadále pro modernizovanou činnost využíván. Pokud se stávající majetek využívá k modernizované činnosti jen částečně, (např. pouze část plochy výrobní či skladovací haly), zahrnou se odpisy poměrnou částí, tj. podle podílu použité plochy haly, procentuální využití strojů apod.

  • formálně byla změněna podmínka:

19) Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18) nařízení Komise (EU) č. 651/2014; C.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem