přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel pro žadatele

2.10.2015

Dne 1. 10. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Obecných podmínek Pravidel pro všechny Operace/záměry 1. kola příjmu žádostí. Dále byly upraveny Specifické podmínky Pravidel pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Konkrétně byly upraveny následující podmínky Pravidel.

1. Obecné podmínky Pravidel

V návaznosti na výše uvedené byla přepracována kapitola 5 Žádost o dotaci.

Kapitola 5.6. Administrativní kontrola Žádosti o dotaci, kontrola přijatelnosti a hodnocení projektů

Byla prodloužena lhůta pro administrativní kontrolu Žádosti o dotaci, proto v případě zjištěných odstranitelných nedostatků vyzve SZIF žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře k odstranění konkrétních nedostatků nejpozději do 84 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí. Odstranění zjištěných nedostatků formou doplnění ze strany žadatele může být ve stanovené lhůtě provedeno pouze jednou.

Přidání nové kapitoly 5.7. Doložení příloh ke stavebnímu řízení.

Žadatelé jsou povinni v období 19. – 20. týdne od ukončení příjmu Žádostí doložit aktualizovaný formulář Žádosti o dotaci a přílohy ke stavebnímu řízení (opatření stavebního úřadu včetně projektové dokumentace). V případě operace 4.1.1 a 4.2.1 rovněž souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA).

Kapitola 5.8. Doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení

Byl posunut termín pro předložení kompletní dokumentace k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení z původního 16. – 19. týdne od ukončení příjmu Žádostí na  31. – 32. týden od ukončení příjmu žádostí.

Kapitola 8.1. Provádění změn – obecné informace

Byl také upraven termín pro povinnost oznamovat změny prostřednictvím formuláře Hlášení o změnách. Tato povinnost vzniká příjemci dotace až po podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Do té doby provádí změny přímo do formuláře Žádosti o dotaci na základě výzvy SZIF k odstranění nedostatků.

 

2. Specifické podmínky Pravidel pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

V příloze č. 5 kódu 028 Nákup speciálních zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu byla upravena definice způsobilého výdaje na „Návěs pro vývoz cukrovky z pole“. Pro tento typ výdaje tak již nebude existovat omezení z pohledu velikosti objemu nákladu.

 

3. Specifické podmínky Pravidel pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Příloha „Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů u projektů, u kterých je vyžadováno“ nebude vyžadována ihned po zaregistrování Žádosti o dotaci, ale až v rámci dokládání příloh ke stavebnímu řízení.

Aktuální znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova pro období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv a v příloze níže.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem