přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktualizace Pravidel pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy a zpřesnění Pravidel pro 5. kolo příjmu žádostí o dotaci v operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

19.6.2018

Dne 13.6.2018 ministr zemědělství Ing. Jiří Milek schválil aktualizaci znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy a zpřesnění Pravidel pro 5. kolo příjmu žádostí o dotaci v operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Na základě změn provedených v Obecné části Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 (dále jen „obecná Pravidla“) pro 6. kolo příjmu žádostí, byla provedena aktualizace obecných podmínek také v Pravidlech pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy. Dále došlo také k úpravě specifických podmínek Pravidel operace.

Hlavní změny ve Specifické části Pravidel operace 4.3.1 Pozemkové úpravy:

 • byla prodloužena lhůta pro realizaci projektu z 24 měsíců na 36 měsíců.

 • bylo upraveno kritérium přijatelnosti: Projekt nesmí být realizován na lesních pozemcích. Bylo doplněno, že: „Za realizaci projektu na lesních pozemcích se nepovažují dočasné zábory sousedních lesních pozemků, objekty sloužící k odvodnění nebo obdobné objekty, prováděné po dobu realizace projektu, které na daném území vzniknou, ale svým charakterem po ukončení realizace projektu nebudou narušovat nebo měnit povahu pozemků k plnění funkce lesa.“

 • v kap. 7 Další podmínky byla odstraněna podmínka: „U záměru b) budou společná zařízení převedena v souladu s §12 zákona č. 139/2002 Sb. do 3 měsíců od data nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo od data vydání kolaudačního souhlasu či souhlasu s užíváním stavby;u prvků ÚSES a zařízení, které lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (a užívání není stavebním úřadem zakázáno) či bez něj, do 1 měsíce po uplynutí 30 dnů od doručení oznámení příslušnému stavebnímu úřadu; u prvků ÚSES a zařízení, které lze užívat bez kolaudačního souhlasu i bez oznámení záměru o užívání, do 1 měsíce od dokončení projektového záměru. Převedením se rozumí i zahájení tohoto úkonu; D jinak C.“.

 • bylo zrušeno předkládání povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu – Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce dotace, na který bude příjemci dotace proplacena dotace. Číslo účtu, na který bude příjemci dotace proplacena dotace, je nově uvedeno přímo v Pravidlech kap. 7 Další podmínky, bod 5.

 • Byla zrušena podmínka předkládání povinné přílohy při podpisu Dohody – Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti.

 • Bylo upraveno preferenční kritérium č. 11.:

  Původní znění:

  Pokud jsou v rámci projektu realizovány polní cesty nebo prvky ÚSES, navazují na již existující obdobné prvky společných zařízení v tomtéž nebo sousedních katastrálních územích.

  Navrhované znění:

  Pokud jsou v rámci způsobilých výdajů realizovány polní cesty nebo prvky ÚSES, navazují na již existující obdobné prvky společných zařízení v tomtéž nebo sousedních katastrálních územích.

 • byla aktualizována Příloha č. 7 Mapa oblastí ohrožených zemědělským suchem. K této mapě se váže Seznam katastrálních území ohrožených suchem, který je k dispozici na internetových stránkách MZE, a který byl rovněž aktualizován.

U operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů byla odstraněna podmínka kap. 7 Další podmínky bod 4) - dokládání formuláře prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby s podílem ve výši 45 % příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech.

Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu ministra zemědělství.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem