přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Programy podpory PGRLF

Významnou roli PGRLF plní prostřednictvím podpor pojištění hospodářských zvířat a plodin, pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin a pojištění lesních porostů.

Hlavním rysem PGRLF je pružnost, transparentnost rozhodování, jednoduchost využití ze strany klienta a stabilita.

V současné době zahrnuje nabídka podpůrných programů PGRLF 16 programů určených pro zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělské produkce a podnikatele v oblasti zpracování dřeva a lesního hospodářství. Vedle primárních podpor ve formě subvence částí úroků z komerčních úvěrů je dnes poskytována přímá podpora pojištění či nákupu zemědělské půdy, podpora ve formě úvěrů poskytnutých PGRLF a podpora ve formě zajištění úvěrů.

Programy podpory ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů (snížení úrokového zatížení):

Zemědělec je investiční podporou zaměřenou zejména na realizaci dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj zemědělských subjektů.

Podpora nákupu půdy Cílem předkládaného programu podpory je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.

Lesní hospodář Cílem programu Lesní hospodář je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství, kdy příjemce podpory investuje zejména do techniky a technologií pro hospodaření v lesích.

Zpracovatel dřeva  Cílem programu podpory je zpřístupnit nákup techniky nebo technologií pro zpracování dřeva, které umožní zpracování dřeva a dřevního odpadu v jednotlivých částech výroby.

Lesní školkař  Cílem programu Lesní školkař je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesní školkařské činnosti, kdy Příjemce podpory investuje zejména do strojů a technologií pro provozování lesní školkařské činnosti.

Zpracovatel Program je určen pro podnikatele, kteří se zabývají zpracováním zemědělských produktů.

Programy podpory ve formě přímé finanční podpory:

Finanční podpora pojištění hospodářských zvířat a plodin Cílem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.

Pojištění produkce lesních školek  Zpřístupnění pojistné ochrany sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaných v lesních školkách.

Finanční podpora pojištění lesních porostů Zpřístupnění pojistné ochrany lesních porostů a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.

Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru Cílem předkládaného Programu je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.

Programy podpory ve formě úvěru poskytovaného PGRLF:

Sociální zemědělství Cílem Programu podpory Sociálního zemědělství je vytvořit předpoklady pro zajištění a rozvoj zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením zemědělskými podnikateli.

Úvěry na nákup půdy + podpora na snížení jistiny úvěru Cílem programu je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.

Povodňové půjčky (program není aktivní)

Investiční úvěry + podpora na snížení jistiny úvěru je pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělských produktů ve smyslu těchto Pokynů. Úvěr nesmí být použit na nákup (pořízení) nemovitého majetku.

Provozní úvěry + podpora na snížení jistiny úvěru Podpora bude poskytnuta poté, co žadatel předloží PGRLF, a.s. potvrzení o ukončení čerpání Úvěru. Tento dokument (originál či úředně ověřená kopie) musí obsahovat zejména: identifikaci Úvěru, výši konečné vyčerpané jistiny Úvěru, datum konečného vyčerpání Úvěru. Úvěr musí být vyčerpán do dvou let od zaregistrování žádosti o poskytnutí podpory.

Provozní úvěry poskytované Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. + podpora na snížení úrokového zatížení úvěru Podpora je určena na provozní financování zpracovatelů zemědělských produktů s možností jednorázového snížení jistiny úvěru.

Programy podpory ve formě záruk poskytovaných PGRLF:

Zajištění úvěrů Cílem programu je přispět k dostupnosti úvěrových prostředků na financování: investičních záměrů zemědělských podnikatelů či podnikatelů zabývajících se zpracováním zemědělských produktů nebo subjektů působící v odvětví lesního hospodářství či zpracování dřeva.

 

Více informací na: http://www.pgrlf.cz/

Související odkazy