přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014–2020 (k 31. 12. 2016)

3.5.2017

Procesní a výsledkové hodnocení Operačního programu Rybářství 2014–2020 (dále jen „OP Rybářství“) bylo zahájeno dne 7. 11. 2016 podpisem smlouvy o dílo mezi Ministerstvem zemědělství ČR a dodavatelským konsorciem, které je tvořeno společností Naviga 4, s.r.o. a HOPE GROUP s.r.o. Realizace hodnocení byla ukončena dne 6. 4. 2017.

V rámci procesního hodnocení bylo posouzeno nastavení implementační struktury, tedy zdali je nastavený systém efektivní a účinný, a to z hlediska všech zainteresovaných subjektů systému, a dále byla identifikována slabá místa a bariéry v systému OP Rybářství, které mohou bránit úspěšné implementaci programu.

Výsledkové hodnocení bylo zaměřeno na ověření rozvojových potřeb a nastavených cílů programu, posouzení nastavení indikátorové soustavy a metodiky sběru dat a ověření relevance komplementárních vazeb. Cílem evaluace bylo rovněž provést hodnocení dosavadních výsledků OP Rybářství 2014–2020 a hodnocení ostatních aspektů OP Rybářství (tzv. horizontálních zásad provádění). Hodnocení bylo provedeno ve dvou fázích, a to s použitím údajů k 30. 9. 2016 (Průběžné hodnocení) a k 31. 12. 2016 (Finální hodnocení).

Na základě zjištěných závěrů byla Řídicímu orgánu OP Rybářství poskytnuta zpětná vazba a byla formulována doporučení týkající se zlepšení implementace OP Rybářství. Výsledky hodnocení slouží také jako podklad pro zpracování Zprávy o pokroku implementace Dohody o partnerství, kterou zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj, a také jako podklad pro vyhotovení Výroční zprávy o implementaci OP Rybářství 2014–2020 za rok 2016.

V souladu s čl. 54 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 zveřejňuje Řídicí orgán OP Rybářství všechny výstupy týkající se hodnocení.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem