přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výhody zakládání organizací producentů v akvakultuře

13.9.2018

Využijte dotace bez háčku! V rámci třinácté výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat žádosti o podporu také na projekty pro záměr Vytváření organizace producentů, který podporuje aktivity spojené se zakládáním organizací nebo sdružení organizací producentů. Tradiční podzimní kolo dotací odstartuje Ministerstvo zemědělství ČR v úterý 9. října 2018 v 9.00 hodin. Žádosti budou přijímány elektronicky, a to prostřednictvím Portálu farmáře, po dobu 3 týdnů. Příjem žádostí bude ukončen 30. října 2018 v 17:59 hod. O podporu žádá vždy jeden zakládající člen organizace producentů a na toto opatření je celkově alokováno 1,92 milionů korun.

Nespornou výhodou organizací producentů je možnost optimálního zhodnocení produktové nabídky a také zvýhodnění pozice při jednání, zejména se silnými obchodními řetězci. Náplní je především centralizovaný nákup a prodej produktů, usměrňování rozsahu a zaměření produkce v souladu s poptávkou trhu, posilování cash flow a poradenská činnost, především v oblasti dodržování norem výroby zdravotně nezávadných potravin.

 

Výhody organizace producentů přehledně

 • Společné nákupy např. levnější krmiva za velkoodběratelské ceny.

 • Značka kvality, propagace standardů kvality a ověřených výrobních postupů.

 • Marketing, propagace a reklama.

 • Prodej produkce, vyhledávání nových trhů pro odbyt výrobků členů organizace.

 • Stabilizace cen.

 • Organizace školení, panelů, konferencí, posílení spolupráce mezi zástupci výzkumu a organizacemi z rybářského sektoru.

 • Aktivity cílené na zvyšování kvality rybích výrobků.

 • Organizování center právní pomoci a obchodního poradenství pro členy.

 • Podpora členů organizace při zavádění nových technologických řešení např. při chovu kapra a jeho zpracování, při implementaci a patentování.

 • Vypracování a implementace řešení pro zvýšení efektivity výroby členů organizace při současné minimalizaci výrobních nákladů.

 • Propagace moderních metod distribuce a řízení prodeje.

 • Zvýšení přidané hodnoty výrobků akvakultury.

 • Obhajoba členů organizace ve vyjednávání s orgány samosprávy a státní správy.

 • Průběžné sledování návrhů zákonů týkajících se oboru, na státní a evropské úrovni.

 • Pomoc s žádáním o dotace z EU – metodická podpora.

 

Pravidla fungování organizace producentů

Příjemci dotace, resp. žadatelé, jsou dle Pravidel opatření definováni jako podniky akvakultury, tedy producenti v odvětví rybolovu nebo akvakultury, které jsou součástí uskupení, jež požádá o uznání organizace producentů, v souladu s čl. 14, odd. II nařízení (EU) č. 1379/2013. Tato zásada musí být uvedena ve Stanovách, případně jiných zakladatelských dokumentech dané organizace producentů.

V podmínkách akvakultury České republiky řeší postup zakládání a fungování organizací producentů jednak Specifická pravidla pro žadatele a příjemce opatření 5.2., záměr a) Vytváření organizace producentů Operačního programu Rybářství 2014 – 2020, a dále Specifická pravidla pro žadatele a příjemce opatření 5.1. Plány produkce Operačního programu Rybářství 2014 – 2020. Úplně znění Pravidel je k dispozici na www.eagri.cz.

 

Zásady vnitřního fungování organizace producentů

 • Členové dodržují pravidla přijatá v oblastech produkce a uvádění na trh

 • Zákaz diskriminace

 • Výběr finančních příspěvků od členů za účelem financování organizace.

 • Demokratické fungování, umožňující členům kontrolovat svou organizaci a její rozhodnutí.

 • Ukládání účinných, odrazujících a přiměřených sankcí za porušování povinností stanovených vnitřními pravidly dané organizace, zejména v případě neplacení finančních příspěvků.

 • Vymezení pravidel pro přijímání nových členů a pro zrušení členství.

 • Vymezení účetních a rozpočtových pravidel nezbytných pro řízení organizace.

 

Žádosti pro navazující opatření Plány produkce

V rámci otevřené 7. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 mohou dále žadatelé předkládat navazující projekty, a to v rámci opatření Plány produkce. Opatření je určeno na přípravu a realizaci plánů produkce a uvádění produktů na trh, s cílem zajištění správného fungování organizace producentů a přispění k plnění cílů Společné rybářské politiky. Podpora je určena pro organizace producentů, sdružení organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury, kteří obdrželi Rozhodnutí o svém uznání od Ministerstva zemědělství ČR.

 

Fungování organizace producentů v praxi

V březnu letošního roku se uskutečnil na Ministerstvu zemědělství ČR seminář zabývající se problematikou podpory organizací producentů v akvakultuře v ČR. Účastníci semináře byli seznámeni s vizemi EU týkajícími se fungování a výhod organizací producentů v akvakultuře, a s praktickými zkušenostmi expertů ze Švédska, Polska a Itálie. Závěry semináře naleznete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/zakladni-informace/seminare-a-konference/zavery-ze-seminare-k-organizacim.html

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem