přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzva Ministerstva zemědělství ke splnění motivačního účinku podáním žádosti na dotační program 8.F.

4.9.2019

Výzva Ministerstva zemědělství ke splnění motivačního účinku podáním žádosti na dotační program 8.F. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat a drůbeže pro plnění účelu dotace v období od 1. 10. 2019 – 30. 9. 2020.

Žádosti na dotační program 8.F. se podávají na místně příslušném pracovišti Státního zemědělského a intervenčního fondu na Odděleních příjmu žádostí a LPIS (dále jen OPŽL) do 30.9.2019.

Podání této žádosti ve výše uvedeném termínu na dotační program 8.F. je, dle bodu 3.4. kapitoly 3 AGRI pokynů (splnění motivačního účinku), nezbytnou podmínkou pro čerpání tohoto dotačního programu.

Vzor žádosti na dotační program 8.F. je uveden v příloze této Výzvy. Žadatel podá pouze jednu souhrnnou žádost o dotaci za všechny podprogramy (8.F.a., 8.F.b., 8.F.c.) tak, jak je uvedeno v příloze této Výzvy. V relevantních podprogramech uvede předpokládaný požadavek za všechna hospodářství a kategorie zvířat.

Tato žádost na dotační program 8.F. je obdobou  Předběžné žádosti podávané např. v dotačním programu 20.B. nebo 20.C. v předchozích letech.

Upozornění:

  • Pokud žadatel nepodá žádost o dotaci ve stanoveném termínu, nebude žadateli poskytnuta dotace.

  • V případě, že žadatel žádost o dotaci podá, bude žadateli poskytnuta dotace pouze na podprogramy, za které do žádosti uvedl požadované údaje (registrační čísla relevantních hospodářství, předpokládaný počet míst/součet ošetřených m2 a předpokládaný požadavek na dotaci za jednotlivé podprogramy, příp. kategorie hospodářských zvířat/dotační program).

  • Velké podniky musí v žádosti o dotaci popsat situaci, jež by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, tedy hypotetický srovnávací scénář, nebo uvést alternativní projekt nebo činnost a předložit doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené v žádosti o dotaci.

  • Dotace nebude vyplacena, pokud na daný dotační program nebudou v příslušném kalendářním roce vyčleněny prostředky z rozpočtu ČR.

Vzhledem k převodu administrace všech národních dotací, tedy i dotačního programu 8.F. z MZe na SZIF dle novely zákona 252/1997 Sb., o zemědělství od roku 2020, doporučujeme všem žadatelům pravidelně sledovat webové stránky MZe a SZIF.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem