přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017

16.2.2018

Aktualizace k 15.2.2018 - Zemědělci dostanou částečnou náhradu za škody způsobené loňským suchem. Ministerstvo zveřejnilo „Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017“.

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 25. 9. 2017 č. 704 byl připraven materiál „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017“ (dále jen „Zásady“). Následně byla otevřena diskuze o možnostech zjednodušení a hlavně zrychlení administrace žádostí. Došlo k úpravě Zásad a rozdělení materiálu na 2 podprogramy (S.1. – krmné plodiny a S.2. – tržní plodiny) a dílčím úpravám textu. 

Kompenzace škod způsobených suchem v roce 2017 je směřována na plodiny, které byly suchem postiženy nejvíce, tj. obiloviny (pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, kukuřice na zrno, oves, žito, triticale), olejniny (řepka, slunečnice, mák), cukrová řepa, brambory a z krmných plodin kukuřice (kromě kukuřice na zrno) a trvalých travních porostů (TTP) ve vazbě na chov hospodářských zvířat. Vazba na chov hospodářských zvířat zohledňuje negativní dopady sucha na krmivovou základnu pro živočišnou výrobu, kdy výplata kompenzace je podmíněna minimálním intenzitou chovu na hektar. V této souvislosti MZe v Zásadách podmínilo vyplacení kompenzace pro TTP a pro kukuřici (kromě kukuřice na zrno) minimální intenzitou chovu hospodářských zvířat na hektar plochy, na kterou bude kompenzace poskytnuta.

Pro stanovení sazeb na kompenzaci pěstitelů za škody způsobené suchem je vymezeno dvousazbové odškodnění:

  1. při poškození plodin v rozsahu větším než 30 %, max. však 50 % - sazba ve výši 10 % normativních nákladů,
  2. při poškození v rozsahu větším než 50 % - sazba ve výši 20 % normativních nákladů.

Prokázanou výši škody posuzuje ustanovená škodní komise, která výsledek posouzení vykáže v protokolu o zjištěných škodách, na jehož základě se stanoví výše dotace.

V případě odškodnění krmných plodin (kukuřice a TTP) bude možné zahrnout k odškodnění výměru, ke které žadatel prokáže stanovenou minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat vedených v ústřední evidenci.

Na základě podmínek stanovených Rámcovým programem musí žadatel doložit doklady o pojištění s pojistnou ochranou vztahující se alespoň na 50 % výměry dané plodiny, na kterou žádá podporu. V případě, že tyto doklady nepředloží, bude mu finanční náhrada v souladu s Rámcovým programem snížena o 50 % (kromě TTP).

Zároveň vypočtená dotace nesmí v součtu s případným obdrženým pojistným plněním (či jiných plateb vztahujících se k předmětu dotace), které je žadatel též povinen deklarovat, přesahovat 80 % z výše škody v Kč.

V současné době bylo zveřejněno zpřesnění znění původně poradou vedení schváleného dokumentu čj. 62878/2017-MZE-17221 „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017“ na základě jednání uskutečněného na MZe dne 8. 1. 2018 (zpřesnění Zásad čj. 6872/2018-MZE-17221). Současně navržené znění zpřesnění řeší pouze část kompenzace za krmné plodiny (včetně zachování původně předpokládaného termínu podávání žádostí, tj. od 15. 3. 2018).

Aktuálně jsou shromažďovány podklady, které by měly ověřit, zda je možné širší využití portálu Intersucho pro zhodnocení rozsahu poškození tržních plodin suchem v roce 2017.  K možnostem využití Intersucha u tržních plodin bude uskutečněna i konzultace s EK. Dle výsledků jednání s EK bude případně upraveno znění Zásad i pro tržní plodiny.

Všem potencionálním žadatelům o dotace doporučujeme, aby se s výše uvedenými Zásadami důkladně seznámili a začali průběžně shromažďovat potřebné materiály, které bude nutné doložit k žádosti.

Upozorňujeme žadatele, že konečná výše dotace a sazby dotace budou po kontrole všech podaných žádostí upraveny tak, aby objem finančních prostředků k proplacení zohledňoval celkový objem vyčleněných finančních prostředků.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem