přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.E.

28.11.2019

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.E. Školní závody pro rok 2020 (motivační formulář) v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Žádost o dotaci na dotační program 9.E. se podává v listinné podobě v jednom vyhotovení na místně příslušné pracoviště Státního zemědělského a intervenčního fondu na Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF dle adresy sídla (u právnické osoby) nebo dle adresy trvalého bydliště (u fyzické osoby).

Od zveřejnění této výzvy MZe k DP 9.E. Školní závody lze již podat žádost o dotaci na rok 2020.

Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 9.E. je stanoven do 31. 5. 2020 pro plnění účelu dotace v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 s uznatelností vykazovaných žákohodin v rámci poskytovaného praktického vyučování uskutečněného nejdříve den po podání žádosti o dotaci avšak zároveň pouze v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020.

Vzor žádost o dotaci na dotační program 9.E. včetně výše uvedeného období a stanovených sazeb dotace je součástí přílohy této Výzvy.

K žádosti o dotaci se dokládají tyto povinné přílohy:

 1. Doklad o jmenování Školním závodem.

 2. Smlouva mezi příslušnou školou a Školním závodem o poskytnutí pracoviště k zabezpečení praktického vyučování žáků, která by měla obsahovat minimálně:

 1. obory vzdělání (název a kód) a druh činností, které budou žáci při praktickém vyučování vykonávat,

 2. místo konání, časový rozvrh a délka praktického vyučování,

 3. dobu účinnosti smlouvy,

 4. datum a podpisy osob s oprávněním k zastupování školy a Školního závodu, razítka.

Upozornění:

 • Pokud žadatel nepodá žádost o dotaci ve stanoveném termínu, nebude žadateli poskytnuta dotace.

 • Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace.

 • Dotace nebude vyplacena, pokud na daný dotační program nebudou v příslušném kalendářním roce vyčleněny prostředky ze státního rozpočtu České Republiky.

 • Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo na změnu obsahu výzvy na základě schválených Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, vydáním dodatku k výzvě.

Vzhledem k převodu administrace všech národních dotací, tedy i dotačního programu 9.E. z MZe na SZIF dle novely zákona 252/1997 Sb., o zemědělství od roku 2020, doporučujeme všem žadatelům pravidelně sledovat webové stránky MZe a SZIF.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem