přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Genetické zdroje

Genetické zdroje lze definovat mnoha způsoby. Obecná definice, která je uvedena v Úmluvě o biologické rozmanitosti (Convention on Biodiversity, CBD, 1992), označuje za genetický zdroj jakýkoliv materiál rostlinného, živočišného nebo mikrobiálního původu obsahující funkční jednotky dědičnosti a mající aktuální nebo potenciální význam pro lidstvo. Do české legislativy byla tato mezinárodní úmluva začleněna jako Sdělení ministerstva zahraničí č.134/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Genetické zdroje a jejich ochrana a udržitelné využívání jsou z hlediska dalšího rozvoje zemědělství velmi důležité. U řady těchto živých organismů lze nalézt jedinečné geny a vlastnosti, které mohou hrát klíčovou roli při šlechtění nových produkčních odrůd a plemen, při adaptaci plodin na měnící se klimatické podmínky (např. lepší snášení delšího období sucha či zamokření), nebo pro nové průmyslové využití (např. bakterie produkující polymery).

Za genetické zdroje je tedy pro zemědělské účely považována poměrně široká část biologické rozmanitosti, která dlouhodobě vznikala v samotných zemědělských systémech záměrnou činností člověka ať už cíleným výběrem nebo později šlechtěním zemědělských plodin a hospodářských zvířat. Patří sem ale také příbuzné plané a volně žijící druhy a primitivní formy zemědělských plodin a hospodářských zvířat. Mezi genetickými zdroji nalezneme i mikroorganismy a drobné bezobratlé živočichy, kteří se významně podílejí jak na vlastní zemědělské produkci, tak na její ochraně nebo přímo na jejím zpracování a využívání.

Významné genetické zdroje v České republice jsou součástí Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, který byl Ministerstvem zemědělství vyhlášen na období 2012 – 2016.

Tento program je složen ze tří částí – Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů a agrobiodiverzity; Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství a Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.


13.10.2017

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2018 – 2022

Ministerstvo zemědělství schválilo novou strategii na ochranu genetických zdrojů s názvem Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2018 – 2022.


15.2.2016

Genetické zdroje rostlin a změna klimatu

Ministerstvo zemědělství vydalo ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., vybranými experty a institucemi zkoumajícími zemědělské plodiny publikaci Genetické zdroje rostlin a změna klimatu.


13.1.2014

20 let Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity

Začátkem letošního roku MZe vydalo publikaci 20 let Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity. Cílem bylo především podat souhrnné informace o historii a současném fungování Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity. Publikace je vydaná v české i anglické verzi.


19.8.2013

Národní program - Konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat

Ministerstvo zemědělství vydalo ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. informační leták týkající se Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat.


23.5.2013

Ministr zemědělství schválil Zásady pro udělování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů

Tisková zpráva – Ministr Petr Bendl schválil pravidla, podle kterých se budou letos udělovat dotace na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství. Na podporu genetických zdrojů poskytuje Ministerstvo zemědělství ročně 60 milionů korun. Dotační program funguje už dvacet let.


26.4.2013

Proběhlo 14. zasedání Komise FAO pro genetické zdroje pro výživu a zemědělství

Ve dnech 15. – 19. 4. 2013 proběhlo 14. zasedání Komise pro genetické zdroje pro výživu a zemědělství v Římě v budově FAO.