přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2018

15.9.2017

Vyhlášení výběrového řízení vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy ve znění usnesení vlády č. 479 ze dne 19. 6. 2013, usnesení vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018.

Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vyhlášení: do 29. září 2017
Ukončení přijímání žádostí: 31. října 2017 ve 13:00 hodin
Vyhodnocení výběrového řízení: do 15. prosince 2017
Zveřejnění úspěšných žadatelů na webu Ministerstva zemědělství: do 29. prosince 2017

ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Nestátní neziskové organizace.

OBLASTI PODPORY

Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky pro rok 2018, schválených usnesením vlády č. 504 ze dne 10. 7. 2017 a zároveň spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství.

S úspěšnými žadateli o dotaci na víceletý projekt může Ministerstvo zemědělství uzavřít smlouvy o dlouhodobé spolupráci ve smyslu Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím.

PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Žadatel o státní dotaci na rok 2018 může podat:

 1. „Roční žádost“, tj. žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2018, která je podávána ve struktuře přílohy č. 1 Příručky pro žadatele o dotaci (příjemce dotace)
  v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství (dále jen „Příručka“).
 2. „Víceletou žádost“, tj. žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na víceletý projekt realizovaný v letech 2018 – 2020, která je podávána ve struktuře přílohy č. 2 Příručky.
 3. „Zjednodušenou žádost“, tj. žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci
  na víceletý projekt realizovaný v letech 2017 až 2019 v rámci již uzavřené smlouvy
  o dlouhodobé spolupráci, která je podávána ve struktuře přílohy č. 3 Příručky.

Žadatel o dotaci může podat v rámci aktuální výzvy k podávání žádostí o dotaci více žádostí.

Způsob podání žádosti:

Žádost je podávána podle podmínek stanovených v Příručce pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství pro rok 2018.

Žadatel o dotaci je povinen vygenerovat roční, víceletou nebo zjednodušenou žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2018 prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu eAGRI:  https://epodani.mze.cz/nno/. Takto vygenerovanou žádost nestátní nezisková organizace vytiskne a opatří podpisy oprávněných zástupců organizace.

K vytištěné a oprávněným zástupcem NNO podepsané žádosti o dotaci žadatel připojí:

 1. V listinné podobě všechny povinné přílohy stanovené Příručkou pro žadatele o dotaci
 2. V elektronické podobě (na CD) všechny předkládané dokumenty, přičemž dokumenty předkládané v elektronické podobě musí být plně identické s dokumenty předloženými
  v listinné podobě (u podepsaných dokumentů bude na CD jejich skenovaná podoba
  ve formátu pdf, rozpočet projektu musí být na CD rovněž ve formátu xls nebo xlsx).

Kompletní žádost o státní dotaci na rok 2018 je třeba předat osobně v podatelně Ministerstva zemědělství či doručit prostřednictvím poštovní či kurýrní služby nejpozději do termínu ukončení přijímání žádostí o dotaci na rok 2018, tj. 31. 10. 2017 do 13:00 hodin.

Zalepená obálka musí být opatřená identifikací žadatele včetně identifikačního čísla žádosti, které bude vygenerováno při odeslání elektronického formuláře, a dále výrazným nápisem „Žádost o dotaci NNO na rok 2018 – NEOTVÍRAT“.

Zalepené obálky bez uvedení identifikačního čísla žádosti nebo doručené po termínu ukončení přijímání žádostí nebudou hodnoceny. 

 

 

Ing. Zdeněk Adamec                        
náměstek pro řízení sekce
Sekce ekonomiky a informačních technologií

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem