přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2017

8.9.2016

Vyhlášení výběrového řízení vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy ve znění usnesení vlády č. 479 ze dne 19. 6. 2013, usnesení vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017.

Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vyhlášení: do 30. 09. 2016
Ukončení přijímání žádostí: 31. 10. 2016
Zpracování a posouzení žádostí: do 15. 12. 2016
Zveřejnění úspěšných žadatelů na webu Ministerstva zemědělství: do 30. 12. 2016

ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Nestátní neziskové organizace

OBLASTI PODPORY

Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty z Hlavních oblastí státní dotační politiky pro rok 2017, schválených usnesením vlády č. 593 ze dne 27. 6. 2016 a zároveň spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství.

S úspěšnými žadateli tohoto výběrového řízení může Ministerstvo zemědělství uzavřít smlouvy o dlouhodobé spolupráci ve smyslu Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím.

PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Žadatel podává:

Žádost o dotaci na předepsaném formuláři, který je přílohou číslo 1 nebo 2 Příručky pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství, včetně povinných příloh, kterými jsou:

 1. Projekt, na jehož financování je dotace požadována,
 2. Rozpočet projektu – minimálně v rozsahu formuláře, který je přílohou Příručky pro žadatele o dotaci,
 3. Karta žadatele a projektu
 4. Investiční záměr, v případě žádosti o investiční dotaci,
 5. Čestné prohlášení, kterým žadatel prokazuje splnění podmínky vedení účetnictví
  a historie žadatele o dotaci,
 6. Čestné prohlášení žadatele (dotace z veřejných prostředků, majetkově propojené subjekty),
 7. Doklad o právní subjektivitě včetně Stanov,
 8. Vyplněný a statutárním zástupcem podepsaný návrh smlouvy o dlouhodobé spolupráci, v případě víceletého projektu.

 

Žádost je podávána dle podmínek stanovených v Příručce pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství pro rok 2017.

Způsob podání:

Výše uvedené dokumenty musí být doručeny do termínu ukončení přijímání žádostí
1x v listinné a 1x v elektronické podobě (na CD), v zalepené obálce opatřené identifikací žadatele a výrazným nápisem „Žádost o dotaci NNO – NEOTVÍRAT“ na adresu: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

Dokumenty předkládané v elektronické podobě (na CD) musí být plně identické s dokumenty předloženými v listinné podobě (v případě, kdy jsou dokumenty fyzicky podepsány, na CD bude jejich skenovaný tvar ve formátu pdf). Příloha č. 3 a rozpočet projektu musí být na CD rovněž ve formátu xls nebo xlsx.

Zásilku lze předat osobně v podatelně Ministerstva zemědělství či zaslat prostřednictvím poštovní či kurýrní služby. Zalepené obálky doručené po termínu ukončení přijímání žádostí nebudou připuštěny do výběrového řízení.

 

Ing. Zdeněk Adamec                        
náměstek pro řízení sekce
Sekce ekonomiky a informačních technologií

 

 

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem