přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Statistika Cross Compliance 2010

16.11.2010

Pro letošní rok bylo pro kontrolu podmíněnosti na základě analýzy rizik vybráno celkem 1146 zemědělských podniků, u kterých bylo naplánováno 1814 kontrol. Rozdíl v číslech je dán tím, že některé podniky jsou na základě rizikové analýzy vybrány pro kontrolu více než jedné směrnice.

Je třeba zopakovat, že počet podniků vybraných ke kontrole podmíněnosti musí dosahovat míry nejméně 1 % žadatelů o přímé podpory, některé podpory osy II Programu rozvoj venkova a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem. Větší část (75-80 %) subjektů, je tedy vybraná na základě rizikové analýzy, zbytek je vybrán náhodným výběrem.
K 6. říjnu bylo provedeno celkem 1470 kontrol. Dle platné evropské legislativy kontroluje dozorová organizace všechny směrnice, za které je podle národní legislativy odpovědná a z každé vyhotovuje zprávu o kontrole.

DO Počet vybraných subjektů % vybraných subjektů z celk. počtu žadatelů Počet plánovaných kontrol

Počet ukončených kontrol

k 5.10.2010

Přijaté ZoK v MZK

(%)

SRS 115 0,44 230 111 48,26
ČIŽP 257 0,98 272 251 92,28
ČPI 282 1,08 339 246 72,57
ÚKZÚZ 418 1,60 798 736 92,23
SZIF 175 0,67* 175 126 *
Celkem 1146 4,39 1814 1470 81,04

ÚKZÚZ  - včetně AEO (společně se SRS)
*SZIF neprovedl ještě podzimní dovýběr, proto má nižší procento (zatím) než je stanovená minimální míra kontrol (1%) a nelze stanovit, kolik má celkově již hotových kontrol za 2010

V letošním roce měla Státní rostlinolékařská správa (SRS) naplánované kontroly u 115 subjektů, Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) u 257 subjektů, Česká plemenářská inspekce (ČPI) u 282 subjektů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ) u 418 subjektů a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) u 175 subjektů, ke kterým přibylo cca 60 subjektů z podzimního výběru.

Z celkového počtu doposud dokončených kontrol bylo 93 procent shledáno bez závad, u 2,6% bylo nalezeno zanedbatelné porušení, malé porušení bylo zjištěno u 1,9% kontrol, střední porušení u 1,7% a v deseti případech (0,6%) bylo prokázáno závažné porušení.
U jednoho subjektu byla zaznamenána zmařená kontrola. To znamená, že po oznámení kontroly nebylo inspektorům dozorové organizace umožněno zahájení této kontroly. Tento případ zatím není dořešen, ale s největší pravděpodobností bude daný subjekt krácen 100% na přímých platbách.

Počty porušení v letošním roce jsou srovnatelné s rokem minulým, kdy bylo pro kontroly Cross Compliance vybráno 1201 subjektů, z toho bylo stejně jako letos 93 procent bez porušení, 4,1% se zanedbatelným, 1,7% vykázalo malé a 1,1% střední porušení. Závažné porušení nebylo evidováno.

Období/

porušení

  Celkem Bez porušení Zanedbatelné Malé Střední Závažné Zmařená kontrola
2009 CC 1201 1178 14 6 3 0 0
  NK 137 66 41 17 11 0 2
%   100 93 4,1 1,7 1,1 0 0,15

2010

k 5.10.2010

CC 1470 1414 10 12 22 9

3

(1 subjekt)

  NK 60 8 30 17 4 1 0
%   100 93 2,6 1,9 1,7 0,6 0,2

CC- řádné plánované kontroly CC
NK – kontroly národních požadavků na oznámení nebo se zjištěním porušení požadavků CC

Nejčastější porušení, stejně jako minulý rok, jsou v rámci SMR 7 (evidence skotu), kde bylo ČPI nalezeno 30 zanedbatelných, 10 malých a 3 střední porušení. Další problematickou oblastí je ochrana podzemních vod, kterou od letošního roku kontroluje ÚKZUZ. Nalezena byla čtyři zanedbatelná, šest malých a jedno střední porušení. Většinou přitom jde o problém při skladování pohonných hmot. Co se týká nitrátové směrnice, byla zaznamenána dvě závažná porušení, jedno střední a dvě malá.

U kontrol podmíněnosti je třeba upozornit na povinnost kontrolní organizace pracovat s porušením Cross Compliance zjištěným při národních kontrolách. To se projevuje hlavně u ČPI, která kontroluje deset procent hospodářství, a proto počty zjištěných porušení například u evidence skotu jsou poměrně vyšší. Jednalo se hlavně o nedostatky v evidenci.

Pro kontrolu standardů GAEC bylo vybráno ke kontrole 175 subjektů. K 6. říjnu bylo provedeno 126 kontrol, přičemž malé porušení bylo zaznamenáno v pěti případech, v 21 případech střední a v šesti závažné porušení. Největší četnost porušení je přitom rozorání travních porostů ve 49 případech, pěstování širokořádkových plodin na půdním bloku ohroženém erozí v 10 případech, porušení nebo ničení krajinných prvků ve 4 případech a pálení bylinných zbytků ve dvou případech.

Oblast Počet ZoK Neporušeno Zanedbatelné Malé Střední Závažné Zmařeno
SMR 1 ochrana ptáků 181 181 0 0 0 0 0
SMR 2 ochrana podzemních vod 264 253 4 6 1 0 0
SMR 3 kalová směrnice 260 259 0 0 0 0 1
SMR 4 nitrátová směrnice 135 129 0 2 1 2 1
SMR 5 ochrana stanovišť 70 70 0 0 0 0 0
SMR 6 evidence prasat 49 47 0 2 0 0 0
SMR 7 evidence skotu 148 105 30 10 3 0 0
SMR 8 evidence ovcí a koz 94 85 6 3 0 0 0

5a/AEO

minimální požadavky pro použití hnojiv

91 89 0 1 0 0 1

8a/AEO

minimální požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin

111 109 0 0 0 2 0
GAEC 126 94 0 5 21 6 0

Prezentovaná data ukazují, že systém kontrol podmíněnosti je nastaven účinně. Pro většinu zemědělců, kteří plní zákonné požadavky (SMR) a standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) však není žádnou hrozbou, což dokazuje fakt, že 96,5% kontrol nebude mít žádný dopad do výše přímých plateb.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem