přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Povinné požadavky na hospodaření (SMR) platné od 1.1.2011

22.11.2010

K rozšíření povinných požadavků na hospodaření dochází v souladu s čl. 124 odst. 5 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 73/2009, který ukládá od 1. 1. 2011 plnit níže uvedené požadavky podmíněnosti.

SMR 9 - uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

Cílem zaváděných požadavků souvisejících s používáním přípravků na ochranu rostlin (POR) je snížení rizika ohrožení zdraví lidí, zvířat a rostlin nejen při aplikaci POR, ale také po sklizni ošetřené plodiny, u níž se při nesprávném použití POR zvyšuje pravděpodobnost nadlimitního výskytu reziduí v konečném produktu určeného k potravinářským účelům nebo jako krmivo pro hospodářská zvířata. 

Číslo aktu Právní předpis EU Kontrolující organizace
SMR    9 Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh SRS – Státní rostlinolékařská správa
Poř. číslo aktu Poř. číslo požadavku Znění požadavku Vymezení požadavku v právním předpise EU Vymezení požadavku v právním předpise ČR
9 1 Byl použitý přípravek povolen SRS?

Článek 3 odst. 1 a 4 směrnice Rady (ES) 91/414/EHS

 

§ 3 odst. 1 písm. b) a § 31 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
9 2 Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti škodlivému organismu v souladu s údaji, jimiž je označen na obalu? Článek 3 odst. 3 směrnice Rady (ES) 91/414/EHS § 49 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
9 3 Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku? Článek 3 odst. 3 směrnice Rady (ES) 91/414/EHS § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
9 4 Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s pokyny k ochraně vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod nebo vodárenských nádrží? Článek 3 odst. 3 směrnice Rady (ES) 91/414/EHS

§ 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

9 5

Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s pokyny k ochraně včel, zvěře a vodních organismů tak, aby  nedošlo k jejich úhynu?

 

Článek 3 odst. 3 směrnice Rady (ES) 91/414/EHS § 49 odst. 1 písm. b) a § 51 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 327/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
9 6 Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo k prokazatelnému zasažení rostlin mimo pozemek, půdní blok, na němž se prováděla aplikace? Článek 3 odst. 3 směrnice Rady (ES) 91/414/EHS § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMR 10 - zákaz používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat

Záměrem požadavků je kontrola nad používáním zakázaných látek nebo jejich používání nepovoleným způsobem v chovech zvířat, které ohrožuje bezprostředně bezpečnost potravin. Stejně jako například přechovávání zakázaných látek nebo přípravků představuje velké riziko jejich možného použití, tak v případě některých látek (např. hormonální látky s estrogenním, gestagenním či androgenním účinkem) je povoleno jejich použití u hospodářských zvířat v přesně stanovených důvodech a při použití zakázaných látek povoleným způsobem (látky s estrogenním, gestagenním či androgenním účinkem) v případech, které legislativa umožňuje, musí být dodržována omezení, garantující jejich správné a oprávněné použití.

Číslo aktu Právní předpis EU Kontrolující organizace
SMR  10 Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996, o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602 EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS ÚSKVBL – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv - NOVÁ
Poř. číslo aktu Poř. číslo požadavku Znění požadavku Vymezení požadavku v právním předpise EU Vymezení požadavku v právním předpise ČR
10 1

Je dodržován zákaz podávat zvířatům produkujícím potraviny zakázané látky?

 

Článek 3 písm. a), b), d) a e) směrnice Rady (ES) 96/22/ES

 

§ 5 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 3 písm. b) vyhlášky č. 291/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
10 2 Nejsou v hospodářství přechovávány a vlastněny zakázané látky nebo přípravky? Článek 4 směrnice Rady 96/22/ES § 19 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 3 písm. a) a § 5 odst. 5 vyhlášky č. 291/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
10 3

Jsou dodržovány ochranné lhůty v případě legálního ošetření přípravkem s obsahem zakázaných látek?

 

Článek 4, 5 a 7 směrnice Rady 96/22/ES § 19 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 8 vyhlášky č. 291/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
10 4 Jsou dodržována omezení v souvislosti s legálním použitím zakázaných látek? Článek 4, 5 a 7 směrnice Rady 96/22/ES § 19 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 5 a 6 vyhlášky č. 291/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMR 11 - zásady a požadavky potravinového práva

Cílem zavedení těchto požadavků je zajištění bezpečnosti potravin a krmiv dle zásad potravinového práva jako například zamezit uvádění na trh potravin, které nejsou bezpečné z hlediska lidského zdraví, přiuvádění krmiva na trh zajistit jeho bezpečnost pro produkci potravin a ke krmení zvířat nebo dodržování pravidel pro používání doplňkových látek, léčivých přípravků u zvířat, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí.

Na kontrole těchto vybraných požadavků se podílí 3 dozorové organizace každá v rámci své kompetence: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v oblasti kontrol provozovatelů potravinářských podniků (SMR 11/1 – 7), Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v oblasti kontrol krmivářských podniků (SMR 11/8 – 11) a Státní veterinární správa (SVS) v oblasti kontrol živočišné produkce (SMR 11/12 – 18).

 

Číslo aktu Právní předpis EU Kontrolující organizace
SMR  11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

SZPI - Státní zemědělská a potravinářská inspekce - NOVÁ

ÚKZÚZ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

SVS – Státní veterinární správa - NOVÁ

Poř. číslo aktu Poř. číslo požadavku Znění požadavku Vymezení požadavku v právním předpise EU Vymezení požadavku v právním předpise ČR
11 1 Splňuje potravina limity na obsah cizorodých látek a reziduí pesticidů? Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 x
11 2 Je potravina prostá škůdců a bez známek mikrobiálního kažení či plísně viditelné pouhým okem? Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 x
11 3 Je zabráněno kontaminaci potraviny cizorodými a jinými látkami a kontaminaci způsobené zvířaty a škůdci? Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 x
11 4 Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého dodavatele surovin a látek určených k přimísení do potravin? Článek 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/2002 x
11 5 Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého odběratele svých produktů? Článek 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/2002 x
11 6 Je zajištěno takové označení nebo identifikace produktu, které zajišťuje jeho sledovatelnost? Článek 18 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/2002 x
11 7 Pokud se provozovatel potravinářského podniku dozvěděl o tom, že jím vyprodukovaná a dodaná potravina či surovina nebyla bezpečná, informoval o tom všechny své odběratele a příslušný dozorový orgán a zajistil stažení nebezpečné potraviny z trhu? Článek 19 odst. 1, 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 x
11 8

Jsou krmiva odebírána jen z provozů, které jsou řádně registrovány?

 

Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

 

Článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/2002 v návaznosti na článek 5 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005

x
11 9 Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek, odpadů a dalších nebezpečných a zakázaných látek, medikovaných krmiv, doplňkových a jiných krmiv tak, aby bylo také při jejich distribuci a manipulaci zabráněno kontaminaci či zkrmení zvířatům, kterým není krmivo určeno a sklady krmiv jsou udržovány čisté a suché a v případě potřeby jsou přijata vhodná opatření k hubení škůdců? Článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/2002 v návaznosti na článek 5 odst. 1 a přílohu I část A kap. I bod 4 písm. e) a článek 5 odst. 5 a přílohu III bod 1, 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 x
11 10 Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip dohledatelnosti použitého krmiva?

Článek 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

Článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/2002

v návaznosti na článek 5 odst. 1 a přílohu I část A kap. II bod 2 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005

x
11 11 Jsou vedeny záznamy o každém použití přípravků na ochranu rostlin, biocidních produktů, geneticky modifikovaného osiva a zohledňovány výsledky analýz vzorků krmiv zaměřených na bezpečnost krmiva?

Článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/2002

v návaznosti na článek 5 odst. 1 a přílohu I část A kap. I bod 4 písm. g), kap. II bod 2 písm. a), b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005

Článek 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

Článek 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.396/2005

x
11 12 Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky skupiny A přílohy I směrnice Rady 96/23/EHS? Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 x
11 13 Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uvedeny do oběhu produkty pocházející ze zvířat, u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta u veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 směrnice Rady 96/23/EHS nebo v jejichž produktech byla zjištěna rezidua nad stanovený maximální reziduální limit? Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 x
11 14 Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prostého brucelózy skotu nebo úředně prostého brucelózy ovcí a koz? Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 x
11 15 Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prostého tuberkulózy skotu? Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 x
11 16 Nezařadil chovatel pro dodávku mléka mléko od zvířat, která ze zdravotního hlediska nesplňují podmínky pro dodávku mléka? Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 x
11 17 Je s mlékem při jeho získávání a skladování zacházeno tak, aby se vyloučilo ohrožení zdravotní nezávadnosti nebo snížení jeho jakosti? Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 x
11 18 Je s vejci zacházeno tak, aby nebyla ohrožena jejich zdravotní nezávadnost nebo jakost? Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 x

SMR 12 - pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE)

Požadavky jsou stanoveny s ohledem na možnost opětovného výskytu přenosných chorob a pro kontrolu dodržování preventivních opatření. Na kontrole požadavků se podílí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v oblasti dohledu nad krmením a skladováním živočišných bílkovin (SMR 12/1 – 2) a Státní veterinární správa (SVS) v oblasti dodržování preventivní postupů (SMR 12/3 – 11).

Číslo aktu Právní předpis EU Kontrolující organizace
SMR    12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001, o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

SVS – Státní veterinární správa

ÚKZÚZ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Poř. číslo aktu Poř. číslo požadavku Znění požadavku Vymezení požadavku v právním předpise EU Vymezení požadavku v právním předpise ČR
12 1 Dodržuje provozovatel zákaz krmení hospodářských zvířat živočišnými bílkovinami a krmivy tyto bílkoviny obsahujícími? Článek 7 odst. 1 a 2 a příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 x
12 2 Dodržuje provozovatel podmínky odděleného skladování živočišných bílkovin a krmiv tyto bílkoviny obsahujících? Článek 7 odst. 1 a 2 a příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 x
12 3 Byl nahlášen krajské veterinární správě výskyt TSE, a to neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění TSE? Článek 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 x
12 4 Nebyla přemísťována zvířata z hospodářství podezřelá z infekce TSE, která byla úředně omezena v pohybu do doby, kdy byly známy výsledky klinického vyšetření a epizootologického šetření provedené příslušnou krajskou veterinární správu? Článek 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 x
12 5 Nebylo manipulováno se zvířaty podezřelými z infekce TSE, která měla být za úředního dohledu usmrcena pro laboratorní vyšetření? Článek 12 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 x
12 6 Byly všechny části těla zvířete podezřelého z infekce TSE ponechány pod úředním dozorem do doby stanovení diagnózy nebo odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002 ? Článek 12 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 x
12 7 Nebyly přemísťovány části těla zvířete pozitivního na TSE, které se měly neškodně odstranit v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002? Článek 13 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 x
12 8 Nebyla přemísťována riziková zvířata a produkty z nich, která byla identifikována šetřením a měla být usmrcena a neškodně odstraněna v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002? Článek 13 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 x
12 9 Nebyla přemísťována zvířata vnímavá k TSE a produkty živočišného původu, které z nich byly získány na hospodářství, na kterém bylo infikované zvíře přítomno; přemísťování bylo jenom na základě schválení příslušné krajské veterinární správy? Článek 13 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 x
12 10 Je uváděn na trh skot, mimo pozitivního zvířete a kohorty vytvořené na základě šetření, a jejich embrya a vajíčka doprovázena příslušným veterinárním osvědčením? Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 x
12 11 Jsou uváděny na trh ovce s vyhovujícím genotypem a jejich embrya a vajíčka doprovázena příslušným veterinárním osvědčením? Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 x

Ohlašování nákaz

Požadavky SMR 13-15 jsou označeny společným názvem Ohlašování nákaz. Týkají se povinnosti nahlášení výskytu nebo uvědomění krajské veterinární správy (KVS) při závažném podezření nebo pozitivním zjištění. Jednotlivé směrnice pouze dělí jednotlivé virové onemocnění nebo nebezpečné nákazy.

SMR 13 - opatření pro tlumení slintavky a kulhavky

SMR 14 - opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat: mor skotu, mor malých přežvýkavců, vezikulární choroba prasat, katarální horečka ovcí, epizootická hemoragická choroba jelenovitých, neštovice ovcí a koz, vezikulární stomatitida, těšínská choroba prasat, nodulární dermatitida, horečka údolí Rift

SMR 15 - tlumení a eradikace katarální horečky ovcí

SMR 13

Číslo aktu Právní předpis EU Kontrolující organizace
SMR    13 Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003 kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS  a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS SVS – Státní veterinární správa
Poř. číslo aktu Poř. číslo požadavku Znění požadavku Vymezení požadavku v právním předpise EU Vymezení požadavku v právním předpise ČR
13 1 Nahlásil chovatel krajské veterinární správě výskyt slintavky a kulhavky, a to neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění nebo zajistil uvědomění krajské veterinární správy? Článek 3 směrnice Rady 85/511/EHS § 11 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMR 14

Číslo aktu Právní předpis EU Kontrolující organizace
SMR    14 Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat SVS – Státní veterinární správa
Poř. číslo aktu Poř. číslo požadavku Znění požadavku Vymezení požadavku v právním předpise EU Vymezení požadavku v právním předpise ČR
14 1 Nahlásil chovatel krajské veterinární správě výskyt následujících nákaz, a to neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění: 1. vezikulární stomatitida, 2. vezikulární choroba prasat, 3. mor skotu, 4. mor malých přežvýkavců, 5. nodulární dermatitida skotu, 6. horečka údolí Rift, 7. katarální horečka ovcí, 8. neštovice ovcí a koz, 9. africký mor prasat, 10. enzootická hemoragická choroba jelenovitých nebo zajistil uvědomění krajské veterinární správy? Článek 3 směrnice Rady 92/119/EHS § 11 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMR 15

Číslo aktu Právní předpis EU Kontrolující organizace
SMR    15 Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí SVS – Státní veterinární správa
Poř. číslo aktu Poř. číslo požadavku Znění požadavku Vymezení požadavku v právním předpise EU Vymezení požadavku v právním předpise ČR
15 1 Nahlásil chovatel krajské veterinární správě výskyt katarální horečky ovcí, a to neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění nebo zajistil uvědomění krajské veterinární správy? Článek 3 směrnice Rady 2000/75/ES § 11 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem