přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Základní informace o změnách u kontrol podmíněnosti od roku 2015

21.8.2014

Legislativní změny, kterými jsou nastaveny podmínky pro novou Společnou zemědělskou politiku 2014 – 2020 se promítají také do systému kontrol, jimiž je ověřováno plnění určených podmínek pro zlepšení a zachování životního prostředí, veřejného zdraví i pohody zvířat zemědělskými subjekty – žadateli o některé zemědělské podpory, a kterými je podmíněno vyplácení požadovaných podpor v plné výši.

Žadatelé

Žadatelé, na které se tyto podmínky v novém období SZP budou vztahovat, se nemění. Zůstávají jimi nadále žadatelé:

  • přímých plateb,
  • některých podpor Programu rozvoje venkova,
  • některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem.

Požadavky a Standardy

U stanovených požadavků a standardů k plnění podmínek podmíněnosti dochází k úpravě označení a změně číslování.

Označení, na které jsme si již zvykli, zkratka SMR (Statutory Management Requirements) pro označení povinných požadavků na hospodaření, je nahrazena označením PPH (Povinné Požadavky na Hospodaření). Dochází také ke změně označení standardů známých pod zkratkou GAEC (Good Agricultural and Environmental Conditions), které budou uváděny pod zkratkou DZES (Dobrý Zemědělský a Environmentální Stav).

Ke změně dochází také ve vymezení požadavků a standardů. Nadále nejsou zařazeny požadavky kalové směrnice (aktuální SMR 3) a požadavky na včasné oznamování nákaz u zvířat (aktuální SMR 13 – tlumení slintavky a kulhavky, SMR 14 – tlumení některých nákaz a opatření týkající se vezikulární choroby prasat, SMR 15 – tlumení katarální horečky ovcí), a nebude tak v rámci podmíněnosti probíhat jejich kontrola.

V rámci podmíněnosti nebudou také dále prováděny kontroly minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (aktuální 5a/AEO 1-6 a 8a/AEO 7-10) agroenvironmentálních opatření. Tyto požadavky však pro splnění podmínek agroenvironmentálně-klimatických opatření v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 zůstavají nadále platné.

Podmínky pro zachování dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy jsou řešeny jen v rámci sedmi standardů, které se týkají:

1. ochranných pásů podél vodních toků,

2. zavlažovacích soustav,

3. ochrany podzemních vod před znečištěním,

4. minimálního pokryvu půdy,

5. minimální úrovně obhospodařování půdy k omezování eroze,

6. zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu vypalování strnišť,

7. zachování krajinných prvků a opatření proti invazním druhům rostlin.

Nadále nejsou v rámci Kontroly podmíněnosti uplatňovány podmínky minimální péče o travní porosty (aktuální GAEC 9) a zákazu přeměny kultury travní porost na ornou půdu tzv. rozorání (aktuální GAEC 8). Pravidla ochrany trvalých travních porostů jsou pro nové období SZP řešeny v rámci plnění podmínek pro poskytování přímých plateb tzv. greening (ozelenění).

Systém vyhodnocování

Pro účely hodnocení při zjištění porušení stanovených podmínek bude i dále platit, že za méně závažná tzv. zanedbatelná porušení bude možné neuložit sankci (snížení dotace) v případě, že žadatel splní nápravná opatření.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem