přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2020

Informace v Průvodci jsou platné pro rok 2020 stávajícího období Společné zemědělské politiky 2014 – 2020 (SZP). Navíc jsou již v příručce uvedeny také změny u požadavků nebo v jejich hodnocení, které nabydou platnosti až v následujícím roce, ale je vhodné, aby zemědělci o nich již nyní věděli a mohli se na jejich účinnost připravit. Příručka nebude v letošním roce vydávána v tištěné formě a ani distribuována na regionální pracoviště SZIF.

ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2020

U podmínek kontrol podmíněnosti nastávají pro tento rok změny, které vychází z nařízení vlády č. 292/2018 Sb. a č. 31/2020 Sb., kterými se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor:

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu:

DZES 5 minimální úrovně obhospodařování půdy k omezování eroze:

V příručce je upravena kapitola 5.3. DODATEK, ve které najdete zjednodušení a zpřehlednění seznamu plodin pro půdoochranné technologie ochranné pásy a obsetí při pěstování plodin SOF na SEO plochách a NOF na MEO plochách.

DZES 7 d) Omezení souvislé plochy jedné plodiny:

Pro rok 2020 platí podmínky standardu na plochách erozně ohrožených.

Podle nové podmínky standardu DZES 7d souvislá plocha jedné zemědělské plodiny na DPB s kulturou standardní orná půda, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou, nepřesáhne více než 30 ha.

Novelou účinnou k 15.2. se zavádí technická tolerance 10 % - porušení bude hodnoceno až od 33 ha.

Dále je doplněna  výjimka pro díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na nichž jsou pěstovány trávy na semeno.

Hodnocení porušení u DZES 7 d)

V souladu s hodnotící tabulkou, bude vyhodnoceno porušení malého rozsahu od 33 ha.

Postup při vyhodnocování kontrol podmíněnosti:

Pro rok 2020 byl doplněn způsob výpočtu snížení pro hodnocení souběhu nedbalostního a úmyslného porušení. Pokud je v rámci oblasti zjištěno porušení nedbalostní a úmyslné, stanovené hodnoty pro snížení se sčítají. Podrobnější informace o vyhodnocení zjištěných porušení jsou dále uvedeny v kapitole 4.

ZMĚNY V OBLASTI PRAVIDEL PODMÍNĚNOSTI ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021

V předstihu upozorňujeme na změny, které pro pravidla podmíněnosti byly schváleny výše uvedenou novelou nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ale jejichž účinnost je s ohledem na potřebu přizpůsobit se novým parametrům odložena až na rok 2021. Jedná se o následující úpravy:

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu:

DZES 3a Zacházení se závadnými látkami v rámci ochrany povrchových a podzemních vod a životního prostředí:

U standardu DZES 3a dochází nově k hodnocení předložení aktuálních schválených havarijních plánů dle § 39 zákona o vodách do hodnocení standardu. V praxi to bude znamenat, že fyzické nebo právnické osoby, které jsou uživateli závadných látek a s těmito látkami zachází ve větším rozsahu nebo s těmito látkami zachází tak, že je to spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, budou i pro účely hodnocení standardu DZES 3a povinny disponovat schváleným plánem opatření pro případ havárie na základě ustanovení §39 zákona o vodách a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 

V návaznosti na výše zmíněnou úpravu došlo k úpravě hodnocení ostatních částí tabulky včetně rozšíření způsobu hodnocení trvalosti.

DZES 3c Skladování závadných látek v rámci ochrany povrchových a podzemních vod a životního prostředí:

Úprava způsobu hodnocení standardu DZES 3c představuje zpřesnění hodnocení rozsahu v návaznosti na § 39 odst. 5 zákona o vodách.  V rámci zpřesnění hodnocení je nově zahrnuta také kontrola skladovacích prostor pro skladování použitých obalů.

Rozšíření možností konstatování znečištění v rámci hodnocení závažnosti DZES 3c umožní zohlednit i případy podnětů ze strany ČIŽP nebo POLICIE ČR – na základě fotodokumentace apod., v rámci kterých bylo znečištění prokázané. V těchto případech nemusí být, vlivem časového zpoždění kontroly vedené následně ÚKZÚZ, únik závadných látek nebo znečištění viditelné, i přesto, že bylo jinými orgány již dříve prokázáno.

Pro zajištění přesnosti hodnocení došlo zároveň rozšíření způsobu hodnocení trvalosti.

DZES 7 d) Omezení souvislé plochy jedné plodiny:

Od roku 2021 se již podmínka standardu bude vztahovat na DPB s kulturou standardní orná půda i mimo erozně ohrožené plochy.

Výjimka k omezení plochy jedné plodiny vztahující se na DPB, na které byla podána žádost k podopatření biopásy nebo podopatření ochrana čejky chocholaté v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření, a to i pro navazující tato opatření, a na kterém byly ve vegetačním období podmínky předepsané pro tato podopatření je pro rok 2021 omezena jen na určitou velikostní kategorii dílů půdních bloků do 40 ha.

Pro DPB nad 40 ha se závazkem  podopatření biopásy nebo podopatření ochrana čejky chocholaté platí, že výměra plochy pod těmito podopatřeními musí činit minimálně 5 % výměry dílu půdního bloku, aby výjimka mohla být uplatněna.

Povinné požadavky na hospodaření:

Úprava byla provedena pro hodnocení trvalosti požadavku PPH 13/1, kterým je požadován dostatečný počet odborně způsobilých zaměstnanců k péči o zvířata v rámci požadavků welfare zvířat. Hodnocení porušení tohoto požadavku ze strany Státní veterinární správy má tak vždy trvalý charakter.

Přílohy


zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2
16.2.2010

Kontrola standardu GAEC č. 2 v terénu – praktická pomůcka

Od ledna tohoto roku vstoupilo v platnost 10 nových standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Jedním z nich je i standard č. 2, týkající se mimo jiné zákazu pěstování širokořádkových plodin a využívání půdoochranných technologií u vybraných plodin na silně erozně ohrožených půdách.


1.2.2010

Nové standardy GAEC

1. ledna roku 2010 vstoupily v platnost nové standardy GAEC (Dobrého zemědělského a environmentálního stavu).


29.1.2010

Informační listy o standardech GAEC PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


21.12.2009

Standardů GAEC od nového roku razantně přibude

Tisková zpráva – Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) budou od nového roku komplexnější a přísnější. Zároveň budou více odpovídat zemědělské praxi. K úpravě standardů GAEC dochází z důvodu sladění naší legislativy s legislativou evropskou.5.5.2009

Zemědělci se systému kontrol podmíněnosti obávat nemusejí

Tisková zpráva – V letošním roce se v České republice vůbec poprvé zavádí systém kontrol podmíněnosti, známý rovněž pod názvem cross compliance. Nová pravidla byla dlouho diskutována a částí zemědělské veřejnosti byla očekávána s obavami. Podle ministra Petra Gandaloviče se ale zemědělci kontrol podmíněnosti obávat nemusejí.


20.4.2009

Spuštění aplikace kontroly podmíněnosti

V návaznosti na spuštění systému cross-compliance byla v rámci Portálu farmáře spuštěna aplikace Kontroly podmíněnosti, která umožňuje simulaci kontrol.

zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2