přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel osy IV a Pravidel pro opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

10.6.2015

Dne 8. 6. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění a Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Uvedená zpřesnění se týkají zpětně všech žadatelů, zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 je platné pro žadatele, kteří nepodali Žádost o proplacení. Zpřesnění nemají dopad na Pravidla IV.2.1 pro 22. kolo.

Jedná se o následující změny:

A) Pravidla pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina

 • formální úpravy textu, stylistická úprava kapitoly 8
 • úprava sankcí - zejména sankce X změněna na C, případně D jinak C
 • upřesnění povinnosti MAS týkající se auditu a ex post evaluace
 • úprava kapitoly Provádění změn - Hlášení o změnách
 • úprava lhůty vázanosti MAS na účel – lhůta vázanosti na účel MAS běží po celou dobu lhůty vázanosti na účel projektů podaných konečnými žadateli příslušné MAS

B) Pravidla pro opatření IV.1.2 – Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

 • doplnění povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení výdajů

Nové znění:

14) Fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace včetně fotozáznamu výrobního nebo evidenčního čísla, pokud je jím předmět dotace opatřen (fotodokumentace musí být v elektronické podobě a v kvalitě zajišťující čitelnost a odpovídající jednoznačnou identifikovatelnost), D jinak K.

C) Pravidla pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

 • formální úpravy textu
 • změna kap. 6 Povinnosti žadatele/příjemce dotace - odstraněno písmeno s) a t)
 • celková úprava kap. 12 Provádění změn, zejména:
  • změna RO SZIF a CP SZIF na SZIF
  • umožněna změna PMAS/KMAS (odstraněno písm. e) a f) z kap. 12.2) – změnu schvaluje SZIF, musí být odůvodnitelná
  • doplněna změna žadatele/příjemce dotace/vlastnictví majetku, který je předmětem dotace z PRV, mezi změny, které nelze provést bez předchozí souhlasu SZIF
  • doplnění podmínky pro udělení sankce při provedení změn -  12.1, písm. a)
  • hlášení změny místa realizace a změny způsobu realizování projektu dodavatelsky na formu věcného plnění a naopak - přesunuto mezi změny, které je nutné hlásit nejpozději k ŽoP (kap. 12. 4)
  • změna technických parametrů upravena na změnu realizace výstupů, které musí odpovídat skutečnosti včetně finančního plnění
  • doplněna kap. 12. 6 Hlášení změn ve lhůtě udržitelnosti
 • změna v kap. 17 Závěrečná a přechodná ustanovení - odstraněna výjimka u kap. 12 týkající se změny realizace projektu dodavatelsky na věcné plnění a naopak

D) Pravidla pro opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

 • změny v kapitole 11. Provádění změn – zejména odstranění právní formy ze změn, které nelze provést bez předchozího souhlasu SZIF
 • změna v kapitole 2. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace, odrážka o) - doplněno ukončení lhůty vázanosti – „nejpozději však do 31. 12. 2015“

Aktualizované znění všech Pravidel naleznete v příloze.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem