přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Upozornění pro žadatele opatření I.3.2

3.3.2010

Upozornění se týká těch žadatelů, kteří žádali o nákup pozemků a svůj podnikatelský plán realizují v rámci směny na náhradních pozemcích.

Na základě zkušeností z administrace žádostí z prvního až šestého kola příjmu žádostí v opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců upozorňujeme, že žadatelé, kteří žádali o nákup pozemků a svůj podnikatelský plán realizují v rámci směny na náhradních pozemcích, musí být, v návaznosti na konkrétní fázi administrace své žádosti, schopni doložit následující dokumenty:

  • nájemní smlouvu, v případě podnájemního vztahu podnájemní a nájemní smlouvu (tzn. smlouvu mezi vlastníkem a nájemcem pozemku, na kterém bude žadatel hospodařit), která může být nahrazena souhlasem vlastníka pozemku s hospodařením žadatele na pozemku. Ze smluv musí vyplývat splnění podmínek Pravidel pro žadatele (zejména trvání smlouvy na dobu nejméně pět let od podpisu Dohody nebo smlouvy s výpovědní lhůtou nejméně 5 let od podpisu Dohody),
  • výpis z katastru nemovitostí (nebo Informace o parcele) k pozemku, na kterém bude žadatel hospodařit a který byl předmětem směny,
  • v případech, kdy došlo k přečíslování parcel (z důvodu sloučení, rozdělení, apod.), je nutné doložit srovnání parcel ve formě tabulky, dokládající stav (čísla parcel) před přečíslováním a po něm.

Doložené dokumenty mohou být prosté kopie nebo staženy z internetu.

Žadatelé mohou také dále snížit celkovou výměru pozemků, které jsou předmětem směny, o maximálně 10 %.

K tomuto doplňujeme, že podle Pravidel platných k příjmu žádostí se k uživatelské směně vázalo více povinností, ale pan ministr všem žadatelům z prvního až šestého kola příjmu žádostí bez sankcí umožnil zpřesněním Pravidel hospodaření na náhradních pozemcích bez předchozího nahlášení a bez recipročního vztahu mezi vlastníky směňovaných pozemků.

U žadatelů, kteří v současné době výše uvedené podmínky náhradního užívání již plní a jsou schopni doložit zmíněné dokumenty, může SZIF standardně pokračovat v administraci jejich žádosti.

Žadatelům, kteří nejsou aktuálně schopni podmínky splnit, pan ministr dal možnost zajistit si splnění podmínek až do uzavření změn v registru LPIS, tzn. do konce dubna 2010. Dotčeným žadatelům tak SZIF od 1. května 2010 už nebude tolerovat nedoložení náhradního užívání pozemků.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem