přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotace poskytované podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 505/2000 Sb. upravuje na základě zmocnění ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, podpory mimoprodukčních funkcí (agro-environmentální programy včetně zalesnění) a pomoc méně příznivým oblastem. Nařízení vlády bylo klíčovým nástrojem udržení stability podhorských a horských oblastí v období před vstupem do EU. Programy uplatňované v rámci tohoto nařízení se staly základem pro horizontální opatření rozvoje venkova v rámci HRDP. Struktura programů NV č. 505/2000 Sb., byla následující:

1) program podpory méně příznivých oblastí

2) podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství a k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny

a) agro-environmentální programy

  • zatravnění zemědělských pozemků
  • údržba travních porostů pastevním chovem hospodářských zvířat
  • ekologické zemědělství
  • podpora včelařství

b) podpůrné programy na podporu zemědělských aktivit zaměřených na ochranu složek životního prostředí v zemědělství

  • vápnění zemědělských pozemků
  • zakládání prvků územních systémů ekologické stability krajiny

c) podpůrné programy na podporu změny struktury zemědělské výroby

  • zalesnění zemědělských pozemků
  • zakládání porostů rychle rostoucích dřevin.

V současné době jsou již programy ukončeny s výjimkou dotací, které se poskytují podle § 15a písm. b) nařízení vlády č. 505/2000 Sb., na ochranu lesních porostů do jejich zajištění, a to po dobu nejdéle 12 let následujících po roce provedení změny struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků. Dotace se poskytuje pouze na lesní porosty, na jejichž založení byla v kalendářním roce 2003 nebo v předcházejících letech poskytnuta dotace Ministerstvem zemědělství na zalesnění zemědělské půdy. Podpora je dobíhající, slučitelná s Evropskými předpisy a bude poskytována maximálně do roku 2015.

Provedené výkony jsou ohodnoceny sazbami v Kč za technickou jednotku výkonu. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni max. 4000,- Kč na 1 ha, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři max. 2000,- Kč na 1 ha.

Související odkazy