přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
4.6.2015

Nastýlá slámou nebo separátem, a alkalizací přípravkem s obsahem vápence tak, aby zabezpečil výsledné pH nastlané podestýlky v hodnotě minimálně 8,5 - jakým způsobem se toto opatření provádí?

Modelový příklad alkalizace stelivového lože, stejně tak popis odběru vzorků pro kontrolu plnění podmínek je součástí Metodiky k provádění NV č. 74/2015 Sb., která je zveřejněna na webových stránkách MZe v sekci PRV 2014-2020.


4.6.2015

Zajistí všem odstaveným selatům plochu prostoru minimálně 0,24 m2/ks - jaká je sankce při krátkodobém nesplnění minimálního prostoru?

Podmínky pro poskytntuí dotace musí být plněny po celou dobu závazku (od 1.6. do 31.5.) a není možnost krátkodobého nesplnění. Pokud žadatel nesplní tuto podmínku, není mu poskytnuta dotace na daném hospodářství, kde k porušení došlo.


4.6.2015

Jakým způsobem a kdo bude provádět kontrolu hodnoty PH u nastýlané slámy (separátu)?

Kontrolu plnění jednotlivých podmínek provádí SZIF, resp. kontrolní organizace na které je kontrolní činnost deklegována. V případě kontroly hodnot pH je kontrolní činnost delegována na SVS. Kontrola bude prováděna na základě metodiky, která byla ověřena Výzkumným ústavem veterinárního lékařství. Modelový příklad alkalizace stelivového lože, stejně jako popis odběru vzorků pro kontrolu plnění podmínek je součástí Metodiky k provádění NV č. 74/2015 Sb., která je zveřejněna na webových stránkách MZe v sekci PRV 2014-2020.


4.6.2015

Jakým způsobem bude řešeno nahrazování zvířat u suchostojných krav, když počet bude v průběhu závazku kolísat?

Nahrazování zvířat, lze provádět v průběhu retenčního období (1.6.-31.12.). Pokud je nahrazována suchostojná kráva, musí být nahrazena opět suchostojnou krávou, která splňuje podmínku 30 dní pobytu ve stáji s výběhem. Nahrazení musí být provedeno jiným zvířat ze stejného hospodářství, a to bez časové prodlevy. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že podmínky pro poskytnutí dotace počítají s tím, že počet suchostojných krav v průběhu retenčního období kolísá. Z tohoto důvodu je dotace poskytována na celkový počet suchostojných krav v retenčním období na daném hospodářství splňující podmínky pro poskytnutí dotace.


4.6.2015

Pracovník SVS (MVDr. Němec) - musí být pracovník kontaktován a jak k Osvědčení parametrů (žadatelem nebo bude hlášení ze SZIFu)?

Žadatel v rámci opatření Dobré životní podmínky zvířat nemusí při podání žádosti prokazovat osvědčení SVS o parametrech ustájení, toto osvědčení nemusí prokazovat ani při kontrole na místě. Osvědčení slouží pro provedení administrativních kontrol SZIF. Žadatel při podání žádosti o dotaci pouze podává žádost o zajištění osvědčení vybraných parametrů. Toto osvědčení je SVS zajištěno v průběhu doby závazku pro příslušný rok podání žádosti.


4.6.2015

V případě, že výběh pro suchostojné krávy se nenachází těsně u stáje, musí podmínka nastýlané plochy se týkat i spojovací části (5m2/ks)?

V rámci plnění této podmínky musí být slámou nastýláno tak, aby byla nastláno min. 5 m2 na 1 suchostojnou krávu na ploše v přímé návaznosti objektu, kde jsou ustájeny suchostojné krávy, s výjimkou prostor určených výhradně k pohybu zvířat


4.6.2015

Zatravňování - nakoupí osivo, má visačku, zná složení semen, ale neví, jak v žádosti se má rozhodnout, zda bude druhově bohatě zatravňovat nebo jinak?

V případě, že žadatel hodlá zatravňovat druhově bohatou směsí, musí být složení této směsi schválenou místně příslušným orgánem ochrany přírody. V této souvislosti upozorňujeme na to, že v rámci dotačního titulu zatarvňování orné půdy lze druhově bohatou směsí zatravňovat pouze DPB na území ZCHÚ, OP NP a Natura 2000.4.6.2015

Žadatel nechce nadstavbový management, který je vymezen - musí žádat OOP o změnu?

Ano, v případě nesouhlasu s vymezeným nadstavbovým managementem je nezbytné v prioritních oblastech se obrátit na místně příslušný OOP, se žádostí o případné přehodnocení nastaveného vymezení.


zobrazit po